Мемуарні джерела в українській історіографії ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Автор(и)

  • O. Otzemko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

українська історіографія, мемуарні твори, щоденники, спогади, записки

Анотація

Висвітлюється процес залучення до написання історичних творів мемуарних джерел в українській історіографії ХVІІІ – І пол. ХІХ ст., розкриваються особливості використання мемуарної літератури істориками різних етапів зазначеного періоду. Розглядаються чинники, які сприяли формуванню уявлень про мемуарні твори як важливе джерело відомостей про історичні події. Аналізуються твори представників козацько-старшинської історіографії XVIII ст., а також істориків І пол. ХІХ ст. щодо використання ними щоденників, записок, спогадів сучасників подій. Відзначається, що автори розуміли значення письмових свідчень очевидців, відрізняли їх від інших джерел – історичних тво- рів, літописів, документів, на що вплинула літописна традиція, формування мемуарного жанру в українському середовищі, високий освітній рівень авторів. Обсяг мемуарної літератури, залученої до підготовки історичних творів, поступово збільшувався, до їхнього опрацювання застосовано нові підходи. Висловлюється думка, що рівень опрацювання мемуарних джерел істориками ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. відповідав ступеню розвитку історичного знання, віддзеркалюючи джерелознавчу культуру періоду. Їхнє вивчення відбувалося в суто практичних межах, як джерела конкретної інформації: відсутні були узагальнення, теоретичні визначення, методи критичного аналізу. Вони стали надбанням наступного, наукового, етапу розвитку української історіографії, підвалини досягнень якого були закладені в цей період.

Біографія автора

O. Otzemko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Антонович В. Б. Предисловие / В. Б. Антонович // Сборник летописей, относящийся к истории Южной и Западной Руси / под ред. В. Б. Антоновича. – К.: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. – С. I–LIX.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России / Д. М. Бантыш-Каменский. – М.: Тип. С. Селивановского, 1830. – Ч. 1. – 470 с.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России / Д. М. Бантыш-Каменский. – М.: Тип. С. Селивановского, 1830. – Ч. 2. – 296 с.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России / Д. М. Бантыш-Каменский. – М.: Тип. С. Селивановского, 1830. – Ч. 3. – 375 с.

Бовгиря А. Історіописання та суспільна свідомість в Гетьманщині XVII– XVIII ст. / А. Бовгиря // Дисциплінарні виміри української історіографії: кол. мон. / відп. ред. О. А. Удод. – К.: Ін-т історії України, 2015. – С. 9–62.

Величко С. Літопис / С. Величко. – К.: Дніпро, 1991. – Т. I. – 371 с.

Горобець В. Діаріуші – визначні пам’ятки української писемності XVIII ст. / В. Горобець // Історичні джерела та їх використання / відп. ред. В. Г. Сарбей.– К.: Наукова думка, 1972. – Вип. 7. – С. 102–114.

Дашкевич Я. Р. Українська Бопланіана / Я. Р. Дашкевич // Гійом Левассер де Боплан. Опис України. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 210–232.

Дзира Я. І. Величко та його літопис / Я. І. Дзира // Історіографічні дослідження в Українській РСР / відп. ред. І. О. Гуржий. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 198–223.

Дзира Я. І. Вступ / Я. І. Дзира // Літопис Самовидця / підгот. Я. І. Дзіра. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 9–41.

Дзира І. Я. Джерельна основа «Історії Малої Росії» Дмитра Бантиша-Каменського / І. Я. Дзира // Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст.: зб. наук. пр. / гол. ред. О. П. Реєнт. – К.: Ін-т історії України, 2005. – Вип. X. – С. 265–283.

Дзира І. Я. Козацьке літописання 30-х – 80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти / І. Я. Дзира. – К.: Інститут історії України, 2006. – 567 с.

Дзюба О. М. Образ «іншого» в українській мемуарній прозі ХVІІІ ст. / О. М. Дзюба // Український історичний журнал (далі УІЖ). – 2014. – № 1. – С. 90–105.

Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ ст.) / І. І. Колесник. – К.: Генеза, 2000. – 256 с.

Кравченко В. Д. М. Бантиш-Каменський / В. Кравченко // УІЖ. – 1990. – № 9. – С. 72–80.

Лазаревский А. Александр Михайлович Маркович / А. Лазаревский // Киевская старина. – 1897. – № 2. – С. 275–315.

Лазаревский А. Яков Михалович Маркович / А. Лазаревский // Киевская старина. – 1894. – № 12. – С. 349–387.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / підгот. Р. Г. Іванченко. – К.: Т-во «Знання» України, 1992. – 192 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/grab/hrab1.htm

Маркевич Н. История Малой России / Н. Маркевич.– М.: Изд. О. И. Хрусталева, 1843. – Т. 5. [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://hotlib.net/id- 100322

Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.) / М. І. Марченко. – К.: Вид. Київського ун-ту, 1959. – 259 с.

Сарбей В. Г. Праця Я. Марковича «Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях» / В. Г. Сарбей // УІЖ. – 1999. – № 1. – С. 56–67.

Сас П. М. Історія України у висвітленні О. І. Рігельмана / П. М. Сас, В. О. Щербак // Рігельман О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. – К.: Либідь, 1994. – С. 5–31.

Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. / А. Г. Тартаковский. – М.: Наука, 1991. – 288 с.

Шевчук В. О. Самійло Величко та його літопис / В. О. Шевчук // Величко С. В. Літопис. – К.: Дніпро, 1991. – Т. I. – С. 5–23.

Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): у 2 ч. / відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Інститут історії України, 2014. – Ч. 1. – 587 с.

Ясь О. «Иcтория Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі дослідницького інструментарію / О. Ясь // Український археографічний щорічник. – К., 2006. – Вип. 10/11. – С. 343–361.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії