Діяльність Бессарабської обласної межової контори (1818–1891 рр.): законодавчі новації та повсякденна практика.

Автор(и)

  • I. Petrova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Petrov Державний університет телекомунікацій

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.1.3

Ключові слова:

межування, Бессарабська обласна межова контора, Бессарабська область, земельна дача, план дачі, земельна ділянка

Анотація

Статтю присвячено проблемам становлення системи обліку земельних ресурсів, реформування поземельних відносин у Бессарабській області відповідно до загальноросійських стандартів. У студіях аналізуються нормативно-правові документи, на підставі яких проводилося Генеральне межування бессарабських земель і вирішувались усі юридичні казуси, що виникали під час експедицій. Серед таких документів слід назвати «О обмежевании казенных земель Бессарабской области и разделении оных на участки (№ 26719 от 7 марта 1817 г.)», «О учереждении особой Комиссии для составления правил генерального размежевания земель Бессарабской области (№ 23578 от 17 октября 1849 г.)», «Об изменении порядка размежевания земель Бессарабской губернии: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (№ 1591 от 19 мая 1883 г.)» тощо. Досліджено два підходи, запропоновані російським урядом для проведення межувальних робіт у регіоні: один – для казенних земель, інший – для приватновласницьких. Так, для межування казенних земель була спрямована експедиція, яку складали вісім землемірів із прилеглих до Бессарабської області губерній. Для межування приватновласницьких, церковних, монастирських та міських земель в Оргіївському, Хотинському та Ясському повітах, а також розгляду поземельних конфліктів в Аккерманському, Ізмаїльському та Бендерському повітах 29 квітня 1818 р. було створено Бессарабську обласну межову контору. Крім того, у статті досліджуються технічні засади межування й основні проблеми, що уповільнювали темпи обстеження земельних ділянок. На думку автора, це панування традиційних форм землеволодіння та землекористування в регіоні, саботування місцевими жителями заходів Генерального межування, етнічна строкатість Бессарабської області, значна кількість земельних конфліктів, відсутність належної комунікації між населенням та владними інституціями.

Біографії авторів

I. Petrova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української філології і культури

O. Petrov, Державний університет телекомунікацій

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Посилання

Бачинська О. Османські фортеці Буджака на межі ХVIII–ХIХ ст.: залоги й їхній склад. Одеса : Астропринт, 2013. 168 с.

Киссе А. И., Пригарин А. А., Станко В. Н., Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины : Книга для чтения. Ред.: Одесса : PostScriptUm-Смил, 2014. 744 с.

Герман И. Е. История русского межевания. М., 1910. 302 с.

Гросул Я. Крестьяне Бессарабии (1812–1861 гг.). Кишинев: Гос. изд-во Молдавии, 1956. 397 с.

Дутлова Е. И., Никонов П. Н. Земля города Москвы в контексте отечественной и мировой истории. Очерки межевания, кадастрового учета и градостроительства. М. : Изд-во Главархива Москвы, 2007. 486 с.

Дело, переписка с казенной палатой о командировании в Бессарабскую область двух поветовых землемеров (29 апреля 1817 г. – 31 декабря 1819 г.). ДАКО. Ф. 2. Оп. 3. Спр. 3576. 31 арк.

Дело о приведении в известность границ вотчины Малинцы (16 апреля 1824 г. – 28 ноября 1870 г.). 1 часть. РГАДА. Ф. 1299. Оп. 1. Спр. 506. 556 арк.

Дело о приведении в известность границ вотчин Радукан, Добряне, Бросконешт и Циркан со стороны межевания (21 марта 1819 г. – 1 марта 1832 р.). РГАДА. Ф. 1299. Оп. 1. Спр. 5636, 176 арк.

Дело о приведении в известность границ вотчины Чепанос (26 июля 1819 г. – 18 октября 1822 г.). 1 часть. РГАДА. Ф. 1299. Оп. 1. Спр. 918. 569 арк.

Журнал постановлений за декабрь 1828 г. НАРМ. Ф. 121. Оп. 1. Спр. 69. 57 арк.

Иванов П. Опыт исторического исследования о межевании земель в России / М. : Типография С. Селивановского, 1846. 178 с.

Историко-статистический очерк о деятельности Межевой конторы с момента ее образования по 1890 г. и другая переписка по вопросу деятельности межевой конторы (23 ноября 1889 г. – 25 октября 1890 г.). НАРМ. Ф. 121. Оп. 1. Спр. 248. 170 арк.

История народного хозяйства Молдавской ССР (1812–1917 гг.) / Под ред. Я. С. Гросула. Кишинев : Штиинца, 1977. 351 с.

Кавелин С. П. Межевание и землеустройство. М., 1914. 340 с.

Каширин В. Вступление русских войск в Бессарабию и ликвидация Буджакской татарской орды в начале Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Conferinţa ştiinţifică internaţională «Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene». «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдо-российскоукраинского сотрудничества» (Chişinău, 1–5 aprilie 2012). Chişinău, 2012. С. 39–51.

Кодан С. В., Февралев С. А. Формирование и развитие местного права в Бессарабии в составе Российской империи (1812–1917 гг.). Вопросы права и политики. 2013. № 4. С. 230–285.

Коник Ю. Документи фонду Херсонської губернської креслярні як джерело з історії Генерального межування Херсонської губернії (1803–1828). Студії з архівної справи та документознавства. К., 2008. Т. 16. С. 128–135.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Бессарабская область. Ч. 1. / Сост. капитан А. Защук /. СПб. : Тип. Э. Веймера, 1862. 582 с.

Милов Л. В. Исследование об «Экономических примечаниях» к генеральному межеванию (к истории русского крестьянства и сельского хозяйства второй половины ХVІІІ в.). М. : Изд-во Московского университета, 1965. 310 с.

О обмежевании казенных земель Бессарабской области и разделении оных на участки: Именной, объявленный Сенату Министром Юстиции (№ 26719 от 7 марта 1817 г.). Полное собрание законов Российской империи. СПб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. Собрание І. Т. ХХХІV. С. 101–102.

Об изменении порядка размежевания земель Бессарабской губернии: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (№ 1591 от 19 мая 1883 г.). Полное собрание законов Российской империи. СПб. : Государственная типография, 1886. Собрание ІІІ. Т. ІІІ. С. 249.

Об изменениях в порядке производства межевых дел в Бессарабской области: Высочайше утвержденное мнение Государственного совета, распубликованное 10 июня (№ 48382 от 18 мая 1870 р.). Полное собрание законов Российской империи. СПб. : Государственная типография, 1874. Собрание ІІ. Отделение І. Т. ХLV. С. 668.

О мерах вызываемых окончанием генерального межевания Бессарабской губернии: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (№ 7744 от 27 мая 1891 г.). Полное собрание законов Российской империи. СПб. : Государственная типография. 1894. Собрание ІІІ. Т. ХІ. С. 304–305.

О передаче межевых дел Бессарабской Области из второго в Межевой Сената Департамент: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (№ 1494 от 30 октября 1827 г.). Полное собрание законов Российской империи. Спб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. Собрание ІІ. Т. ІІ. С. 930.

О переносе дел на апелляцию из Бессарабского Областного Гражданского Суда во 2-й Департамент Сената и о решении оных по местным узаконениям и обычаям Бессарабской Области: Именной, данный Сенату (№ 30439 от 3 августа 1825 г.). Полное собрание законов Российской империи. Спб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. Собрание І. Т. ХL. С. 409–410.

О учереждении особой Комиссии для составления правил генерального размежевания земель Бессарабской области (№ 23578 от 17 октября 1849 г.). Полное собрание законов Российской империи. Спб. : Типография: ІІ Отделения, 1850. Собрание ІІ. Отделение ІІ. Т. ХХІV. С. 94–106.

О штате Бессарабской губернской межевой конторы: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (№ 502 от 4 ноября 1881 г.). Полное собрание законов Российской империи. Спб. : Государственная типография. 1885. Собрание ІІІ. Т. І. С. 336–337.

Переписка с Новороссийским генерал-губернатором и областной межевой конторой о проекте правил по размежеванию земли в Бессарабской области (23 января 1835 г.–15 марта 1835 г.). НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 2113. 20 арк.

Переписка с Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором, уездными землемерами о составлении проекта правил общего межевания владельческих земель Бессарабской области (16 ноября 1830 г. – 11 ареля 1833 г.). НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 1507. 70 арк.

Південна Бессарабія (кінець ХVIII–ХIХ ст.): навчально-методичний посібник / Л. Ф. Цигагненко, О. М. Лебеденко, А. В. Дізанова; під ред. Л. Ф. Цигагненко. Ізмаїл : СМИЛ, 2011. 216 с.

Рудин С. Д. Межевое законодательство и деятельность межевой части в России за 150 лет (19 сентября 1765 г. – 1915 г.) Пг. : Типография В. Киршбаума, 1915. 547 с.

Смирнов Г. С. Государственное межевание уральских губерний (конец ХVIII – первая половина ХIХ века) : автореф. дис. канд. ист. наук: Челябинск, 2010. 27 с.

Сурева Н. В. До історії генерального межування Південної України (джерелознавчий аспект). Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. Історія. Бердянськ, 2000. С. 27–35.

Устав образования Бессарабской области (№ 27357 от 29 апреля 1818 г.). Полное собрание законов Российской империи. Спб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. Собрание І. Т. ХХХV. С. 222–281.

Цветков М. А. Картографические материалы генерального межевания. Вопросы географии. Сб. 31, 1953. С. 93–94.

Циганенко Л. Ф. Дворянство Півдня України (друга половина XVIII ст. – 1917 р.) : Монографія. Ізмаїл : СМИЛ, 2009. 384 с.

Штат Бессарабской области по внутреннему управлению (29 апреля 1818 г. от № 27357). Полное собрание законов Российской империи. Спб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. Том XLIV. Часть 2. Книга штатов. Отделение III и IV. С. 22.

Tomulet V. Din istoria fondării şi activităţii biroului regional (gubernial) de hotărnicie din Basarabia (1818–1890). Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2013. nr.4(64). С. 27–32.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії