Профспілки та пенсійне забезпечення в СРСР (середина 50-х – середина 60-х рр.).

Автор(и)

  • V. Dokashenko Горлівський інститут іноземних мов

Ключові слова:

Закон, «відлига», професійні спілки, державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, середньорічна чисельність робітників і службовців, соціальна безпека

Анотація

У статті розглядається проблема участі профспілок в імплементації Закону «Про державне пенсійне забезпечення». Автор виходить з того, що зазначена проблема в умовах гострого політичного протистояння автоматично перетворювалась на елемент політичної боротьби, виступаючи могутньою зброєю нової влади. Зроблено висновок, що пенсійне забезпечення як частина радянського соціального страхування, побудованого на патерналістських засадах, сприяла відчуженню застрахованих від турботи про своє майбутнє та посилювала його залежність від держави. Монополізація сфери соціального страхування в поєднанні з державною формою власності на засоби виробництва, стверджується в дослідженні, дискредитувала саму ідею страхування. Участь профспілок як третьої сторони була спробою держави відвернути увагу суспільства від цієї проблеми. Розширена та «вдосконалена» участь професійних спілок у пенсійному забезпеченні в роки «відлиги»» не могла роз- в’язати внутрішньої суперечності, закладеної в надрах соціального страхування.

Біографія автора

V. Dokashenko, Горлівський інститут іноземних мов

доктор історичних наук, професор, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії

Посилання

О порядке слияния Народного комиссариата труда с Всесоюзным советом профессиональных союзов. Постановление СНК СССР и ВЦСПС от 10 сентября 1933 г. – М., 1933. – 8 с.

Кодекс законів про працю УРСР (Витяг) // Законодавство про працю. Збірник найважливіших законів, указів і постанов. – Київ–Харків : (без дати видання). – Вид-во політич. літ-ри. – 280 с.

Симорот З.К. Профспілки і трудові взаємовідносини (Контрольні функції профспілок при встановленні та припиненні трудових правовідносин) / З. К. Симорот. – К.: Наук. думка, 1967. – 159 с.

Отчетный доклад Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза ХХ съезду партии. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущева // ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14–25 февраля 1956 года. Стенографический отчет. Далі: ХХ съезд КПСС. Стенографический отчет). – Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1956. – С. 9–120.

КосаревЮ. А. Социальное страхование в России: на пути к реформам / Ю. А. Косарев. – М.: Московский рабочий, 1998. – 240 с. – URL: sci.house

О Государственных пенсиях. Закон Союза Советских Социалистических Республик. 14 июля 1956 года. – URL: istmat.info

Расходы по бюджетному государственному страхованию (млн рублей) // Народное хозяйство СССР 1958 году. Статистический ежегодник. – М.: Гостатиздат ЦСУ СССР, 1959. – С. 900; Народное хозяйство СССР в 1959 году. Статистический ежегодник. – М. : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960. – С. 806; Народное хозяйство СССР в 1960 г. Статистический ежегодник. – М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961. – С. 848; Народное хозяйство СССР в 1961 году. Статистический ежегодник. – М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1962. – С. 765; Народное хозяйство СССР в 1965 году Статистический ежегодник. – М., 1966. – С. 786.

Расходы по бюджету государственного социального страхования в 1958 г. // Народное хозяйство СССР в 1970 году. Статистический сборник. – М.: Изд-во ЦСУ СССР, 1971. – С. 906.

Таблицю складено на основі даних: Расходы по бюджету государственного социального страхования за 1958–1965 годы // Народное хозяйство СССР за соответствующий год. – С.906, 806, 848, 765, 639, 658, 772, 783 соответственно.

Таблицю складено на основі даних: Среднемесячная численность рабочих и служащих; Численность лиц, получающих государственные пенсии // Народное хозяйство СССР в 1956 г. Статистический ежегодник. – М.: Госстатиздат, 1957. – С. 189; Народное хозяйство СССР в 1961 году. – С. 474, 612.; Народное хозяйство СССР в 1966 году. Статистический ежегодник. – М.: Госстатиздат, 1966. – С. 781.

Устав профессиональных союзов СССР. Утвержден Х съездом профсоюзов СССР (19–27 апреля 1949 г.). – М.: Профиздат, 1952. – 32 с.

Устав профессиональных союзов СССР. Утвержден ХІ съездом профсоюзов СССР 15 июня 1954 г. – М.: Профиздат, 1954. – 32 с.

Статут професійних спілок СРСР. Затверджений ХІІ з’їздом профспілок СРСР 27 березня 1959 року. – К.: Держполітвидав України, 1959. – 47 с.

Статут професійних спілок СРСР. Затверджений ХІІІ з’їздом профспілок СРСР 1 листопада 1963 року. – К.: Держполітвидав України, 1964. – 49 с.

О привлечении пенсионеров к активной общественной работе. Постановление ЦК КПСС. 19 апреля 1958 года // Справочник партийного работника. Вып. 2-й. – М.: Госполитиздат, 1959. – С. 546–547.

Докашенко В. М. Метаморфози організаційної будови радянських профспілок (середина 50-х – середина 60-х рр.) // Грані історії. Вип. 6: зб. наук. праць. – Горлівка: вид-во ГІІМ, 2013. – С. 47–57.

Положение о республиканском, краевом и областном совете профсоюзов. Утверждено постановлением Президиума 17 августа 1957 года // Бюллетень Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов (Далі: Бюллетень ВЦСПС). – 1957. – № 16. – С. 1–4.

О финансовой работе профсоюзов в связи с решениями VІ Пленума ВЦСПС. Постановление Президиума ВЦСПС от 17 августа 1957 года // Там само. – С. 6–7.

Положение о правах фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза. Указ Президиума Верховного Совета СССТ от 15 июля 1958 г. // Сборник постановлений, приказов и инструкций по финансово-хозяйственным вопросам. – М.: Госфиниздат, 1958. – № 6. – С. 16–18.

Положение о комиссии по пенсионным вопросам. Утверждено Президиумом ВЦСПС 5 января 1962 г. // ВЦСПС. – 1962. – № 3. – С. 20–23.

Положение о советах и цеховых комиссиях по социальному страхованию. Утверждено Президиумом ВЦСПС 8 февраля 1951 г. – URL: myagent.com.ua

Положение о страховых делегатах. Утверждено Президиума ВЦСПС 2 января 1962 г. – URL: myagent.com.ua

Справка по пересчету государственных пенсий; Довідка про стан прийому відвідувачів у відділах соціального забезпечення м. Києва // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 2605. – Оп. 8. – Спр. 1351. – Арк. 26, 37.

Справка о работе органов социального обеспечения Черниговской области по назначению и выплате государственных пенсий // ЦДАВО України. – Ф. 2605. – Оп. 8. – Спр. 1588. – Арк. 12.

Телеграмма Председателя ВЦСПС В. В. Гришина Председателю Укрсовпрофа // ЦДАВО України. – Ф. 2605. – Оп. 8. – Спр. 1400. – Арк. 33.

О работе органов социального обеспечения Черниговской области по назначению и выплате пенсий. Постановление Президиума Украинского республиканского совета профессиональных союзов от 20 февраля 1957 г. // ЦДАВО України. – Ф. 2605. – Оп. 8. – Арк. 41–44.

Справка о работе органов социального обеспечения Николаевской области по назначению пенсий и обслуживанию пенсионеров от 15 августа 1959 г. // ЦДАВО України. – Ф. 2605. – Оп. 8. – Спр. 2237. – Арк. 1.

Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий. Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 4 августа 1956 г. № 1044. – URL: docs.ctnd.ru

О расширения участия профсоюзов в решении вопросов пенсионного обеспечения рабочих и служащих. Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 2 января 1962 г., № 2. – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_ 5769.htm

Положение о комиссии по пенсионным вопросам. Утверждено Президиумом ВЦСПС 5 января 1962 г. // Справочник профсоюзного работника. – М.: Профиздат, 1963. – С. 314–316.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії