Дворянство в радянській історіографії другої половини 1960-х– першої половини 1980-х рр.

Автор(и)

  • S. Baranenko Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Ключові слова:

дворянство, поміщики, радянська історіографія

Анотація

У статті проаналізовано доробок дослідників радянського періоду другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр., присвячених дворянству. Автор аналізує роботи, які висвітлюють проблеми поміщицького землеволодіння, відносин дворян із самодержавством і селянством. Окреслено напрями, в яких фігурувала дворянська тематика. Показано, що радянська історіографія була насичена ідеологічними настановами, постійним втручанням партії в історичну науку. Дослідники були змушені працювати в рамках марксистсько-ленінських концепцій та теорій. Виявлено, що уся діяльність пореформеного дворянства, на думку авторів, зводилася до кризи самодержавства, яку могла вирішити лише революція. Дослідження базувалися на значному масиві архівних джерел, історики намагалися розширити джерельну базу та методологію. Результати роботи можуть бути використані при створенні досліджень з історіографії, історії України другої половини XIX – початку XX ст., історії Росії другої половини XIX – початку XX ст., викладанні спецкурсів з обраної теми.

Біографія автора

S. Baranenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

аспірант кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Анфимов А. М. Крестьянское хозяйство Европейской России 1881– 1904 / А. М. Анфимов. – М.: Наука, 1980. – 239 с.

Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (к. ХІХ – н. ХХ в.) / А. М. Анфимов. – М.: Наука, 1969. – 394 с.

Анфимов А. М. Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европейской России 1881–1904 / А. М. Анфимов. – М.: Наука, 1984. – 232 с.

Баграмян Н. С. Кризис «верхов» в период подготовки реформы 1861 г. (по проектам и запискам помещиков): автореф. дис. … канд. ист. наук / Н. С. Баграмян. – М., 1964. – 19 с.

Барвінок О. В. Дворяни Подільської губернії в органах державного управління та станового самоврядування регіону (1793–1917 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Барвінок. – Миколаїв, 2014. – 19 с.

Башли М. І. Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабсь кої губерній (1861–1907 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / М. І. Башли. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 22 с.

Дружинин Н. М. Русская деревня на переломе. 1861–1880 / Н. М. Дружинин. – М.: Наука, 1978. – 287 с.

Елисеева Н. В. Статистические публикации Дворянского банка как источник для изучения помещичьего хозяйства России конца ХІХ – начала ХХ в.: автореф. дис. … канд. ист. наук / Н. В. Елисеева. – М., 1984. – 16 с.

Жданков А. В. Аграрный кризис конца ХІХ века в Европейской России: автореферат дис. … канд. ист. наук / А. В. Жданков. – Л., 1977. – 20 с.

Заболотный Е. Б. К вопросу о месте «нового направления» в отечественной историографии / Е. Б. Заболотный, В. Д. Камынин // Проблемы истории России. – Екатеринбург: Волот, 1996. – Вып. 1: От традиционного к индустриальному обществу. – С. 112–115.

Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856–1861 / Л. Г. Захарова.– М.: Изд-во Московского университета, 1984. – 254 с.

Иванов Л. М. Распределение землевладения на Украине накануне революции 1905–1907 гг. / Л. М. Иванов // Исторические записки. – Т. 60. – М., 1957. – С. 187–214.

Ковальченко И. Д. Социально-экономический строй помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма / И. Д. Ковальченко, Н. Б. Селунская, Б. М. Литваков. – М., 1982. – 264 с.

Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России 1861–1904 гг.: состав, численность, корпоративная организация / А. П. Корелин. – М.: Наука, 1979. – 304 с.

Корелин А. П. Памяти Андрея Матвеевича Анфимова / А. П. Корелин, И. Н. Слепнёв // Россия сельская. XIX – начало XX века. – М.: РОССПЭН, 2004. – URL: iriran.ru/files/AnfimovAM.doc

Кочергін І. О. Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга половина XIX – початок XX ст.): дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / І. О. Кочергін. – Дніпро, 2016. – 449 с.

Лещенко М. Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60–90-і роки ХІХ ст.) / М. Н. Лещенко. – К.: Наук. думка, 1970. – 304 с.

ЛитвиноваТ. Ф. «Поміщицька правда». Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ століття (ідеологічний аспект): монографія / Т. Ф. Литвинова. – Дніпропетровськ: «ЛІРА», 2011. – 732 с.

Литуев В. Н. Движение дворянского землевладения в Европейской России эпохи капитализма: опыт количественного анализа материалов по статистике движения землевладения в России: автореф. дис. … канд. ист. наук / В. Н. Литуев. – М., 1983. – 18 с.

Минарик Л. П. Экономическая характеристика крупнейших земельных собственников России конца ХІХ – начала ХХ в. Землевладение, землепользование, система хозяйства / Л. П. Минарик. – М.: «Советская Россия», 1971. – 143 с.

Проскурякова Н. А. Дворянское землевладение Европейской России по материалам земельных переписей 1877 и 1905 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук / Н. А. Проскурякова. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – 28 с.

Проць Н. В. Дворянство Харківської губернії другої половини XIX– початку XX ст.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. В. Проць. – Харків, 2015. – 277 с.

Селунская Н. Б. Методы изучения социальной структуры помещичьего хозяйства России конца ХІХ – начала ХХ века (по описаниям Дворянского земельного банка): автореф. дис. … канд. ист. наук / Н. Б. Селунская. – М.: Изд. МГУ, 1974. – 21 с.

СоловьевЮ. Б. Самодержавие и дворянство в 1902–1907 гг. / Ю. Б. Соловьев. – Л.: Наука, 1981. – 256 с.

СоловьевЮ. Б. Самодержавие и дворянство в 1907–1914 гг. / Ю. Б. Соловьев. – Л.: Наука, 1990. – 325 с.

СоловьевЮ. Б. Самодержавие и дворянство в конце ХІХвека / Ю. Б. Соловьев. – Л.: Наука, 1973. – 383 с.

Спицький В. Є. Назрівання революційної кризи на Україні в 1901– 1904 рр. / В. Є. Спицький. – К.: Вища школа, 1978. – 125 с.

Сыроватская Н. А. Борьба крестьян Правобережной Украины против феодально-крепостнического гнета в конце XVIII – первой четверти ХІХ ст.: автореф. дис. … канд. ист. наук / Н. А. Сыроватская. – К., 1966. – 21 с.

Теличук П. П. Економічні основи аграрної революції на Україні / П. П. Теличук. – К., 1973. – 189 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії