Економіка Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст.: соціально-економічні зміни.

Автор(и)

  • I. Dovzhuk Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.1.2

Ключові слова:

Україна, українські губернії, промисловість, мануфактура, селянин, кріпосництво, гужовий транспорт, залізниці

Анотація

Розглядається економічний розвиток українських губерній у передреформений період. Акцентовано увагу на таких галузях промисловості як мануфактурна, машинобудівна, металообробна. Утвердження товарногрошових відносин впливало на національну самосвідомість значної частини українського етносу.

Зазначено, що царський режим насамперед відстоював імперські інтереси, проте не міг не враховувати потребу промислового розвитку окраїн, їхніх природних багатств. Політика протекціонізму сприяла розвитку металургійної та машинобудівної галузей України, зокрема, південних регіонів. Ця політика посилилась після Кримської війни. Держава надавала підприємцям допомогу шляхом державних замовлень, субсидій, премій, пільгових тарифів тощо. Однак у цих умовах розвиток приватної ініціативи нижчих станів був обмежений. Царський уряд доклав усі зусилля для створення ідеальних умов для підприємницької діяльності дворянства та купців.

Особливістю українського робітничого класу передреформеної доби був його тривалий зв’язок із сільським господарством. У передреформені десятиріччя головним джерелом формування робітничого класу в Україні було селянство. Лише пізніше машинна індустрія цілком відривала робітників від землі.

У процесі капіталістичного розвитку Україна все глибше втягувалась у Російську імперську систему. Проте утвердження товарно-грошових відносин впливало на національну самосвідомість значної частини українського етносу. Долався середньовічний ізоляціонізм, відбувалися структурні зміни у складі населення. Нова різночинна інтелігенція та кращі представники національної буржуазії стали носіями українського національного відродження.

Біографія автора

I. Dovzhuk, Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди

доктор історичних наук, професор, професор кафедри
документознавства

Посилання

Буравченко Р. В. Історичні умови становлення та розвиток цукрової промисловості в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Черкаси, 2006. 20 с.

Гончарук Т. Г. Торгівля України першої половини ХІХ ст.: історія вивчення : автореф. дис. … док. іст. наук: 07.00.01. Одеса, 1998. 42 с.

Гуржій І. О. Боротьба селян і робітників України проти феодальнокріпосницького гніту (з 80-х років ХVIII століття до 1861 року). Київ : Радянська школа, 1958. 168 с.

Гуржій І. О. Зародження робітничого класу України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). Київ, 1958. 24 с.

Дерев’янкін Т. І. Історія народного господарства Української РСР: Економіка досоціалістичних формацій. Київ : Наук. думка, 1983. 467 с.

Дмитриев Н. И., Колпычев В. В. Судостроительные заводы и судостроение в России и за границей. СПб., 1909. 867 c.

Залесский Н. А. «Одесса» выходит в море. Возникновение парового мореплавания на Черном море (1827–1855 гг.). Ленинград, 1987. 246 c.

Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Суспільно-політичний рух 60-х років ХІХ століття в Україні: до проблеми становлення ідеології. Київ : Міжнар. ін-т лінгвістики і права, 2000. 349 с.

Курінна Т. М. Розвиток благодійності на середньому Подніпров’ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Черкаси, 2004. 18 с.

Лазанская Т. И. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодально-крепостнической системы. Київ, 1989. 125 с.

Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торговопромислової статистики ХІХ ст.). Київ : Ін-т історії України НАН України, 1999. 282 с.

Лановик Б. Д., Матисякевич З. М. Економічна історія України і світу. Київ : Вікар, 2004. 486 с.

Лановик Б. Д., Матисякевич З. М. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. Київ : Ґенеза, 1994. 368 с.

Марахов Г. И. Социально-политическая борьба на Украине в 20–40-е годы ХІХ века. Київ : Вища школа, 1979. 145 c.

Мельник Л. Г. Промисловий переворот в Росії і на Україні. Київ, 1969. 68 с.

Рижева Н. О. Морське суднобудування в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2004. Вип. 17. С. 29–32.

Русское судоходство. Торговое и промысловое на реках, озерах и морях. Ежемесячный журнал. 1896. № 175. С. 122–134.

Слабеев И. С. Торгово-транспортный (чумацкий) промысел и его роль в социально-экономическом развитии Украины в XVIII – первой половине ХІХ в. : автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. Київ, 1960. 18 с.

Суровцева І. Ю. Меценатство в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Донецьк, 2006. 19 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії