Описи Київського (1869 р.), Одеського (1871 р.) та Харківського (1871 р.) військових округів: історія створення та джерельна основа документів.

Автор(и)

  • I. Petrova Донецький національний університет імені Василя Стуса.
  • O. Petrov Державний університет телекомунікацій

Ключові слова:

військово-топографічні описи, програма обстеження, статистичні комітети, військові округи, губернія, Нарадчий комітет Головного штабу, Військово-вчений комітет

Анотація

У статті розглядається історія упорядкування наприкінці 60-х рр. – початку 70-х рр. ХІХ ст. топографічних описів Київського, Харківського та Одеського військових округів; методи збору, систематизації та опрацювання історичних джерел учасниками обстеження військових округів Російської імперії. Автори статті зосередили увагу, здебільшого, на аналізі проблем, пов’язаних зі створенням ВТО. Це побутування серед організаторів обстеження різних концептуальних підходів до методики та методології упорядкування описів; недостатня кількість репрезентативних і достовірних джерел з історії заселення та господарського освоєння окремих регіонів російської держави; відмова місцевої влади від співпраці з керівниками та учасниками військово-топографічних експедицій; перманентні територіально-адміністративні реформи, що призводили до інформаційного оновлення чернеток описів після чергової зміни внутрішніх кордонів Російської імперії; відсутність необхідної кількості перекладачів, які б працювали у складі військово-топографічних експедицій у національних районах Російської імперії тощо. У статті зроблено наголос на зміні методологічних і методичних підходів до упорядкування нової групи військово-топографічних описів, зазначено, що царський уряд відмовився від упорядкування описів енциклопедичного характеру й сфокусував увагу укладачів лише на пошуку інформації військового призначення, а саме: відомостей про тактичні властивості місцевості, основні маршрути пересування військ, технічні засади їх розквартирування, державні резерви матеріальних цінностей армії та флоту тощо. У подальшому матеріали статті можуть бути використані при написанні джерелознавчих та конкретно- проблемних праць з історії України кінця 60-х рр. – початку 70-х рр. ХІХ ст., а також підручників і курсів лекцій для навчальних закладів вищої освіти

Біографії авторів

I. Petrova, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української філології і культури

O. Petrov, Державний університет телекомунікацій

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Посилання

Андреев Н. В. Географические труды офицеров Генерального штаба (1836–1868) и их значение для развития географии в России: автореф. дис. … канд. геог. наук / Н. В. Андреев. – М., 1963. – 18 с.

Бобров И. В. История становления военно-топографической службы России / И. В. Бобров, В. Н. Филатов // Геопрофи. – 2012. – №. 1. – С. 5–11.

Военное обозрение Киевского военного округа / [cост. при Штабе округа, под ред. ген.-майора Краснокутского, Генерального штаба кап. Левицким и Беневским]. – К.: Тип. И. и А. Давиденко, 1869. – 511 с.

Военное обозрение Одесского военного округа / cост. по материалам, собранным при окружном штабе офицерами Ген. штаба Бодаревским и Милорадовичем под. ред. Крживоблоцкого. – Одесса: Тип. П. Францова, 1871. – 228 с.

Военное обозрение Харьковского военного округа / cост. под ред. ген. майора Молоствова, Ген. шт. подполк. Макшеевым-Машоновым и Поповым. – Харьков: Тип. К. Счасни, 1871. – VIII, 1138.

Всеподданейший отчет о действиях Военного министерства за 1865 год. – СПб.: Типография Гогенфельдена и К, 1867. – 543 с.

Всеподданейший отчет о действиях Военного министерства за 1871 год. – СПб.: Тип. Гогенфельдена и К, 1873. – 278 с.

Высочайше утвержденное Положение о губернском и уездном управлении в губерниях Царства Польского (№ 44012 от 19 (31) декабря 1866 г. // Полное собрание законов Российской империи. – СПб.: Тип. ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1868. – Собрание ІІ. – Т. ХLI. Отделение 2. – С. 426–428.

Глушков В. В. История военной картографии в России. XVIII – начало XX в. / В. В. Глушков. – М.: ИДЭЛ, 2007. – 528 с.

Есаков В. А. Русские географические исследования Европейской России и Урала ХІХ – начала ХХ вв. / В. А. Есаков, А. И. Соловьев. – М.: Наука, 1964. – 175 с.

Исторический очерк деятельности Военного управления в России в первое двадцатипятилетие благополучного царствования государя императора Александра Николаевича (1855–1880 гг.) / cост. ген.-майором Максимовским, ген.-майором Шильдером и полк. Хорошхиным, под руковод. ген.-лейт. Богдановича. – СПб.: Тип. М Стасюлевича, 1879. – Т. 4. (XI). – 473 с.

Краснов Н. Военное обозрение земли Донского Войска / Н. Краснов. – СПб.: Воен. тип., 1870. – [2], II, XX. – 288 с.

Лукашевич А. М. Западный пограничный регион в военно-стратегических планах Российской империи / А. М. Лукашевич. – Минск: ИВЦ Мин- фина, 2012. – Кн. 2: Изучение, инженерная и топографическая подготовка (70-е гг. XVIII – 1812 г.). – 359 с.

Новокшанова-Соколовская З. К. Картографические и геодезические работы в Российской империи в ХІХ – начале XX в. / З. К. Новокшанова-Соколовская. – М.: Наука, 1967. – 265 с.

Обзор деятельности Совещательного комитета Генерального штаба за 1864 и 1865 годы // Военный сборник. – 1866. – № 50. – С. 49–59.

О производстве военно-статистических работ по новой программе (22 июля 1866 г. – 28 июля 1868 г.) // Російський державний військово-історичний архів. – Ф. 401. Військово-вчений комітет Головного штабу. – Оп. 2. – Спр. 33. – 270 арк.

Папковский П. П. Из истории геодезии, топографии и картографии в России / П. П. Папковский. – М.: Наука, 1983. – 158 с.

Петров О. О. Діяльність земських статистичних закладів південно- українських губерній у другій половині XIX – на початку XX ст.: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Петров Олексій Олександрович. – Дніпропетровськ, 2003. – 265 с.

Постников А. В. Развитие крупномасштабной картографии в России / А. В. Постников. – М.: Наука, 1989. – 229 с.

Рычков С. Ю. Депо карт и Квартирмейстерская часть накануне Отечественной войны 1812 г. / С. Ю. Рычков // Военно-исторический журнал. – 2006. – № 4. – С. 35–39.

Скопа В. А. История Томского губернского статистического комитета как центра региональной статистики ХІХ в. / В. А. Скопа // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2007. – № 3 (66). Серия гу- манитарные науки (История). – С. 125–130.

Сосса Р. І. Історія картографування території України. Від найдавніших часів до 1920 р. Короткий нарис / Р. І. Сосса. – К.: Наук. думка, 2000. – 246 с.

С отчетом о ходе военно-статистических описаний в летнее и зимнее время сего 1868 года (1 мая 1868 г. – 15 января 1869 г.) // Російський державний військово-історичний архів. – Ф. 401. Військово-вчений комітет Головного штабу. – Оп. 2. – Спр. 41. – 47 арк.

С отчетом о деятельности Военно-ученого комитета Главного штаба и офицеров Генерального штаба за 1871 г. (1 марта 1872 г. – 1 апреля 1872 г.) // Російський державний військово-історичний архів. – Ф. 401. Військово-вчений комітет Головного штабу. – Оп. 2. – Спр. 50. – 134 арк.

С отчетом о деятельности Военно-ученого комитета Главного штаба за 1869 г. и офицеров Генерального штаба за 1870 г. (15 июня 1870 г. – 8 июня 1871 г.) // Російський державний військово-історичний архів. – Ф. 401. Військово-вчений комітет Головного штабу. – Оп. 2. – Спр. 86. – 115 арк.

Хорина В. В. Енисейский губернский статистический комитет: к истории создания и деятельности / В. В. Хорина // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2012. – № 9. – С. 29–35.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії