Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор
Темірова Надія Романівна – д.і.н., проф., завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса
Редакційна колегія:
1. Аваліані Ека – д.і.н., проф., асоційований професор факультету соціальних наук Міжнародного Чорноморського університету (Грузія);
2. Бут Олександр Микитович – д.і.н., проф., професор кафедри історії України Донецького національного університету імені Василя Стуса;
3. Гедьо Анна Володимирівна – д.і.н., проф., професор кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса;
4. Грідіна Ірина Миколаївна – д.і.н., проф., професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Маріупольського державного університету;
5. Дудко Ірина Дмитрівна – д.і.н., проф., завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
6. Задунайський Вадим Васильович – д.і.н., проф., професор кафедри світової історії нового і новітнього часу Українського католицького університету;
7. Іваницька Ольга Павлівна – д.і.н., проф., професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса;
8. Кузіна Ксенія Володимирівна – к.і.н., доц., доцент кафедри історії слов’ян Донецького національного університету імені Василя Стуса – відповідальний секретар;
9. Литвиненко Роман Олександрович – д.і.н., проф., завідувач кафедри всесвітньої історії Донецького національного університету імені Василя Стуса;
10. Петкевич Кшиштоф – доктор габ., проф., директор Східного інституту Університету ім.Адама Міцкевича в Познані (Польща);
11. Романова Ірина – д.і.н., проф., професор академічного департаменту історії Європейського гуманітарного університету (Литва);
12. Стяжкіна Олена Вікторівна – д.і.н., проф., професор кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету;
13. Тодоров Ігор Ярославович – д.і.н., проф., професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету.

 

Інформаційний лист

Шановні колеги! 

Запрошуємо до публікації у науковому журналі «Історичні і політологічні дослідження» (видання Донецького національного університету імені Василя Стуса). 
Науковий журнал «Історичні і політологічні дослідження» (видання Донецького національного університету імені Василя Стуса) перебуває на перереєстрації. 
Журнал зареєстрований у наукометричній базі Google scholar.

 Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні статі, які раніше не були опубліковані. За достовірність викладеного відповідальність несе автор, думка якого може не збігатися з позицією редакційної колегії журналу. 

ВИМОГИ ДО СТАТТІ 

Будова статті:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор.
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується запропонована стаття.
 • Формулювання мети статті.
 • Характеристика джерел.
 • Виклад суті дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів.
 • Висновки з дослідження
 • Окреслення перспектив подальшого опрацювання проблеми.

Структурні елементи публікації:

 • УДК (ліворуч).
 • Назва статті (симетрично тексту, великі літери, напівжирний шрифт).
 • Прізвище та ім’я автора (авторів) (ліворуч, курсив, напівжирний).
 • Анотація українською мовою (обсяг – не менше як 1800 знаків), структура: завдання – цілі наукового дослідження; методологія та наукові підходи; висновки - які основні результати дослідницької наукової роботи; рамки дослідження, можливість використання результатів, напрямок подальших досліджень; практичне значення; оригінальність / цінність)
 • Ключові слова українською (3–8).
 • Текст статті
 • Англомовний варіант анотації та ключових слів.
 • Список залучених джерел інформації подається в алфавітному порядку під рубрикою ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА. Бібліографічний опис здійснюється згідно з Національним стандартом «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015».
 • References – транслітерований латиницею з англомовним варіантом назв праць список опрацьованих джерел і літератури. Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26 (для російської мови).

Посилання фіксуються у квадратних дужках, де вказується порядковий номер позиції з прикінцевого списку джерел і літератури, через кому – номер сторінки чи аркуша, звідки запозичена інформація. 

Технічні вимоги до оформлення рукопису: обсяг – 0,5 др. арк., шрифт – Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,15, абзац – 1,25 см; параметри сторінки: ліве поле – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм. Формат розділових знаків: лапки: «... ..»; апостроф ...‘.... . Прохання розрізняти тире та дефіс. 

Мова: українська, англійська, російська. 

Рецензування. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, мають додати відгук наукового керівника у сканованому вигляді. Відповідно до сучасних вимог всі статті будуть піддані зовнішньому рецензуванню. Редколегія залишає за собою право відхиляти недбало оформлені тексти, а також вносити редакційні корективи, що не впливають на зміст публікації. При цьому остаточний варіант тексту узгоджується з автором. 

До статті необхідно додати два файли:

1) назва статті, прізвище та ім’я автора англійською (українською) мовою;

2) відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), контактна адреса, контактний телефон, e-mail, № та адреса відділення «Нової пошти», куди можна буде надіслати авторський примірник журналу.

Рукописи та дотичні матеріали (додаткові файли, відгук наукового керівника, скан-копія квитанції про оплату публікації) прохання надсилати на електронну адресу: istordoslidzhennya@gmail.com до 25 лютого 2020 р.

Вартість публікації – 35 грн за сторінку тексту, оформленого відповідно до вказаних вимог (до обсягу входить увесь матеріал від УДК до References включно). Кошти прохання перераховувати на картку Приватбанку № 4149497870536150 на ім’я Салагуб Людмили Іванівни. Публікація статей, авторами яких є доктори наук, та іноземною мовою безкоштовні.

Із запитаннями можна звертатися до головного редактора журналу Темірової Надії Романівни за телефоном: 050 6776494.

Зразок оформлення публікації 

УДК 929.7(477)“18/19” 

ДВОРЯНСТВО ПОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Бараненко Світлана 

(Україномовний текст анотації)………………………………………………… …………………  ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Ключові слова: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

 (Текст статті) ……………………………………………………...……………………………..… …………………………………………………………….……………………… ………...……………………………………………………….…………………………… … …………………………………….………..………………………… ……………………………………………………………………………………..………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Abstract

(Англомовний текст анотації)……………………………………………………. ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Key words:……………..…………………………..……………………… ………………………………………………………………………………………..

 ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Ковальченко И. Д., Селунская Н. Б., Литваков Б. М. Социально-экономический строй  помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. Москва: Наука, 1982. 264 с.
 2. Аксаков И. С. Исторический ход дворянского учреждения в России. URL: http://dugward.ru/library/aksakovy/iaksakov.
 3. Барвінок О. В. Дворянство Подільської губернії в кінці XVIII – на початку XX ст.: історіографічний огляд. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2010. Вип. 28. С. 459–464.
 4. Башли М. І. Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861–1907 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук. Переяслав-Хмельницький, 2015. 22 с.
 5. Барабаш Н. О. Рід Білозерських і культурний світ України XIX – початку XX століть. Київ: Стилос, 2007. 264 c.
 6. Выписки из доклада Херсонской земской управы земскому собранию 1896 г. о земледельческих артелях на основании исследования их особой комиссии губернского земства, 1896 г. ІР НБУ. Ф. 290. Спр. 3542. 4 арк.
 7. Херсонское губернское дворянское собрание подтверждает дворянство коллежского регистратора Валериана Маньковского, 1865 р. ЦДІАК України. Ф. 220. Оп. 1. Спр. 618. 3 арк. 

References

 1. Kovalchenko, Y. D., Selunskaia, N. B., Lytvakov, B. M. (1982). Sotsyalno-эkonomycheskyi stroi  pomeshchycheho khoziaistva Evropeiskoi Rossyy v epokhu kapytalyzma [Socio-economic system of the landlord economy of European Russia in the era of capitalism]. Moskva: Nauka.
 2. Aksakov, I. S. Istoricheskii khod dvorianskogo uchrezhdeniia v Rossii [The historical course of noble institutions in Russia]. URL: http://dugward.ru/library/aksakovy/iaksakov
 3. Barvinok, O. V. (2010). Dvorianstvo Podilskoi hubernii v kintsi XVIII – na pochatku XX st.: istoriohrafichnyi ohliad [Nobility of Podillya Province in the late 18th early 20th century: historiographical review]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 28, 459–464.
 4. Bashly, M. I. (2015). Provintsiine dvorianstvo Khersonskoi ta Bessarabskoi hubernii (1861–1907 rr.) [Provincial nobility and Kherson provinces of Bessarabia (1861-1907)]. (Abstract of PhD thesis), Pereyaslav-Khmelnitsky.
 5. Barabash, N. O. (2007). Rid Bilozerskykh i kulturnyi svit Ukrainy XIX – pochatku XX stolit [The genus of Belozersky and the cultural world of Ukraine of the XIX - early XX centuries]. Kyiv: Stylos,.
 6. Vyipiski iz doklada Hersonskoy zemskoy upravyi zemskomu sobraniyu 1896 g. o zemledelchiskih artelyah na osnovanii issledovaniya ih osoboy komissii gubernskogo zemstvo, 1896 [Extracts from the report of the Kherson Zemstvo Board to the Zemstvo Assembly in 1896 on farmer's artels on the basis of a study of their special commission of the provincial zemstvo]. Institute of Manuscripts of National library of Ukraine (IM NLU). F. 290. F. 3542.
 7. Khersonskoe hubernskoe dvorianskoe sobranye podtverzhdaet dvorianstvo kollezhskoho rehystratora Valeryana Mankovskoho, 1865 r. [Kherson provincial noble assembly confirms the nobility of the college registrar Valerian Mankovsk]. TsDIAK Ukrainy. F. 220. Op. 1. F. 618.