Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Історичні і політологічні дослідження?
Увійдіть на сайт

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1.  

   

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

   

  Структура статті:

  - Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

  - Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор.

  - Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується запропонована стаття.

  - Формулювання мети статті.

  - Характеристика джерел.

  - Виклад суті дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів.

  - Висновки з дослідження

  - Окреслення перспектив подальшого опрацювання проблеми.

   

  Структурні елементи публікації:

  - УДК (ліворуч).

  - Прізвище та ім’я автора (авторів) (ліворуч, курсив).

  - Назва статті (симетрично тексту, великі літери, напівжирний шрифт).

  - Анотація українською мовою (обсяг – близько 200 слів (не більше 1 500 знаків), структура: завдання – цілі наукового дослідження; методологія та наукові підходи; висновки - які основні результати дослідницької наукової роботи; рамки дослідження, можливість використання результатів, напрямок подальших досліджень; практичне значення; оригінальність / цінність)

  - Ключові слова українською (3-8).

  - Текст статті

  - Англомовний і  російськомовний варіанти анотації та ключових слів.

  - Список залучених джерел інформації подається в алфавітному порядку під рубрикою ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА. Бібліографічний опис здійснюється згідно з Національним стандартом «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015».

  - References – транслітерований латиницею з англомовним варіантом назв праць список опрацьованих джерел і літератури. Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26 (для російської мови).

  Посилання фіксуються у квадратних дужках, де вказується порядковий номер позиції з прикінцевого списку джерел і літератури, через кому – номер сторінки чи аркуша, звідки запозичена інформація.

   

  Технічні вимоги до оформлення рукопису: обсяг – 0,5 др. арк., шрифт – Times New Roman, кегль 12, інтервал – 1, абзац – 1,25 см; параметри сторінки: ліве поле – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм. Формат розділових знаків: лапки: «... ..»; апостроф ...‘.... . Прохання розрізняти тире та дефіс.

   

  Мова: українська, англійська, російська.

   

  Рецензування. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, мають додати рецензію наукового керівника у сканованому вигляді. У разі необхідності отримана стаття спрямовуватиметься на зовнішнє рецензування. Редколегія залишає за собою право вносити незначні редакційні правки, що не впливають на зміст публікації. При цьому остаточний варіант тексту узгоджується з автором.

   

  До статті додаютьсядва  файли:

  1) назва статті, прізвище та ім’я автора англійською та російською мовами;

  2) відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), контактна адреса, контактний телефон, e-mail, № та адреса відділення «Нової пошти», куди можна буде надіслати авторський примірник журналу.

   

  Рукописи та дотичні матеріали прохання надсилати до 15 жовтня або 15 квітня на електронну адресу: istordoslidzhennya@gmail.com.

   

  Із запитаннями можна звертатися до головного редактора журналу Темірової Надії Романівни за телефоном: 050 6776494.

    

  Зразок оформлення публікації

   

  УДК 929.7(477)“18/19”

   

  Дворянство пореформеної доби в дореволюційній літературі

   

  Бараненко Світлана

   

  (Україномовний текст анотації)………………………………………………………………… …………………  ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………… ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..

  Ключові слова: …………………………………………………………………………………….

  .

   

  (Текст статті)……………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………….…………………………… ……………………… …………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………..…………… ……...………………………………………………………………………………………………

   

  Abstract

  (Англомовний текст анотації)……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….…………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..

  Key worls:………………………………………………………………………………..

   

  Аннотация

  (Російськомовний текст анотації)………… ………… ……………………..………. ……..……………………………………………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………….…………………

  Ключевые слова: …………………………………………………………………………………..

   

  ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

  1. Аксаков И. С. Исторический ход дворянского учреждения в России. URL: http://dugward.ru/library/aksakovy/iaksakov.
  2. Барвінок О. В. Дворяни Подільської губернії в органах державного управління та станового самоврядування регіону (1793–1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. В. Барвінок. – Миколаїв, 2014. – 19 с.
  3. Барвінок О. В. Дворянство Подільської губернії в кінці XVIII – на початку XX ст.: історіографічний огляд / О. В. Барвінок // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 28. – С. 459–464.
  4. Башли М. І. Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861–1907 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / М. І. Башли. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 22 с.
  5. Васильчиков А. И. Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах: в 2 т. / А. И. Васильчиков. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1876. – Т. 1. – 563 с.

   

  References

  1. Aksakov, I. S. Istoricheskii khod dvorianskogo uchrezhdeniia v Rossii [The historical course of noble institutions in Russia]. URL: http://dugward.ru/library/aksakovy/iaksakov
  2. Barvinok, O. V. (2014). Dvoriany Podilskoi hubernii v orhanakh derzhavnoho upravlinnia ta stanovoho samovriaduvannia rehionu (1793-1917 rr.) [Nobles of Podillya Province in State Administration And Class Self-Government Authorities of the Region (1793– 1917)]. (Abstract of PhD thesis), Mykolaiv.
  3. Barvinok, O. V. (2010). Dvorianstvo Podilskoi hubernii v kintsi XVIII – na pochatku XX st.: istoriohrafichnyi ohliad [Nobility of Podillya Province in the late 18th early 20th century: historiographical review]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 28, 459–464.
  4. Bashly, M. I. (2015). Provintsiine dvorianstvo Khersonskoi ta Bessarabskoi hubernii (1861–1907 rr.) [Provincial nobility and Kherson provinces of Bessarabia (1861-1907)]. (Abstract of PhD thesis), Pereyaslav-Khmelnitsky.
  5. Vasylchykov, A. Y. (1876). Zemlevladenye y zemledelye v Rossyy y druhykh evropeiskykh hosudarstvakh (Vol. 1) [Landowning and agriculture in Russia and other European countries (Vol. 1)]. Saint-Petersburg: Tipografiia M. M. Stasiulevicha.

   

   

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.