Соціально-демографічні наслідки радянської переселенської політики в УРСР (1940–1960-ті рр.)

Автор(и)

  • N. Kasyanova Інститут філософської освіти і науки НПУ ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

політика переселення, соціально-демографічні чинники, робоча сила, стать, вік, освіта, професійні якості

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу переселенської політики радянської влади на соціально-демографічні показники населення місць входу та виходу мігрантів в УРСР в 40–60-ті рр. ХХ ст. Для аналізу обрано соціально-демографічні чинники, що є визначальними у характеристиці переселенців, а саме: статево-вікова структура, рівень освіченості та соціально-професійний склад, національність. Під час дослідження автор намагався використовувати такі невід’ємні частини наукового методу, як об’єктивність, системний аналіз та узагальнення, метод дедукції. Зроблено висновок про недостатню організованість і врахування можливих соціально-демографічних наслідків, що вносило наступні зміни в демографічну ситуацію. Мова йде про поглиблення диспропорції статей, яка виявлялася у чисельному переважанні жінок над чоловіками, особливо у сільській місцевості. Поряд з диспропорцією статей спостерігався й процес постаріння населення в місцях виходу, адже переселенці в першу чергу розглядались державою як реальні та потенційні трудові ресурси, тому до їхнього контингенту в переважній більшості зараховували молодь. Також автором зроблено висновок про застосування політики переселення з метою денаціоналізації суспільства – виховання радянського громадянина та фахівців без національності. З’ясовано взаємозв’язок між рівнем освіченості переселенців та місцями, в які вони мігрували.

Біографія автора

N. Kasyanova, Інститут філософської освіти і науки НПУ ім. М. П. Драгоманова

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії та філософії історії

Посилання

Алфьоров М. А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939–1959 рр.): монографія / М. А. Алфьоров. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2008. – 192 с.

Всесоюзная перепись населения 1959 г. // Демоскоп. – № 89–690. – 6–13 июня 2016 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://demoscope.ru/ weekly/ssp/census.php?cy=3

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р 4917. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 33.

Держ. архів Одеськ. обл. – Ф. Р 4917. – Оп. 1. – Спр. 11. – Арк. 1.

Загробская А. Ф. Интенсивность миграции сельского населения, ее последствия и обусловленность / А. Ф. Загробская // Проблемы повышения эфективности использования трудових ресурсов в сельском хозяйстве УССР. – Полтава, 1972. – С. 43–45.

Загробська А. Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР / А. Ф. Загробська. – К.: Наук. думка, 1974. – 112 с.

Зайончковская Ж. А. Новоселы в городах (методы изучения приживаемости) / Ж. А. Зайончковская. – М.: Статистика, 1972. – 164 с.

Касьянова Н. М. Виховання людини «нової формації» крізь призму радянської повсякденності / Н. Касьянова, М. Бондарєв // Збірник тез всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини», 20 травня 2016 р., м. Вінниця. – Вінниця: Друк, 2016. – С. 51–54.

Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура населення Донбасу (етнополітичний аспект динаміки): монографія / Ю. О. Ніколаєць. – К: ІПіЕНД ім. І. Ф. Ку- раса НАН України, 2012. – 187 с.

Пасхавер И. С. Демографическая политика и распределение трудових ресурсов села / И. С. Пасхавер // Проблемы повышения эфективности использования трудових ресурсов в сельском хозяйстве УССР. – Полтава, 1972. – С. 3–9.

Смолин Г. В. Управління в галузі перерозподілу трудових ресурсів / Г. В. Смолин. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1976. – 48 с.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1318. – Арк. 9.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2962. – Арк. 34.

Янковская Е. А. Перераспределение трудовых ресурсов / Е. А. Янковская. – К.: Наук. думка, 1978. – 132 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії