Внесок польських дослідників другої половини XIX – початку XX ст. у вивчення Поділля.

Автор(и)

  • O. Koval Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

краєзнавство, Поділля, польські дослідники, історико-культурна спадщина, наукові праці

Анотація

Cтаття присвячена внеску польських вчених-краєзнавців другої половини XIX – початку XX ст. у вивчення Поділля. Проблеми українського минулого, природи, народонаселення регіону розглядалися польськими авторами, починаючи від ХVІ ст., але особливою активністю позначені ХІХ – початок ХХ ст. Для сучасного дослідження Поділля важливе значення має краєзнавчий рух вказаного періоду. Науковий доробок польських вчених-краєзнавців відзначається науковістю та цілеспрямованістю. Ними здійснено історичний опис значної кількості населених пунктів, подані статистичні дані щодо населення, охарактеризовані основні заняття та промисли регіону. Чимало суджень польських авторів із зазначеної проблеми є дискусійними, інколи – ненауковими. Це можна пояснити як і недостатньою вивченістю цих проблем, так і певною упередженістю деяких авторів. Однак, незважаючи на деякі неточності та спотворення фактів, праці польських дослідників щодо Поділля стали підґрунтям для подальших краєзнавчих розвідок і справили вплив на національне відродження України.

Біографія автора

O. Koval, Донецький національний університет імені Василя Стуса

методист історичного факультету

Посилання

Баженов Л. В. Польське населення Поділля й Південно-східної Волині в дослідженнях зарубіжних і українських вчених та краєзнавців ХІХ–ХХ ст. / Л. В. Баженов // Поляки на Хмельниччині: Погляд крізь віки: зб. наук. пр. за матеріалами міжн. наук. конференції (23–24 червня 1999 р.). – Хмельницький, 1999. – С. 31–42.

Гальчак С. Д. Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі: ХІХ – поч. ХХІ ст. / С. Д. Гальчак. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2011. – 788 с.

Грушевський М. С. Барське староство: Історичні нариси (ХV–ХVІІІ ст.) / М. С. Грушевський. – Львів: «МІСІОНЕР», 1996. – 624 с.

Кошель О. М. Вавжинець Марчинський – один із перших дослідників Поділля в XIX столітті / О. М. Кошель // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: зб. наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конференції. – Хмельницький: Поділля, 1999. – С. 548–551.

Крикун М. Г. Брацлавське воєводство у ХVІ–ХVІІ століттях: Статті і матеріали / М. Г. Крикун. – Львів: Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2008. – 411 с.

Ролле И. И. Популярная гигиена. Курс лекций, прочитанных в православной духовной семинарии / И. И. Ролле // Подольские Епархиальные ведомости. – 1879. – № 10–20. – С. 40.

Сецинский Е. Исторические местности Подолии и их достопримечательности / сост. Е. Сецинский. – Каменец-Подольск: Тип. Св. Троицкого Братства, 1911. – 19 с.

Balinski М. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystyzcnym / М. Balinski, T. Lipinski. – Warszawa, 1846. – T. 3. – S. 624.

Buszczyński S. Podole, Wolyn I Ukraina / S. Buszczyński. – Lwow, 1862. – 147 s.

Belke G. Rys historyi naturalnej Kamienca Podolskiego, poprzedzony krotka wiadomoscia o pracach uchonych w przedmiotach geologii, paleontologii, botaniki i zoologii, w Polsce w XIX wieku / G. Belke. – Warszawa, 1859. – 114 s.

Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi і Lodomeryi. Wydanie powtórne. – We Lwowie: Nakładem Wojciecha Manieckiego, 1858. – 104 s.

Marczynski W. Statystystuczne, topograficzne i historyczne opisanie gubernii Podolskiey w 3 Т. / W. Marczynski. – Wilno, 1820–1823. – 350 s.

Podole, Wolyn, Ukraina. Obrazy miejsc i czasòw przez Alexandra Przezdzickiego. Tom drugi. – Wilno: Teofila Glűcksberga, 1841. – 158 s.

Jabłonowski A. Źrơdła dziejowe. Tom V. Lustracye Królewszczyn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z piérwszéj połowy XVII wieku / Аleksandr Jabłonowski. – Warszawa: Druk E. Skiwskiego, 1877. – 226 s.

Swięcki T. Opis starożytnej Polski. T. 2 / Tomasz Swięcki. – Warszawa: Druk. Piiarów, 1828. – 385 s.

Stecki T. Wołyń pód względem statystycznym, historycznym i archeologicznym / T. Stecki. – T. 1. – Lwów, 1864. – XII, 387 s.; T. 2. – Lwów, 1871. – VI, 473 s.

Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innyh krajów słowiańskich / Pod. redakcyą B. Chlebowskiego i W. Walewskiego. – T. 8. – Warszawa: Druk «WIEKU», 1887. – 960 s.

Tyrowicz M. Lipiński Tymoteusz / М. Tyrowicz // Polski Słownik biograficzny. – T. XVII. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1972. – S. 399–401.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії