Особливості загального стилю роботи і поведінки партійних посадовців західних областей України перших повоєнних років.

Автор(и)

  • G. Starodubets Житомирський державний університет імені Івана Франка

Ключові слова:

партійні чиновники, ВКП(б), радянська влада, секретар об- кому, професійна поведінка, західні області України

Анотація

Характеризується стиль роботи і професійної поведінки партійних чиновників найвищого рангу західних областей України в перші повоєнні роки з огляду на конкретно-історичні умови їх професійного становлення в рамках командноадміністративної системи. Партійні лідери західних областей розглядаються як типові представники нового покоління, яке вивчало історію не з підручників, а творило її своїми «руками», своєю безпосередньою участю. Звертається увага, що авторитарний, навіть диктаторський стиль управління супроводжував партійно-радянську еліту на усіх щаблях її кар’єрного росту. Піднімаючись із «низів», вони змушені були постійно прогинатися під систему, дово- дити свою «пролетарськість» та відданість Партії, перманентно наражаючись на небезпеку потрапити до лав «ворогів народу». Тому культивування партфункціонерами в собі жорсткого, вольового, безапеляційного керівника було детерміноване іманентною потребою завоювати та зберегти високий соціальний статус. Наголошується, що загальний стиль поведінки номенклатурних посадовців західних областей України в 1944–1946 роках цілком вписувався в командно-адміністративну систему сталінського зразка. Переважна більшість партійних керівників за інерцією продовжували використовувати військові методи управління, виявляючи схильність до бюрократизму, надмірної жорсткості та жорстокості. Характер взаємовідносин усередині влади та її представників із місцевим населенням визначався низкою чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру: низький рівень професійно-освітньої підготовки переважної більшості чиновників вищої та середньої ланки управління; часта змінюваність кадрів; досить напружений графік роботи за умови практично ненормованого робочого дня; побутова невлаштованість. Серйозними суб’єктивними чинниками можна вважати: незнання прибулими (таких була абсолютна більшість) місцевих умов і традицій; панування атмосфери тотального страху, беззаконня, вседозволеності, що в сукупності сприяло формуванню у свідомості як місцевих мешканців, так і партійно-радянських функціонерів образу радянського службовця як окупанта.

Біографія автора

G. Starodubets, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії

Посилання

Державний архів Волинської області. – Ф. П-1. – Оп. 2. – Спр. 9.

Державний архів Івано-Франківської області – Ф. П-1. – Оп. 1. – Спр. 300.

Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО). – Ф. П-400. – Оп. 3. – Спр. 22.

ДАРО. Ф. П-400. – Оп. 1. – Спр. 50.

ДАРО. Ф. П-400. – Оп. 1. – Спр. 36.

Державний архів Тернопільської області. Ф. П-1. – Оп. 1. – Спр. 174.

Дорошко М. С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917– 1938 рр.): Монографія / М. С. Дорошко – К., 2012. – 368 с.

Киридон П. Правляча номенклатура Української РСР (1945–1964 рр) : монографія / Петро Киридон. – Полтава, 2012. – 576 с.

Киридон П. Типологічний портрет представника правлячих структур Української РСР повоєнної доби (1945–1964 роки) / П. Киридон // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – № 12. – С. 80–88.

Крупина В. Номенклатура повоєнної України: кількісна та якісна характеристика // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип. 15. / Гол. ред. В. А. Смолій: У 2-х ч. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – Ч. І. – С. 267–275.

Макаренко В. П. Бюрократия и сталинизм / В.Макаренко. – Ростов-на-Дону, 1989. – 368 с.

Мохов В. П. Номенклатурная организация власти: функциональные пределы / В. П. Мохов // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. XXIII. – С. 38–50.

Стародубець Г. Місіонери червоної влади (партійно-радянська номенклатура західноукраїнських областей в 1944 – на поч. 1946 рр.) / Г. Стародубець. – Житомир, 2016. – 348 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4379. – Арк. 49.

ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 46. – Спр. 1612.

ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 45. – Спр. 345.

ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 45. – Спр. 966.

ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 46. – Спр. 811.

ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 46. – Спр. 1580.

ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 75. – Спр. 61.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії