Дворянство пореформеної доби в дореволюційній літературі.

Автор(и)

  • S. Baranenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

дворянство, поміщицтво, пореформена доба, дореволюційна історіографія

Анотація

У статті проаналізовано доробок дореволюційних авторів щодо історії дворянства. Висвітлено погляди дослідників другої половини XIX – початку XX ст. на проблему становища дворянського стану, його соціально-економічної трансформації, оцінено їхній внесок. Дослідження базується на принципах історизму, системності, наукової об’єктивності, спирається на історико-генетичний та системний методи. Ліберальні реформи другої половини XIX ст. у Російській імперії суттєво змінили життя дворянства, що зумовило зростання зацікавленості дослідників тогочасної доби, адже провідний стан імперії опинився перед проблемою можливого припинення свого існування. Дослідники другої половини XIX – початку XX ст. зібрали значний фактичний матеріал. Праці цієї доби насичені переживаннями щодо майбутнього дворянства, котре пов’язували з долею російської монархії. Серед обговорюваних вирізняється проблема станових привілеїв. Перспективи її вивчення пов’язані з розширенням кола авторів, які переймалися історичною долею дворянства, та аналізом пропонованих сценаріїв подолання кризи цього стану. Результати дослідницької роботи можуть бути використані при створенні досліджень з історіографії, історії України другої половини XIX – по- чатку XX ст., історії Росії другої половини XIX – початку XX ст., викладанні спецкурсів з обраної теми.

Біографія автора

S. Baranenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Аксаков И. С. Исторический ход дворянского учреждения в России [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dugward.ru/library/aksakovy/iaksakov_istoricheskiy_hod.html.

Барвінок О. В. Дворяни Подільської губернії в органах державного управління та станового самоврядування регіону (1793–1917 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Барвінок. – Миколаїв, 2014. – 19 с.

Барвінок О. В. Дворянство Подільської губернії в кінці XVIII – на початку XX ст.: історіографічний огляд / О. В. Барвінок // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 28. – С. 459–464.

Башли М. І. Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861–1907 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / М. І. Башли. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 22 с.

Васильчиков А. И. Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах: в 2 т. / А. И. Васильчиков. – СПб.: Тип. М. М. Стасюле- вича, 1876. – Т. 1. – 563 с.

Елишев А. И. Служебные права дворян / А. И. Елишев. – М.: Университетская тип., 1894. – 55 с.

Илляшевич Л. В. Краткий очерк истории харьковского дворянства / Л. В. Илляшевич. – Харьков, 1885. – 166 с.

Кавелин К. Д. Дворянство и освобождение крестьян // К. Д. Кавелин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dugward.ru/library/kavelin/ kavelin_ dvoranstvo_i_osvobojdenie.html

Катков М. Н. Значение дворянства в русском государственном организме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dugward.ru/library/katkov/ katkov_ znachenie_dvoranstva.html

Катков М. Н. О дворянстве / М. Н. Катков. – М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1905. – 63 с.

Константинова Ю. В. Дворянство Південної України в другій половині XIX – на початку XX ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю. В. Константинова. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 20 с.

Константинова Ю. В. Проблема ролі дворянства в економічному житті південноукраїнських губерній (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) у науковій літературі / Ю. В. Константинова // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Історія. – 2010. – Т. 140, вип. 127. – С. 118–124.

Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762– 1855 годов / С. А. Корф. – СПб., 1906. – 720 с.

Неплюев Н. Н. Историческое призвание русского помещика / Н. Н. Неплюев. – М., 1880. – 19 с.

О настоящих обязанностях русского дворянства. – Париж, 1861. – 78 с.

Пазухин А. Д. Современное состояние России и сословный вопрос / А. Д. Пазухин. – М.: В университетской типографии (М.Катков), 1886. – 63 с.

Плансон А. А. О дворянстве в России. Современное положение вопроса / А. А. Плансон. – СПб. : Калашниковская типография Трунова, 1893. – 103 с.

Порай-Кошиц И. А. Очерк истории русского дворянства от половины IX до конца XVIII века. 862–1796 / И. А. Порай-Кошиц. – СПб., 1874. – 225 с.

Проць Н. В. Дворянство Харківської губернії другої половини XIX – початку XX ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. В. Проць. – Харків, 2015. – 20 с.

Романович-Славатинский А. Дворянство в России. От начала ХVІІІ века до отмены крепостного права / А. Романович-Славатинский. – СПб., 1870. – 562 с.

Рубакин Н. А. Россия в цифрах: Страна. Народ. Сословия. Классы. Опыт статистической характеристики сословно-классового состава населения русского государства / Н. А. Рубакин. – СПб., 1912. – 214 с.

Святловский В. В. К вопросу о судьбах землевладения в России: Статистика мобилизации земельной собственности / В. В. Святловский. – СПб.: Начало, 1907. – 103 с.

Семенов Н. П. Наше дворянство. Положение его до и после реформы / Н. П. Семенов. – СПб.: Тип. акц. общ. печ. дела, 1898. – 105 с.

Циганенко Л. Ф. Дворянство Півдня України (друга половина ХVІІІ ст. – 1917 р.): моногр. / Л. Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2009. – 382 с.

Яблочков М. Т. История дворянского сословия / М. Т. Яблочков. – СПб.: Тип. А. М. Котомина, 1876. – 680 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії