Землеробські артілі М. В. Левитського: антропологічний вимір.

Автор(и)

  • I. Pyatnitskova Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Ключові слова:

землеробська артіль, кооперація, кооперативний рух, селяни, сільське господарство

Анотація

У статті висвітлено діяльність землеробських артілей, заснованих М. В. Левитським у другій половині 90-х рр. ХІХ ст. на Півдні України.Методологічною основою праці стали антропологічні підходи, згідно з якими діяльність артілей розглядається з позиції значимості та користі для їхніх членів. У роботі дотримано принципу історизму, використані як загальнонаукові, так і історичні методи наукового дослідження, а саме: проблемно-хронологічний, статистичний, компаративний. Висвітлено історію створення землеробських артілей. Розглянуто їхню внутрішню структуру, принципи та умови співпраці, які базувались на засадах рівності всіх членів. Визначено, що діяльність землеробських артілей сприяла розвитку господарств селян, які входили до їхнього складу. Актуалізовано питання їхньої морально-виховної функції. Проаналізовано причини розпаду землеробських артілей на початку ХХ ст. Описано сприйняття селянами артільної діяльності, низький рівень усвідом- лення ними кооперативних ідеалів. Практичне значення цього дослідження полягає у тому, що його фактичний матеріал, результати та висновки мо- жуть слугувати для подальшої розробки проблем кооперативного руху, підготовки лекційних курсів та спецкурсів з соціально-економічної історії України кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Біографія автора

I. Pyatnitskova, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

Посилання

Височанський П. Коротка історія кооперативного руху на Україні / П. Височанський. – Х.: Червоний шлях, 1925. – 20 с.

Вовченко В. Б. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М. В. Левитського (1859–1936): історія, реконструкція, зміст: автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.10 «Документознавство, архіво- знавство» / В. Б. Вовченко. – К., 2007. – 16 с.

Выписки из доклада Херсонской земской управы земскому собранию 1896 г. о земледельчиских артелях на основании исследования их особой комиссии губернского земства, 1896 г. // ІР НБУ. – Ф. 290. – Спр. 3542. – 4 арк.

О сельскохозяйственных агронимических артелях в Херсонской губернии, конец ХІХ в. // ІР НБУ. – Ф. 290. – Спр. 3577. – 3 арк.

Баллин Н. П. Пятьдесят лет моей жизни. Развитие моих социальных стремлений / Н. П. Баллин // ІР НБУВ. – Ф. 326. – Спр. 3. – 230 арк.

Левитский Н. В. Земледельчиские артели Херсонской губернии, 1895– 1896 гг. / Н. В. Левитский // ІР НБУВ. – Ф. 327. – Спр. 36. – 56 арк.

ЛевитськийМ. В. Спогади з минулого. Автобіографічний начерк, 1919 р. / М. В. Левитський // ІР НБУВ. – Ф. 327. – Спр. 540. – 31 арк.

Левитский Николай Васильевич в Императорское Вольное экономическое общество. Заявление о состоянии артельного и кооперативного дела в России, о погашениях ссуд, выданных Экономическим обществом артелям и др., 1898 г. // ІР НБУВ. – Ф. 327. – Спр. 832. – 37 арк.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоритичний аспект (1861–1929 рр.)/ В. І. Марочко. – К.: M. P. Kots Publishing, 1995. – 224 c.

МасловС. Трудовые земледельческие артели. Их значение, история их организации и устав / С. Маслов. – Ярославль: Ярослав. кредит. союз коопера- тивов, 1918. – 354 с.

Левитський В. Ф. Земледельческие артели Херсонской губернии / В. Ф. Левитський // Русская мысль. – 1896. – № 9. – С. 50–51.

Фареній І. А. З історії діяльності «артільного батька» Миколи Левитського у період становлення кооперативного руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. А. Фареній // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2005. – Вип. 9. – С. 193–201.

Фареній І. А. З історії становлення кооперативного руху в Надніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. А. Фареній. – Черкаси: Національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2003. – 144 с.

Фаресов И. Земледельчиская и ремесленная кооперация в России / И. Фаресов. – СПб.: Типография М. Меркувшева, 1902. – 32 с.

Фаресов И. Народники и марксисты / И. Фаресов. – СПб.: Типография М. Меркувшева, 1899. – 27 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії