Учительські інститути в системі педагогічної освіти Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: аналіз сучасної історіографії.

Автор(и)

  • L. Lomako Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.1.4

Ключові слова:

учительські інститути, педагогічна освіта, сучасна історіографія

Анотація

У статті проаналізовано праці дослідників сучасного періоду, присвячені становленню і розвитку вчительських інститутів в українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Показано інформаційний потенціал досліджень, види, тематику видань, оцінено внесок сучасних авторів у вивчення проблеми. Використано такі методи дослідження як систематизація наукової літератури, операціоналізація понять, хронологічно-системний і проблемно-пошуковий, структурно-порівняльний аналіз джерел. Дослідження базується на принципах науковості, системності, історизму, об’єктивності, єдності історичного і логічного, теорії і практики. Аналіз сучасних досліджень засвідчив наявність ґрунтовного досвіду професійно-педагогічної підготовки в учительських інститутах Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Авторами колективних праць і монографій, загальних і регіональних видань зібрано багатий фактологічний матеріал, залучено нові джерела. З’являються спроби цілісно відобразити історію створення, стан та діяльність окремих учительських інститутів, їхнє місце і роль у системі педагогічної освіти України зазначеного періоду, визначити зміст, провідні тенденції і особливості їх адміністративно-організаційного устрою. Результати роботи можуть бути використані під час проведення досліджень з історіографії, історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., історії педагогіки, у процесі розробки спецкурсів з історії освіти України. Перспективи вивчення проблеми пов’язуємо з розширенням кола наукових видань, дослідженням періодичної преси.

Біографія автора

L. Lomako, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та управління освітою

Посилання

Алєксєєв Ю. М. Україна: освіта і держава (1987–1997). Київ : Експресоб’ява, 1998. 110 с.

Бєлашов В. І., Гурець М. П., Заіка В. В. Глухівський державний педагогічний інститут (1874–1994 рр.). Суми : Мрія, 1994. 79 с.

Вихрущ В. О. Розвиток теоретико-концептуальних основ вітчизняної дидактики (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Нац. пед. ун-т. Київ, 2001. 38 с.

Гавриш Р. Л., Лобурець В. С. Підготовка вчительських кадрів в Україні дорадянської доби. Наукові записки психол.-пед. ф-ту Полтавського педінституту. Полтава, 1997. Ч. 1. С. 47–52.

Гавриш Р. Л. Шкільна діяльність земського самоврядування на Лівобережній Україні в 1865–1919 рр. : Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський педінститут. Полтава, 1998. 196 с.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки. Київ : «А. П. Н.», 2002. 224 с.

Дем’яненко Н. М., Важинський І. П. Ретроспектива педагогічної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). Москва : МПА, 2002. 240 с.

Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.). Київ : ІЗМН, 1998. 328 с.

Євдокімов В. І., Єльнікова Г. В., Корнілов В. В. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Харківщині. Харків : ХДПІ, 1992. 334 с.

Задорожна Л. В. Ідеї педагогічної майстерності в діяльності Глухівського вчительського інституту (1874–1917 рр.) : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Луганський державний педуніверситет ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2000. 187 с.

Задорожна Л. В. Педагогічні здобутки викладачів Глухівського учительського інституту дореволюційного періоду 1874–1917 рр. Навчальний посібник. Глухів : РВВ ГДПІ, 1999. 84 с.

Золотухіна С. Т. Підготовка майбутніх учителів до науково-дослідної та методичної роботи. Засоби навчальної та науково-методичної роботи. Вип. 2. Харків, 1997. С. 38–42.

История педагогики и образования. Уч. пособ. для пед. учеб. звед. / Под ред. А. И. Пискунова. Москва : Сфера, 2001. 512 с.

Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ ст.: соціально-політичний портрет. Київ : Либідь, 1993. 72 с.

Киреева У. Т. Профессионально-педагогическая подготовка учителя начальной школы России второй половины ХІХ – начала ХХ вв. : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Московский госпединститут. Москва, 1990. 216 с.

Козій М. К. Розвиток середньої педагогічної освіти в Україні (1945–1990 рр.) : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 1994. 174 с.

Корж Л. В. Освітня діяльність земств Харківщини (в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Сумський держуніверситет. Суми, 1999. 190 с.

Кравченко І. М. Підготовка вчителя початкової школи в Києві на початку ХХ ст.: досвід діяльності Київського вчительського інституту. Вересень. 2007. № 3–4 (40–41). С. 153–162.

Кравченко І. М. Професійно-педагогічна підготовка в учительських інститутах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Філософія, психологія, педагогіка». Київ, 2005. № 3 (15). С. 57–62.

Кравченко І. М. Учительські інститути в системі підготовки педагогічних кадрів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Національний педуніверситет ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2008. 178 с.

Кравченко І. М. Феодосійський учительський інститут – центр навчальновиховного комплексу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Історикопедагогічні студії: науковий часопис. Київ, 2007. Вип. 1. С. 46–51.

Кравченко І. М. Феодосійський учительський інститут як основа формування мережі вчительських інститутів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. статей. Ялта, 2006. Вип. 10, ч. 1. С. 252–257.

Курченко В. В. Діяльність земств України у розвитку освіти (1864– 1914 рр.) : Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держуніверситет ім. В. Каразіна. Харків, 1997. 183 с.

Латышина Д. И. История педагогики: воспитание и образование (Х – нач. ХХ вв.) : Уч. пособие. Москва : Гардарики, 2006. 603 с.

Левицька Н. М. Студенство України на зламі ХІХ–ХХ ст. Історія України. 1998. № 17. С. 23–34; № 19. С. 45–56.

Лук’янченко О. М. Організація педагогічної практики в різних типах педагогічних навчальних закладів України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний педуніверситет ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2004. 170 с.

Луценко Е. М. Развитие среднего специального образования на Украине во второй половине ХІХ ст. : Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / КНУ ім. Т. Шевченко. Киев, 1991. 169 с.

Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917–1985 рр.). Київ : Либідь, 1992. 196 с.

Надольська Ю. А. Тенденції розвитку освіти і педагогічної думки Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський національний педуніверситет. Київ, 2012. 262 с.

Пилипчук О. Я., Коновець О. Ф., Яресько Л. П. Історія науки та освіти в Україні. Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. 79 с.

Пометун О. І. Навчання дітей вітчизняної історії в українській початковій школі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Педагогіка і психологія. 1996. № 2 (11). С. 152–159.

Попова О. В. Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ ст. : Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Харківський держпедуніверситет імені Г. Сковороди. Харків, 2001. 468 с.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні: Нариси (Х – початок ХХ ст.) / Гончаренко С. У. та ін. За ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Рідна школа, 1991. 384 с.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Харківщині / В. І. Лозова та ін; за ред. І. Ф. Прокопенка. Харків : Міська тип. № 16, 1992. 335 с.

Рудницька Н. В. До історії Житомирського єврейського вчительського інституту (1873–1885 рр.). Історія України. 2001. № 37. С. 8–10.

Рябовол Л. Т. Розвиток земської освіти в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Криворізький держпедінститут. Кривий Ріг, 2001. 20 с.

Сучков И. В. Учительство России в конце ХІХ – начале ХХ вв. : Дис. … д-ра ист. наук: 13.00.01; 07.00.02 / Московский госпединститут. Москва, 1995. 548 с.

Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. Київ : Магістер-S, 1998. 200 с.

Шип Н. А. Интеллигенция на Украине (ХХ ст.): историко-социальный очерк. Киев : Наукова думка, 1991. 170 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії