Політичне становище Гетьманщини ХVІІІ ст. в мемуарних джерелах російського походження.

Автор(и)

  • L. Salahub Іллінівська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області

Ключові слова:

Гетьманщина, гетьман, мемуарні джерела, автономні права, російські керманичі

Анотація

У статті проаналізовано мемуарні джерела російського походження, в яких знайшли відображення відомості про політичні події та процеси, що відбувалися на теренах Гетьманщини впродовж ХVІІІ ст. Дослідження базується на принципах наукової об’єктивності, історизму та причинності. Воно спирається на описовий, аналітико-синтетичний та історико-генетичний методи. Результат дослідницької наукової роботи – висвітлення наслідків форсованого наступу російського царату на автономні права Гетьманщини на основі відомостей, що містяться в мемуарних джерелах російського походження. Рамки дослідження – 1708–1787 рр. Результати цієї роботи можуть стати в нагоді при створенні досліджень з історії України ХVІІІ ст., викладанні спецкурсів з цієї теми. Перспективи вивчення проблеми пов’язані з розширенням кола мемуарних джерел, у яких висвітлена історія Гетьманщини, з їхнім подальшим аналізом. Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати дозволяють більш повно усвідомити особливості сприйняття в російських мемуарних джерелах історії Гетьманщини ХVІІІ ст. Вони надолужують відсутність у вітчизняній науці комплексного підходу до висвітлення історії Гетьманщини ХVІІІ ст. із залученням не тільки тих мемуарних джерел, що містять багато інформації про Гетьманщину ХVІІІ ст., а й тих, у яких доволі побіжно висвітлена проблема. Цінність дослідження полягає в систематизації та залученні до нього мемуарних джерел, низка з яких раніше не вивчалася в контексті дослідження заданої проблеми.

Біографія автора

L. Salahub, Іллінівська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області

вчитель історії

Посилання

Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.

Апанович О. М. Збройні сили України першої пол. ХVІІІ ст. / О. М. Апанович. – К.: Наук. думка, 1969. – 222 с.

Бантыш-Каменский Д. Н. Исторія Малой Россіи / Д. Н. Бантыш-Каменский. – URL: http://www.runivers.ru/bookreader/book53042/#page/1/mode/1up

Горобець В. М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. / В. М. Горобець. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – 70 с.

Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І / В. М. Горобець. – К.: Інститут історії України НАН України, 1998. – 326 с.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – К.: Наук. думка, 1992. – 544 с.

Данилов М. В. Записки Михаила Васильевича Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 году (1722–1762). – URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Danilov/frametext1.htm

Добрынин Г. И. Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанная. 1752–1827. – URL: https://memoirs.ru/texts/Dobrynin_RS70_3_2.htm

Дорошенко Д. І. Нарис історії України: у 2-х Т. / Д. І. Дорошенко. – К.: Глобус, 1992. – Т. 2. – 349 с.

Єфименко О. Я. Історія України та її народу / О. Я. Єфименко. – К.: Мистецтво, 1992. – 340 с.

Желябужский И. А. Дневные записки. – URL: https://memoirs.ru/texts/ Zeliabuzski.htm

Зиновьев В. Н. Журнал путешествия В. Н. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии. – URL: https://memoirs.ru/texts/zin_1.htm

Куракин Б. И. Русско-шведская война. Записки. 1700–1710 гг. – URL: https://memoirs.ru/texts/KRSH_890.htm

Маркевич Н. Исторія Малороссіи. – URL: http://litbook.net/book/68561/ istoriya-malorossii-4/page-1/

Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого. – URL: https://memoirs.ru/texts/Nartov_1891.htm

Оглоблин О. Гетьман І. Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – Нью- Йорк–Київ–Париж–Торонто, 2001. – 467 с.

Пінчук Ю. А. До оцінки й громадської діяльності М. І. Костомарова / Ю. А. Пінчук // Український історичний журнал. – 1992. – № 3. – С. 3–11.

Полетика А. А. Записки о пребывании Императрицы Екатерины Второй в Киеве, в 1787 году, и о свидании ее с Станиславом-Августом Королем Польским. – URL: http://www.runivers.ru/bookreader/book462635/#page/2/ mode/ 1up

Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х Т. / Н. Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1995. – Т. 1. – 672 с.

Скопин Г. А. Дневник происшествий. – URL: https://memoirs.ru/ rarhtml/ 1222Skopin2.htm

Струкевич О. К. Україна-Гетьманщина та російська імперія протягом 50–80-х рр. ХVІІІ ст. (політико-адміністративний аспект проблеми) / О. К. Струкевич. – К.: Інститут історії України НАН України, 1996. – 100 с.

Фонвизин М. А. Записки Михаила Александровича Фонвизина. – URL: https://memoirs.ru/texts/FonVizin_RS84T42.htm

Чернышев Г. П. Записки графа Г. П. Чернышева. – URL: https://memoirs.ru/texts/Cernischov1872.htm

Шаховской Я. П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. – URL: https://memoirs.ru/texts/SHAhovskoy

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії