Становище Гетьманщини ХVІІІ ст. через призму поглядів радянських істориків.

Автор(и)

  • L. Salahub Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

Гетьманщина, автономія, гетьман, царат, історіографія

Анотація

У статті проаналізовано погляди радянських дослідників щодо становища Гетьманщини ХVІІІ ст. Помітне місце посідає висвітлення діяльності політичних інститутів російського походження, які активно діяли на українських теренах унаслідок форсованого наступу російського царату на автономні права Гетьманщини. Акцентується увага на окремих аспектах політичних кроків таких українських гетьманів: І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола та К. Розумовського. Висвітлені питання, пов’язані з тогочасним землеволодінням на теренах України, особливостями становища представників української старшини, їхніх устремлінь щодо зрівняння у правах із російським дворянством. Проаналізовано погляди істориків щодо участі українців у спільних військових діях у складі російської армії. Яскравим прикладом є російсько-турецькі війні.

Результат дослідницької наукової роботи – висвітлення тогочасного становища Гетьманщини ХVІІІ ст. через призму поглядів радянських істориків, визначення та обґрунтування обставин, які вплинули на концепцію характеристики тогочасних реалій представниками радянської історіографії. Результати цієї розвідки можуть стати в нагоді при створенні досліджень з історії Гетьманщини ХVІІІ ст., викладанні спецкурсів із даної теми тощо. Перспективи подальшого вивчення проблеми пов’язані із залученням більшого кола досліджень представників радянської історіографії, проведенні паралелі між особливостями висвітлення ними розвитку Гетьманщини ХVІІІ ст. та впливом на їхні погляди обставин суспільно-політичного характеру за часів тоталітарного режиму.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати дають можливість більш комплексно висвітлити особливості розвитку Гетьманщини ХVІІІ ст., залучивши праці радянських істориків, у яких показано окремі аспекти цієї проблеми. Дослідження є комплексним аналізом різних точок зору радянських дослідників, які до цього часу не були систематизовані та порівняні між собою в контексті висвітлення проблем, пов’язаних з історією Гетьманщини ХVІІІ ст.

Біографія автора

L. Salahub, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірантка кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.

Апанович О. М. Збройні сили України першої пол. ХVІІІ ст. / О. М. Апанович. – К.: Наукова думка, 1969. – 222 с.

Бантиш-Каменський Д. Н. История Малой России / Д. Н. Бантыш-Каменский. – URL: http://www.runivers.ru/bookreader/book53042/#page/1/mode/1up

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – К.: Наук. думка, 1992. – 544 с.

Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734– 1775 рр.) / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 421 с.

Горобець В. М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. / В. М. Горобець. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – 70 с.

Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І / В. М. Горобець. – К.: Інститут історії України НАН України, 1998. – 326 с.

Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой пол. ХVІІІ в. / А. И. Гуржий. – К.: Наукова думка, 1986. – 134 с.

Гуслистий К., Апанович О. Запорозька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу / К. Гуслистий, О. Апанович. – К.: Державне вид-во політичної літератури УРСР, 1954. – 84 с.

Дядиченко В., Лось Ф. История Украинской ССР / В. Дядиченко, Ф. Лось. – К.: Рад. шк., 1966. – 231 с.

Дядиченко В. А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. / В. А. Дядиченко. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 531 с.

Єфименко О. Я. Історія України та її народу / О. Я. Єфименко. – К.: Мистецтво, 1992. – 340 с.

Історія Української РСР: у 10 т. / голов. ред. Ю. Ю. Кондуфор. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 3. – 616 с.

Кондуфор Ю. Ю. История Киева: у 2 т. / Ю. Ю. Кондуфор. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 2. – 440 с.

Крип’якевич І. П. Історія України / відп. ред. Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.

Литвиненко М. А. Джерела історії України ХVІІІ ст. / М. А. Литвиненко. – Харків: ХДУ, 1970. – 204 с.

Маркевич М. А. История Малороссии / М. А. Маркевич. URL: https://royallib.com/book/markevich_nikolay/istoriya_malorossii_4.html

Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй пол. ХVІІІ в. / А. И. Путро. – К.: Выща школа, 1988. – 142 с.

Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорозької / М. Слабченко // Праці комісії для виучування західно-руського та українського права. – К.: ВУАН, 1927. – Вип. ІІІ. – 240 с.

Струкевич О. К. Українська «нація до націоналізму»: пошуки критеріїв ідентичності в Україні-Гетьманщини ХVІІІ століття / О. К. Струкевич // Український історичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 18–24.

Смолій В. А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.) / В. А. Смолій. – К.: Наукова думка, 1985. – 262 с.

Швидько А. К. Укрепление связей народных масс Левобережной Украины и России во второй пол. ХVІІ – середине ХVІІІ в. / А. К. Швидько. – Днепропетровск: ДГУ, 1982. – 100 с.

Швидько А. К. Социальные отношения и классовая борьба в городах Левобережной Украины во второй пол. ХVІІ – середине ХVІІІ в. / А. К. Швидько. – Днепропетровск: ДГУ, 1984. – 92 с.

Яворський М. Нарис історії України: в 2 ч. / М. Яворський. – Аделаїда: Книга, 1987. – Ч. 2. – 249 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії