Дореволюційна література про проблему підготовки вчителя в університетах в українських землях.

Автор(и)

  • L. Lomako Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Ключові слова:

дореволюційна історіографія, педагогічна освіта, університетська освіта

Анотація

У статті висвітлено погляди дослідників ХІХ – початку ХХ ст. на проблему підготовки вчителя в українських університетах та університетських педагогічних інститутах і курсах. Проаналізовано роботи дореволюційних авторів щодо стану, змісту, методів педагогічної освіти в університетах Над- дніпрянської України, оцінено їхній внесок. Дослідження спирається на загально-наукові принципи історизму, об’єктивності, поєднання логічного та історичного, системності. Показано, що становлення основ педагогічної освіти в Україні пов’язане з відкриттям університетів. Її розвиток у дореволюційні часи був складним і суперечливим, залежним від суспільно-політичних та економічних процесів. Зібраний дослідниками тогочасної доби значний фактичний матеріал, висвітлення їхніх поглядів щодо трансформації університетської педагогічної освіти безперечно мають теоретичне та практичне значення. Разом з тим аналіз наукових джерел засвідчив, що історіографія педагогічної освіти в українських університетах ХІХ – початку ХХ ст. комплексно не досліджувалась. Наявні наукові розробки стосуються лише окремих аспектів проблеми або розглядають її частково в межах свого дослідження чи його частини. Напрями подальших досліджень ми бачимо в розширенні кола авторів, вивченні періодичної преси досліджуваного періоду. Результати дослідницької роботи можуть стати основою для подальших наукових розвідок з історіографії, історії України ХІХ – початку ХХ ст., історії педагогіки, розробки спецкурсів з історії освіти України.

Біографія автора

L. Lomako, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та управління освітою

Посилання

Авсеенко В. Г. Воспоминания о Киевском университете / В. Г. Авсеенко // Исторический Вестник. – 1881. – Т. ІV. – С. 716–719.

Багалей Д. И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул. – Харьков: Изд. ун-та, 1906. – 329 с.

Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университта (по неизданным материалам): в 2-х Т. / Д. И. Багалей. – Харьков: Паровая типография и литография Зильберберг, 1893–1904. – Т. 1: 1802–1815. – 1893–1898. – 1 204 с.; Т. 2: 1815–1835. – 1904. – 1 136 с.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834–1884) / под. ред. В. С. Иконникова. – К.: Тип. ун-та св. Владимира, 1884. – 816 с.

Важинський І. П. Становлення і розвиток педагогічної освіти в Центральній і Східній Україні (1802–1896 рр.): дис. … канд. пед. наук / І. П. Важинський. – К., 2002. – 170 с.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область / В. П. Андрущенко та ін.; редкол.: В. П. Коцур та ін. – К.: Знання України, 2013. – 419 с.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Одеська область / А. М. Ананьєв та ін.; за заг. ред. О. Я. Чебикіна. – К.: Знання України, 2012. – 319 с.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область / І. Ф. Прокопенко, В. П. Андрущенко, В. І. Астахова та ін.; редкол.: І. Ф. Прокопенко та ін. – К.: Знання України, 2009. – 431 с.

Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета св. Владимира / М. Ф. Владимирский-Буданов. – К.: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. – Т. 1. – 674 с.

Гупан Н. М. Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект): дис. … д-ра пед. наук. / Н. М. Гупан. – К., 2001. – 496 с.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гу- пан. – К.: «А. П. Н.», 2002. – 224 с.

Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Н. М. Дем’яненко. – К.: ІЗМН. – 1998. – 328 с.

Євтух М. Б. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.): дис. … д-ра пед. наук у формі наук. доповіді / М. Б. Євтух. – К., 1996. – 70 с.

Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея. – Харьков: Изд. ун-та, 1908. – 580 с.

Лавровский Н. А. Из первоначальной истории Харьковского университета / Н. А. Лавровский // Журнал Министерства народного просвещения. – 1869. – Октябрь. – Ч. 145. – С. 235–245.

ЛуговийВ. І. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методологічний аспект): автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 / В. І. Луговий. – К., 1995. – 48 с.

НадольськаЮ. А. Тенденції розвитку освіти і педагогічної думки Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): дис. … канд. пед. наук. / Ю. А. Надольська. – К., 2012. – 262 с.

Павко А. І. Вітчизняна університетська педагогічна освіта в імперську добу: історіографічні та методичні аспекти / А. І. Павко, Л. Ф. Курило. – К.: Знання України, 2005. – 120 с.

Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах. Из истории Новороссийского университета / Т. Н. Попова. – О.: Астропринт, 2007. – 533 с.

Посохов С. І. Університети Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в публіцистиці та історіографії: дис. … д-ра іст. наук. / С. І. Посохов.– Х., 2006. – 477 с.

РождественскийС. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802–1902) / С. В. Рождественский. – СПб.: Изд-во Министерства народного просвещения, 1902. – 785 с.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – СПб.: Изд-во Министерства народного просвещения, 1864. – Т. 1: 1802–1825. – 1 644 с.

Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. – СПб.: Типография Императорской АН, 1866. – Т. 1: 1802–1834. – 988 с.

Устав Харьковского университета 1804 г. // Периодическое сочинение об успехах народного просвещения. – 1805. – № 10. – С. 235–290.

Ученые общества и учебно-вспомагательные учреждения Харьковского университета (1805–1905) / под ред. Д. И. Багалея, И. П. Осипова. –Харь- ков: Изд. ун-та, 1911. – 280 с.

ФойгтК. К. Историко-статистические записки об Императорском Харьковском университете и его заведениях от основания университета до 1859 г. / К. К. Фойгт. – Харьков: Университетская типография, 1859. – 172 с.

Шульгин В. Я. История университета св. Владимира / соч. В. Шульгина, ординар. проф. ун-та св. Владимира; сост. В. Короткий. – Репр. изд. 1860 г. – К.: Лыбидь, 2010. – 230 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії