Перше двадцятиріччя дослідження Голодомору в Україні: особливості джерел та історіографії.

Автор(и)

  • V. Gudz Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ключові слова:

історіографічний етап, Голодомор в Україні, джерела, наукові публікації

Анотація

Комуністична влада замовчувала факт штучного голоду 1932–1933 рр. і забороняла його дослідження аж до розпаду Радянського Союзу. Отже, правда про цю жахливу подію спершу поширювалася та вивчалася тільки у «вільному світі». Мета представленої статті – проаналізувати особливості дослідження історії Голодомору в Україні у перше двадцятиріччя після цієї трагедії. Тема розглянута на основі всього комплексу доступних історичних дже- рел із врахуванням новітніх досягнень світової історичної науки. Визначено особливості формування наукового дискурсу з історії голоду 1932–1933 рр. на першому історіографічному етапі та уточнено його хронологічні межі. Простежено процес прирощення обсягу історичних джерел і розвитку наукових знань з історії голоду. Зроблено висновок про те, що джерельна база з історії Голодомору у вказаний період обмежувалася переважно спогадами очевидців катастрофи українського села та матеріалами періодичних видань зарубіжних країн. Разом з тим, уже в перше двадцятиріччя вивчення історії Великого голоду з’явилися ґрунтовні аналітичні праці, які заклали концептуальні основи подальшого дослідження теми. Наголошено, що величезний масив публікацій з теми у 1933–1952 рр. потребує подальшого джерелознавчого аналізу та історіографічного осмислення.

Біографія автора

V. Gudz, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, Заслужений працівник освіти України

Посилання

Б. К. 1930–1933 роки на Таращанщині / Б. К. // Новий шлях. – 1948. – Ч. 64; Литвинский А. Сила правды / А. Литвинский // Новое русское слово. – 1949. – С. 3; Славутич Яр. П’ять людоїдів і сто родин, засланих на Сибір (1933-й рік у межах однієї сільради) / Яр Славутич // Наш вік. – 1949. – Ч. 18– 19; Документи про совєтське народовбивство // Народна воля. – 1950. – Ч. 10.

Галій М. Організований голод в Україні 1932–1933 / Микола Галій. – Чикаго; Нью-Йорк, 1968. – 40 с.

Голодомор в Україні 1932–1933 рр.: Бібліографічний покажчик. – Одеса– Львів: Вид. М. Коць, 2001. – 656 с.

Граденіго С. Звіт Консула Італії в Харкові від 31 серпня 1933 р. // Куліш А. Книга пам’яті українців / А. Ф. Куліш. – Вид. 3, доп. – Харків: Просвіта, 2000. – 59 с.

Ґудзь В. Причини та характер голоду-геноциду в УРСР 1932–1933 років у зарубіжній історіографії ХХ століття / Віктор Ґудзь // Nad Wіsla I Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlosc i terazniejszosc. Seria: Systemy Miedznarodove I Globalny Rozwoj / Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейському вимірі – минуле і сучасність. Серія: Історія, Міжнародні системи та глобальний розвиток. – № 2–3. – Київ–Торунь, 2003–2004. – С. 365–380.

Золоті ворота. Часопис для українців за кордоном. – К., 1993. – Вип. 4.

Калакура Я. Українознавчий погляд на голодомор 1932–1933 років як геноцид українського народу / Ярослав Калакура. – URL: http://www.ualogos. kiev.ua/fulltext. html?id=1209

Калініченко В. Історіографія голодомору 1932–1933 років в Україні / В. Калініченко, Є. Яценко // Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико- політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. – К., Нью-Йорк, 2000. – С. 15–26.

Касьянов Г. Danse macabre: голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х) / Георгій Касьянов; Ін-т історії України НАН України. – К.: Наш час, 2010. – 271 с.

Кейс О. По сторінках російської преси / О. Кейс // Свобода. – 1952. – Ч. 47.

Корбут С. Україна в огні. На основі документів / С. Корбут. – Львів, 1936. – 32 с.

Маляр П. Голод на Україні в 1932–33 рр. / Павло Маляр // Українські вісті. – 1951. – Ч. 74.

Марочко В. І. Концептуальні підвалини західноєвропейської та російської історіографії голодомору 1932–1933 рр. в Україні / В. І. Марочко // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 125–144.

Назарова К. В. Концепція Голоду-геноциду як феномен інтелектуальної культури української діаспори (1960–1980-х рр.) / К. В. Назарова // Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Вип. 1. – Мелітополь: Вид. МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 82–91.

Нищать українську націю. Боронімося! // Нова зоря. – 1933. – 25 травня.

Омелянович К. Справжня мета організації Старобільської округи 1933 р. / К. Омелянович // Свобода. – 1951. – Ч. 164.

Паклен Р. «Біла книга»: Національна і соціальна політика Совєтів на службі московського імперіалізму. На основі автентичних урядових совєтських документів / Р. Паклен. – Мюнхен: Укр. політик, 1948. – 220 с.

Петрівський В. Рожеві окуляри й тверда дійсність / Володимир Петрівський // Свобода. – 1952. – Ч. 119.

Розгін І. Голод в Україні як біологічне і соціальне явище / І. Розгін, В. Розгін // Нові дні. – Торонто. – 1953. – Ч. 41, червень.

Рудницька М. Боротьба за правду про великий голод / М. Рудницька // Статті. Листи. Документи. – Львів: Вид-во «Місіонер», 1998. – 844 с.

Савельєв В. Л. Трагедія українського народу у висвітленні зарубіжної історіографії / В. Л. Савельєв // Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / кер. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990. – С. 85–108.

Соловей Д. Артур Кестлер про голод на Україні в 1932–1933 рр. // Дмитро Соловей. Стежками на Голготу. – Скрентон, 1952. – Ч. І. – С. 52–54.

СоловейД. Голгота України. Московсько-окупаційний терор в УРСР між першою й другою світовою війною / Дмитро Соловей. – Дрогобич: Відродження, 1993. – 288 с. (Репринт).

Сосновий С. Правда про голод на Україні в 1932–33 рр. / С. Сосновий // Українські вісті. – 1950. – Ч. 10, 11; Вербицький М. Найбільший злочин Кремля: Створений совєтською Москвою штучний голод в Україні 1932– 33 рр. / М. Вербицький. – Лондон: ДОБРУС, 1952. – 112 с.; Осьмачка Т. План по двору / Тодось Осьмачка. – Торонто, 1951; Правобережний Ф. (Пігідо Ф.). 8,000,000: 1933-й рік на Україні / Ф. Правобережний. – Вінніпег, 1951.

Тризуб. – 1933. – Ч. 2–3, 41, 48; Діло. – 1932. – 29 грудня; 1933. – 12 лютого, 21 травня, 16 жовтня; Новий час. – 1933. – 28 серпня, 19 жовтня.

Шульгин О. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР. на чужині / Олександр Шульгин. – Париж, 1934. – 352 с.

Ящук П. Маловивчені аспекти геноциду голодомору в Україні / П. Ящук // Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. – К., Нью- Йорк, 2000. – С. 217–234.

Ammende Evald. Famine in Rusia / Evald Ammende // Times. – 1933. – 12 June.

Ammende E. Muss Rusland Hungern? Menschen und Volkerschicksale in der Sowjetunion / E. Ammende. – Wein, 1935.

Berand P. La Famine en Ukraine / P. Berand // Le Temps. – 1933. – 22 Juill; Bertillon Suzanne. L’effroyable Detresse des Popylations de L’Ukraine / Suzanne Bertillon // Le Matin. – 1933. – 29 Aout.

Chamberlin William. Russia’s Yron Age / William Chamberlin. – Boston: Little, Brown and Co, 1934. – 400 р.; Визвольний шлях. – 1988. – Кн. 10 (487). – С. 1 257.

Chamberlin William. The Ucraine. A Submerged Nation / William Chamberlin. – New York, 1944; Koestler Arthur. The Yogi and the Commissar / Arthur Koestler. – New York: The Macmillan company, 1945. – 247 р.

Grynevych L. The Present State of Ukrainian Historiography on the Holodomor and Prospects for Its Development / L. Grynevych // Harriman Review. – 2008. – Vol. 16, No. 2. – Р. 10–20.

Jones Gareth. Famine in Russia / Gareth Jones // Manchester Guardian. – 1933. – 30 Mar.; Jones Gareth. The Peasants in Russia: Exhausted Supplies / Gareth Jones // Manchester Guardian. – 1933. – 8 May.

Krawchuk A. Protesting the Famine: The Statement of the Ukrainian Catholic Bishops in 1933 / A. Krawchuk // Journal of Ukrainian Studies. – Winter, 1983.

Mace James. The Politics of Famine: American Government and Press Responses to the Ukrainian Famine, 1932–1933 / James Mace // Holocaust and Genocide Studies. – 1988, April.

Muggeridge Malcolm. The Soviet and the Peasantry: an Observer’s Notes. II: Hunger in the Ukraine / Malcolm Muggeridge // Manchester Guardian. – 1933. – 27 Mar. – P. 9–10; Muggeridge Malcolm. The Soviet’s War on the Peasants / Malcolm Muggeridge // Fortnightly Review. – 1933. – Vol. 39. – P. 558–564.

New York American. –1935. – 18–19 Aug.

Pigido-Pravoberezhny F. The Stalin Famine / F. Pigido-Pravoberezhny. – London, 1953; The Black Deeds of the Kremlin. A White Book. (ed. S. Pidgainy). – Toronto. – 1953, 1955; Woropay Olexa. The Ninth Circle: In Commemoration of the Victims of the Famine of 1933 / Olexa Woropay. – Cambridge, MA., 1953, 1983; Genocide in the USSR: Studies in Group Destruction. – Munich, 1958.

United States. Commission on the Ukraine Famine. Investigation of the Ukrainian Famine, 1932–1933: Report to Congress. – Washington, D. C. Government Printing Office, 1988. – 524 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії