Становлення туристично-рекреаційної галузі на території Закарпаття (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

Автор(и)

  • B. Nosa ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Ключові слова:

туризм, рекреація, бальнеологія, Австро-Угорщина, Закарпаття

Анотація

У статті на основі комплексного підходу розглянуто особливості становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі на території Закарпаття у другій пололовині ХІХ – на початку ХХ ст. У ході дослідження вивчено наукові праці з проблеми та джерела, серед яких нормативно-правові документи, діловодна документація, статистичні та судові матеріали. З’ясовано, що протягом цього часу в краї окреслюються курортні зони; активно розбудовуються рекреаційні комплекси з відповідною інфраструктурою (купальними кабінками, пансіонатами, гостьовими будинками та готелями, закладами харчування, окремими водолікарнями тощо); формується широкий асортимент послуг; зростає рівень обслуговування. Курортна діяльність досягає значного розвитку і стає основою формування туристично-рекреаційної галузі краю. Туристична діяльність цього періоду, хоча й фрагментарно, представлена й іншими напрямами: окреслюються форми активного відпочинку та сучасні різновиди туризму, маркуються окремі туристичні маршрути, видаються туристичні путівники, облаштовуються притулки, створюються організації туристичного спрямування, вживаються заходи щодо туристичного просування краю, практикується екскурсійна діяльність тощо. Ключову роль при цьому відіграли: наявний туристичний потенціал території Закарпаття з цінними природними ресурсами, комерційний інтерес, громадська ініціативність та державна підтримка.

Біографія автора

B. Nosa, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри туристичної інфраструктури та сервісу, аспірантка кафедри історії України

Посилання

Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО). Ф. 130. Оп. 2. Спр. 2, 149 арк.

ДАЗО. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 3.

ДАЗО. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 4.

ДАЗО. Ф. 1500. – Оп. 1. – Спр. 5331.

ДАЗО. Ф. 1500. – Оп. 1. – Спр. 5568.

ДАЗО. Ф. 1500. – Оп. 1. – Спр. 5651.

ДАЗО. Ф. 1500. – Оп. 1. – Спр. 5821.

Мельник А. В. Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / А. В. Мельник, Ж. В. Собов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. – 2016. – № 2. – С. 123–129.

Шандор Ф. Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті : історичний аспект / Ф. Ф. Шандор // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 1. – С. 183–189.

A m. kir. belügyministernek 44.404. szám allat valamennyi törvényhatósághoz intézett körrendelete ... // Magyarországi rendeletek tára. – Budapest, 1893. – 27 folyam. – old. 1548–1562.

A m. kir. minisztérium 1915. évi 224. M. E. számú rendelete // Magyarországi rendeletek tára. – Budapest, 1915. – 49 folyam. – old. 11–35.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter 1913. évi 3.247. eln. számú rendelete // Magyarországi rendeletek tára. – Budapest, 1913. – 47 folyam. – old. 1304–1306.

A M.-Szigeten ... // Szamos. – Szatmár, 1901. – XXXIII évf. – 67 szám. (augusztus 22). – old. 3.

Árpád emlékünnep // Szatmár-Németi. – Szatmár, 1907. – XI évf. – 54 szám. (julius 7). – old. 2.

Berghauer S. A turizmus mint kitörési pont Kárpátalján (?) (Értékek, remények, lehetıségek Ukrajna legnyugatibb megyéjében) / S. Berghauer. – Pécs, 2012. – 214 old.

Blaskovich J. Erdei hipnózis / J. Blaskovich// Blaskovich emlékkönyv / Szerk. G. Móró Csilla. – Szentendre, 1993. – old. 7–13.

Boleman I. A fürdőtan kézikőnyve / I. Boleman. – Igló: Schmidt József kőnyvnyomda, 1884. – 293 old.

Boleman I. Fürdők és ásványos vizek. (Balneologia) / I. Boleman // Magyar orvosi vademecum. Rővid repetitorium külőnős tekintettel a therapiárá / szerk. L. Né- kám, L. Kétly. – I kötet. – Budapest: Kiadja Dobrowsky és Franke, 1902. – old. 306–338.

Czirbusz G. A keleti vagy Rutén-Kárpátokban / G. Czirbusz // Turisták Lapja. – Budapest, 1899. – ХІ évf. – old. 13–26.

Czirbusz G. A keleti vagy rutén Kárpátokban / G. Czirbusz // Turisták Lapja. – Budapest, 1900. – ХІІ évf. – old. 109–117.

Fürdő-élet Gyertyánliget // Közérdek. – Nagykároly, 1910. – ІІІ évf. – 34 szám. (julius 30). – old. 4.

Hársfalvai fürdő ... // Kárpátalja. – Munkács, 1890. – Második évf. – 19 szám. (május 11). – old. 4.

Hársfalvai fürdő élet // Nyirvidék. – Nyiregyháza, 1902. – XXIII évf. – 25 szám. (junius 22). – old. 4.

Jellinek J. A magyar természеtjárás története / J. Jellinek. − Budapest, 1939. – 117 old.

Lehoczky T. Bereg vármegye monográfiája / T. Lehoczky. – I általános rész. – Ungvárott, 1881. – 472 old.

Magyarország ásványvizeinek ... // Kárpátalja. – Munkács, 1890. – Második évf. – 44 szám. (november 2). – old. 3.

Máramaros megye egyetemes leírása: a magyar orvosok és természetvizsgálók... XIX-dik nagygyülésének alkalmából / szerk. I. Szilágyi. – Budapest, 1876. – 516 old.

Női fürdőorvos // Szatmár-Németi. – Szatmár, 1903. – VІІ évf. – 23 szám. (junius 9). – old. 3.

Orvosi tár. A Budapesti királyi orvosegylet közös munkálatával / Szerkesztik és kiadják: P. Bugát, F. Flór . – Pesten, 1846. – 412 old.

Siegmeth K. Képek a Felső-Tisza vidékéről / K. Siegmeth // Turisták Lapja. – Budapest, 1901. – ХІІІ évf. – old. 150–156.

Szinyák fürdő // Nyirvidék. – Nyiregyháza, 1893. – XIV évf. – 21 szám. (május 21). – old. 6.

Török J. A két magyar haza első rangú gyógyvizei és fürdőintézetei / J. Török. – Debreczen: A városi kőnyvnyomda, 1859. – 288 old.

Tűz // Heti szemle. – Szatmár, 1913. – ХХІІ évf. – 35 szám. (augusztus 27). – old. 5.

Vasuti Menetrend // Kárpátalja. – Munkács, 1890. – Második évf. – 46 szám. (november 16). – old. 4.

Visk-Várhedy fürdő // Nyirvidék. – Nyiregyháza, 1907. – XXVIII évf. – 32 szám. (augusztus 11). – old. 8.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії