Кредитно-банківська система України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах сучасників.

Автор(и)

  • N. Radchenko ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Ключові слова:

історичне джерело, кредитно-фінансові установи, мемуари, установи дрібного кредиту

Анотація

Проаналізовано інформаційний потенціал мемуарної літератури державних і громадських діячів у якості важливого джерела з історії становлення кредитно-банківської системи другої половини XIX – початку XX ст. Сформований комплекс джерел можна умовно розділити на дві частини: 1. мемуарна література державних посадовців; 2. спогади громадських діячів та вчених. Критичне використання фактичного матеріалу, що містять ці спогади у співставленні з іншими джерелами інформації дозволяє більш повно відтворити різні сторони подій тієї епохи – від зовнішньої політики і міжнародних відносин до народного господарства та питання фінансів. Викладена у мемуарах С. Ю. Вітте, П. Л. Барка, К. А. Скальковського та інших інформація містить такі дані, котрі неможливо знайти в інших джерелах. Умовно у досліджених мемуарах можна виділити три групи інформації щодо українських кредитно-банківських закладів: по-перше, дані стосовно державної політики у цій галузі, створення та діяльність загальнодержавних банківських установ; по-друге, інформацію про окремі банкірські будинки України; по-третє, опис окремих політичних, громадських діячів та пред- ставників фінансових кіл. Водночас, практично відсутня інформація стосовно діяльності організацій дрібного кредиту.

Біографія автора

N. Radchenko, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат історичних наук, доцент кафедри
історії України

Посилання

Ананьич В. Б., Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров С. Ю. Витте (в связи с его публицистической деятельностью в 1907–1915 гг.) / В. Б. Ананьич, Р. Ш. Ганелин // Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 298–374.

Барк П. Л. Воспоминания. Последнего министра финансов Российского императорского правительства / П. Л. Барк // Возрождение. – 1965–1967. – № 157–184.

Барк П. Л. Воспоминания. Последнего министра финансов Российского императорского правительства / П. Л. Барк // Возрождение. – 1965. – № 162. – С. 98.

Витте С. Ю. 1849–1894: Детство. Царствования Александра II и Александра III // Воспоминания. – М. : Соцэкгиз, 1960. – Т. 1. – 556 с.

Витте С. Ю. 1894-окт. – 1905: Царствование Николая Второго – I // Воспоминания. – М. : Соцэкгиз, 1960. – Т. 2. – 639 с.

Казьмирчук М. Г. Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886–1917 рр.) / М. Г. Казьмирчук : автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01; Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка – К., 2007. – 20 с.

Коковцев В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг.: в 2-х т. / В. Н. Коковцев. – Париж: Изд. журн. «Ил. Россия», 1933. – Т. 2. – 504 с.

Краснікова О. Фінанси та кредит у сільському господарстві Лівобережної України епохи вільного підприємництва (1861–1917 рр.) / О. Краснікова: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.01.04.; КНУ – К., 1999. – 17 с.

Куксенко С.В. Формирование и развитие буржуазной концепции финансовой политики России в конце XIX – начале XX века: автореф. дис. … канд. ист. наук: спец. 07.00.02; Сергей Владимирович Куксенко. – Ярославль : Б/и, 2004. – 21 с.

Ламанский Е. И. Воспоминания 1840–1890 гг. / Е. И. Ламанский. – Пенза : Ред. журн. «Земство», 1995. – 128 с.

Любарская-Письменная М. Клевета: Мой процесс с бароном Н.О. Тизенгаузеном / М. Любарская-Письменная. – М.: Печатня А. Снегирёвой, 1906. – С. ХVІІІ.

Машуков В. Воспоминания об Екатеринославе за последние двадцать три года его существования (1887–1910 гг.). – Екатеринослав, 1910. – 89 с.

Мельников М. В. Финансовая реформа С. Ю. Витте: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02; М. В. Мельников; Владимирский гос. пед. ун-т. – Владимир, 2000. – 264 с.

Новікова І. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Новікова: дис.… канд. екон. наук: спец. 08.00.01; КНУ. – К., 2009. – 235 с.

Рибас де А. Старая Одесса. Репринтное издание / А. де Рибас. – М.: Изд- во «Димофф и К°», 1995. – 480 с.

Сенкевич Г. Без догмату / Г. Сенкевич. – М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1960.

Скальковський К. Наши государственные и общественные деятели / К. Скальковский; Соч. авт. «Современной России». – СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1890. – 586 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографічно-джерелознавчі студії