Виробнича культура інженерно-технічних робітників: машинобудівники Донбасу у 1960–1970-х рр.

Автор(и)

  • O. Ostapchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

машинобудування, Донбас, інженерно-технічні працівники, виробнича культура

Анотація

У статті досліджується виробниче повсякдення інженерно-технічних робітників у 1960–1970-х рр. на матеріалах машинобудування Донбасу. Ро- бота базується на аналізі архівних документів, що зберігаються у фондах ЦДАВОВ України, ЦДАГО України, Державного архіву Донецької області. Метою статті визначено розгляд та аналіз змін у виробничій культурі інженерно-технічних працівників машинобудування, які відбувалися в 1960–1970-ті рр. У цей період спостерігаються позитивні зрушення в бік професійного зростання інженерно-технічного корпусу та інтенсивне впровадження у виробництво творчих ініціатив ІТП у вигляді технічних нововведень, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, що, безумовно, поліпшило стан організаційно-технічного керівництва галуззю. Проте, у питаннях виробничої діяльності залишалось безліч проблем, як-то: робота багатьох інженерів і техніків на робітничих місцях, диспропорція між низькою зарплатнею та високим рівнем виробничої відповідальності, плинність дипломованих фахівців, незадовільні житлово-побутові умови, адміністративний тиск. Робиться висновок про суперечливість змін, які відбувалися у виробничій культурі машинобудівників, і визначаються їхні можливі причини, що призвели до поступової девальвації статусу інженерної праці у наступні роки.

Біографія автора

O. Ostapchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри історії України історичного факультету

Посилання

Буждежан А. В. Чорна металургія Донбасу у 50–80-і рр. ХХ ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / А. В. Буждежан. – Донецьк, 2008. – 19 с.

Михайлин В. Энтузиаст, сын героя: эволюция устойчивых конвенций в «оттепельном» плакате / Вадим Михайлин, Галина Беляева // Неприкосновенный запас. – 2012. – № 3 (83). – URL: http://magazines.russ.ru/nz/2012/3/ m14.html

Вугільний Донбас у другій половині XX століття / за ред. З. Г. Лихолобової. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 339 с.

В поселке вечером… // Социалистический Донбасс. – 1970. – 14 октября.

Державний архів Донецької області (ДАДО). – Ф. Р-2673. – Оп. 2. – Спр. 944.

ДАДО. – Ф. Р-2673. – Оп. 2. – Спр. 1051.

ДАДО. – Ф. Р-2673. – Оп. 2. – Спр. 1195.

ДАДО. – Ф. Р-2673. – Оп. 2. – Спр. 1773.

ДАДО. – Ф. Р-3873. – Оп. 1. – Спр. 505.

ДАДО. – Ф. Р-3873. – Оп. 1. – Спр. 544.

ДАДО. – Ф. Р-3873. – Оп. 1. – Спр. 862.

ДАДО. – Ф. Р-4804. – Оп. 1. – Спр. 809.

ДАДО. – Ф. Р-4804. – Оп. 1. – Спр. 1612.

ДАДО. – Ф. Р-5897. – Оп. 1. – Спр. 74.

ДАДО. – Ф. Р-5897. – Оп. 1. – Спр. 113.

ДАДО. – Ф. Р-5897. – Оп. 1. – Спр. 214.

ДАДО. – Ф. Р-5897. – Оп. 1. – Спр. 327.

ДАДО. – Ф. Р-5897. – Оп. 1. – Спр. 810.

ДАДО. – Ф. Р-5897. – Оп. 1. – Спр. 1008.

Інтерв’ю з Людмилою Олександрівною С., м. Красноармійськ, Донецька область. Запис: 09.07.2015 р.

Любавський Р. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років / Р. Любавський. – Харків: Раритети України, 2016. – 226 c.

Нагорская М. Н. Изменение состава линейного управленческого персонала в связи с развитием огструктур управления в машиностроении / М. Н. Нагорская // Совершенствование организационной структуры управления производством. Сб. статей. – Донецк: АН УССР, И-т эк-ки пр-сти, 1977. – 196 c.

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – URL: http://www.umk.virmk.ru/ study/VMK/LITERA/Toffler_Tretiya_volna.pdf

Тяжельникова В. С. Отношение к труду в советский и постсоветский период / В. С. Тяжельникова. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/995/664/1219/ 004.TIAZHELx60NIKOVA_new.pdf

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 337. Міністерство економіки України 1921– 1999. – Оп. 10. – Спр. 358.

ЦДАВО України. – Ф. Р-2605. – Оп. 8. – Спр. 3724.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 896.

Центральний державний архів громадських об`єднань України (ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 1817.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 1824. 30. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / А. Юрчак. – URL: https://www.litres.ru/static/trials/09/60/40/ 09604025.a4.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії