Вивчення гуманітарних і природничих дисциплін у школах УРСР у другій половині 40-х – на початку 60-х рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • O. Lavrut Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Ключові слова:

освіта, УРСР, навчання, учитель, учень, підручник, програма

Анотація

Особливу увагу в освітньому процесі приділяють вивченню дисциплін, серед яких чільне місце посідають суспільні та природничі. Метою нашого дослідження стало їхнє вивчення у першій половині 40-х – початку 60-х рр. минулого століття. Реалізувати її допоможе використання загальнонаукових, історичних, міждисциплінарних, специфічно джерелознавчих методів. Застосування результатів дослідження можливе у процесі викладання вітчизняної історії, джерелознавства та архівознавства, визначення основних векторів освітньої політики. Увага до гуманітарних дисциплін обумовлювалась ідеологічною ситуацією в країні та колишній УРСР, до природничих – розширенням кордонів СРСР та розвитком відповідних галузей знання. З метою з’ясування стану викладання предметів органи влади періодично проводили перевірки уроків, у ході яких вивчали стан викладання шкільних предметів, настрої педагогів та учнів, рівень успішності. Недивно, що це зумовлювало складання нових планів, програм і відповідного науково-методичного та на- вчального забезпечення. У подальшому можливе вивчення обраного питання в УРСР протягом другої половини минулого століття.

Біографія автора

O. Lavrut, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання

Посилання

Кузьменко В. В. Теоретико-методичні підходи до формування в учнів наукової картини світу в школах України (ХХ століття): монографія / В. В. Кузьменко. – Херсон: РІПО, 2010. – 463 c

Лаврут О. О. Реалізація освітньої політики в УРСР у ІІ половині 1940-х – І половині 1980-х років: історіографія питання / О. О. Лаврут // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 106 (3). – С. 79–86.

Лікарчук І. Л. Міністри освіти України [Текст]: монографія: у 2-х Т. / І. Л. Лікарчук. – К.: Видавець Ешке О. М., 2002–2010. – Т. 2: 1943–2007. – 586 с.

Лобода С. М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей: монографія / С. М. Лобода. – Луганськ: Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – 503 c.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ України). – Ф. 166.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 156. – Арк. 2.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 402. – Арк. 10–16.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 157. – Арк. 141–142.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 402. – Арк. 1–3.

ЦДАВОВУ України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 564. – Арк. 227.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 641. – Арк. 103.

ЦДАВОВУ України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 3156. – Арк. 1–12.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії