Прибалтійський паливний ринок: спроби його завоювання донецьким вугіллям на початку ХХ ст.

Автор(и)

  • I. Shandra Харківська державна академія культури

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.1.5

Ключові слова:

кам’яне вугілля, прибалтійський паливний ринок, Донбас, З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії

Анотація

У статті досліджується спроба завоювання прибалтійського паливного ринку донецьким вугіллям на початку ХХ ст., проаналізовано головні напрями доставки кам’яного вугілля з Донбасу до прибалтійських споживачів (залізничне сполучення, морські перевезення довкола Європи, Дніпровсько-Двінський водний канал). Дослідження базується на загальнонаукових і спеціально-історичних методах (статистичний, порівняльноісторичний, ретроспективний тощо); в його основу покладено міждисциплінарний і корпоративістський підходи.

На основі діловодної документації представницьких організацій підприємців, матеріалів періодичних видань, урядових розпоряджень у статті показано, що добувна спроможність донецької кам’яновугільної промисловості на початку ХХ ст. значно переважала наявний попит. Охарактеризовано особливості прибалтійського паливного ринку (залежність від англійського палива, взаємопов’язаність вугільного імпорту та хлібного експорту в Північно-Західному краї). Простежено еволюцію поглядів державних діячів щодо заміни донецьким вугіллям англійського в портах Балтійського моря від економічної доцільності до питань загальнодержавної безпеки. Висвітлено необхідні для залізничних поставок донецького палива складники (зниження тарифів, будівництво додаткових залізничних гілок та забезпечення мережі вантажними вагонами), виділено морський спосіб перевезення як найбільш вірогідний, акцентовано увагу на масштабному проекті річкового сполучення між Чорним і Балтійським морями – водний шлях Херсон–Рига.

Попри нереалізованість задуму із завоювання донецьким вугіллям прибалтійського паливного ринку на початку ХХ ст., розроблені підприємцями напрями економічних вдосконалень стали наочним свідченням їхньої згуртованості, стратегічного бачення можливих шляхів розвитку регіону. Тому становитиме науковий і практичний інтерес звернення до історичного досвіду економічної взаємодії (або розроблених проектів) в ЧорноморськоБалтійському регіоні, подальше вивчення взаємовигідних економічних проектів між Україною та країнами Прибалтики.

Біографія автора

I. Shandra, Харківська державна академія культури

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України і всесвітньої історії

Посилання

Арский Р. Донецкий бассейн. Москва : Б. и., 1918. 47 с.

Водный путь Рига–Херсон. Русское судоходство. 1911. № 8. С. 123–126.

Дело о съезде горнопромышленников Юга России в г. Харькове в 1881 г. Держархів Ростовської області (РФ). Ф. 32. Оп. 1. Спр. 707. 13 арк.

Доклад комиссии ХХІХ Съезду горнопромышленников Юга России по 3-му, 4-му и 5-му вопросам программы: «О современном положении каменноугольной промышленности юга России», «О мерах распространения русского каменного угля в портах Балтийского моря», «О выработке торговых марок русского угля по образцу английских углей». Харьков : Тип. и Литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1904. [разд. паг.].

Законодательные учреждения по вопросам промышленности и торговли. Торгово-промышленный Юг. 1912. № 11. С. 62–65.

Заседание Междуведомственной комиссии о замене иностранного угля русским в Прибалтийском районе. Горно-заводское дело. 1911. № 4. С. 1659.

Из деятельности общественных учреждений по промышленности и торговле. Промышленность и торговля. 1910. № 22. С. 556–558.

Каменноугольное дело. Промышленность и торговля. 1912. № 6. С. 338.

Менделеев Д. И. Проблемы экономического развития России. Москва : Изд-во соц.-экон. лит-ры, 1960. 615 с.

Наше судоходство. Русское судоходство. 1912. № 9. С. 39–40.

О XVI съезде горнопромышленников в г. Харькове. Держархів Харківської області. Ф. 45. Оп. 1. Спр. 1697. 3 арк.

О ХХ съезде горнопромышленников в г. Харькове. Держархів Харківської області. Ф. 45. Оп. 1. Спр. 2109. 4 арк.

Одинцов А. Балтийско-Черноморский водный путь. Русское судоходство. 1914. № 8. С. 11–19.

Отчет об экономическом совещании представителей промышленности и торговли Юга России 14 февраля 1916 года. Торгово-промышленный Юг. 1916. № 4. С. 35–58.

Отчет Совета Съезда XXXV съезду горнопромышленников Юга России за 1909–1910 отчетный год. Т. 2. Харьков : Б. и., 1910. [разд. паг.].

Отчет Совета съезда XXXVI съезду горнопромышленников юга России за 1910–1911 отчетный год. Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1911. [разд. паг.].

Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. Київ : Ґенеза, 2004. 473 с.

Реєнт О. П., Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.). Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. 365 с.

XXXVI съезд горнопромышленников Юга России. Горно-заводское дело. 1911. № 46. С. 3102–3110.

Труды ІІІ-го съезда судовладельцев Черноморско-Азовского района. Одесса : «Центральная» типография, 1912. [разд. паг.].

Труды ІХ съезда горнопромышленников Юга России. Харьков : Типография К. П. Счасни, 1885. [разд. паг.].

Труды ХХІХ съезда горнопромышленников Юга России. Т. 1. Харьков : Тип. и Литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1905. [разд. паг.].

Труды ХХХ съезда горнопромышленников Юга России. Т. ІІ. Харьков : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1906. [разд. паг.].

Труды XXXVII съезда горнопромышленников Юга России. Т. 1. Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1913. [разд. паг.].

Фомин П. И. Донецкий бассейн. Харьков: Б. и., 1920. 35 с.

Фомин П. И. Горная и горнозаводская промышленность Юга России. Т. ІІ. Харьков : «Хозяйство Донбасса», 1924. 202 с.

Фомин П. И. Краткий очерк истории съездов горнопромышленников Юга России. Харьков : Тип. и Литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1908. 173 с.

Хроника. Промышленность и торговля. 1910. № 24. С. 668.

Черноморско-Балтийский водный путь. Горно-заводское дело. 1911. № 35. С. 2700–2702.

Чернышев В. Черноморско-Балтийский водный путь в финансовоэкономическом освещении. Русское судоходство. 1912. № 9. С. 35–39.

Чернышев В. Черноморско-Балтийский водный путь в финансовоэкономическом освещении. Русское судоходство. 1912. № 11. С. 23–29.

Шляхов О. Б. Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну: 90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.: монографія. Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. 366 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії