Деякі аспекти впливу українських козацьких традицій та історичної пам’яті на військове будівництво за часів революції 1917–1921 рр.

Автор(и)

  • Vadym Zadunaiskyi Український католицький університет

Ключові слова:

Historical memory, Invention of tradition, Cossacks, Armed Forces, Eastern Galicia, Central Ukraine, Kuban

Анотація

History of the Cossacks occupies an important place in the historical memory of Ukrainians. She played an important role in the Ukrainian military construction of 1917–1921. In the regions not related to the Cossack past (especially in Eastern Galicia), attempts to invention «Cossack» traditions and borrowings play an important role. The Kuban Cossacks had the slightest attempts to invent the traditions.

Біографія автора

Vadym Zadunaiskyi, Український католицький університет

доктор історичних наук, професор кафедри світової історії нового і новітнього часу 

Посилання

Бачинська О. Козацтво в системах Російської і Турецької імперій. Історія Українського Козацтва. Нариси: У 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. Т. ІІ. С. 303–362.

Винайдення традиції / За ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейнджера; Пер. з англ. М. Климчука. Київ: Ніка-Центр, 2005. 448 с.

Елисеев Ф. Казаки на Кавказском фронте 1914–1917. Москва: Военное издательство, 2001. 291 с.

Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спадщина україн- ських козаків в кінці XІX – на початку XXІ ст. Донецьк: Норд-Прес; ДонНУ, 2006. 335 с.

Задунайський В. Український колорит під час святкування відкриття пам’ятника Запорожцям у станиці Таманській 5 жовтня 1911 р. Донецький Вісник НТШ. Т. 34. Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2012. С. 135–140.

Зерній Ю. Взаємозв’язок історичної пам’яті та національної ідентичності. Політичний менеджмент. 2008. № 5. С. 104–115.

Іванис В. Боротьба Кубані за незалежність. Мюнхен: УТГІ, 1968. 138 с.

Капитонова Т. А., Белокрылова В. А. Современные тенденции в исследовании исторической памяти: философско-методологические аспекты. Ученые записки. Минск, 2017. Т. 23. С. 126–130. URL: https://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle/123456789/11675/126-130.pdf? sequence=1&isAllowed=y

Киридон А. М. Минуле в інтерпретаціях істориків: П’ять розвідок про пам’ять. Рівне: РІС КСУ, 2010. 128 с.

Киридон А. М. Студії пам’яті у соціогуманітарному мейнстримі України: осмислення та перспективи. Історична пам’ять. Науковий збірник. Вип. 35. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. С. 9–22.

Лысак И. В., Наливайченко И. В. Отжившая ценность или актуальный тренд. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. 120 с.

Нора П. Історія в «другому ступені». Відповідь Полю Рікеру. Пер. з фр. А. Рєпа. URL: http://duh-i-litera.com/istoriya-v-druhomustupeni-vidpovid-polyu-rikeru/

Франция – пам'ять. П. Нора, М. Озуф [и др.]. Санкт-Петербург: Изд- во С.-Петерб. ун-та, 1999. 328 с.

Романовская Е. В. Морис Хальбвакс: культурные контексты памяти. Известия Саратовского университета. 2010. Т. 10. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 3. С. 39–44.

Фелимонов А. П. Кубанцы (1917–1918 гг.). URL: http://militera.lib.ru/ memo/russian/filimonov_ap/01.html

Хальбвакс M. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. Москва: Новое издательство, 2007. 348 с.

Чеканцева З. А. Историки, история и память в современной Франции URL: https://www.researchgate.net/publication/282731528_Istoriki_istoria_ i_pamat_v_sovremennoj_Francii С. 253–267.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історична наука та історична пам’ять