Громадський контроль діяльності підприємств торгівлі, харчування та побутового обслуговування: деталі політичної реконструкції «відлиги».

Автор(и)

  • V. Dokashenko Горлівський інститут іноземних мов

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.1.7

Ключові слова:

«відлига», громадський контроль, громадське харчування, побутове обслуговування, політична влада, професійні спілки, торгівля

Анотація

У статті розглядаються політичні аспекти соціальних трансформацій епохи «відлиги». У форматі дискусії доводиться, що проблемний розвиток соціальної сфери в республіці обумовлювався пріоритетним розвитком виробництва групи «А» перед групою «Б», що первісно зумовлювало їх нерівноправне становище і викликало запрограмоване відставання останньої. Доводиться, що пильна увага нової влади до питань соціальної сфери була продиктована як загостренням політичного протистояння з прихильниками сталінського режиму, так і необхідністю пристосування політичної системи СРСР до умов повоєнного світу. Процес формування професійними спілками громадського контролю розподіляється дослідником на два етапи. Підкреслюється, що партією було спеціально обрано такий предмет політичного впливу, який міг принести максимальні політичні дивіденди у вигляді підтримки з боку широких верств населення. Це були підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення. Слабко розвинені, вони не могли задовольнити потреб суспільства, а тому найменші позитивні зрушення у цій царині, ставилися владі в заслугу. Зроблено декілька принципових висновків щодо значення громадського контролю. Зокрема стверджується, що приведення його в дію значною мірою зумовлювалося необхідністю маскування концептуальних хиб, покладених в основу радянської економіки, а також потребою камуфлювання тоталітарної сутності нової влади, що породжувало ілюзію її турботи про суспільство. Автор припускається думки, що організований профспілками контроль за сферою торгівлі, харчування та побуту дав змогу зрушити проблему з місця, що на певний час і відтермінувало неминучу відставку влади «відлиги». Разом з тим, дослідник наголошує, що організований профспілками контроль являв собою частину концепції радянського менеджменту, спрямованого на розподіл матеріальних благ. Розвиваючи систему громадського контролю професійні спілки підтверджували ленінську концепцію профспілкового руху як «школу комунізму», що навчає трудівників управляти державними справами.

Біографія автора

V. Dokashenko, Горлівський інститут іноземних мов

доктор історичних наук, професор, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії

Посилання

Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр. Київ : Видавничий дім Альтернативи, 1999. 308 с.

В Президиум ЦК КПСС. Письмо А.И. Кириченко. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України) Ф. 1, оп. 31, спр. 563.

Даниленко В., Лаас Н., Смольніцька М. Від пізнього сталінізму до хрущовської «відлиги». Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. Вип. 19. С. 5–19.

Докашенко В. М. Радянські профспілки і контроль за діяльністю підприємств торгівлі та громадського харчування: аналіз одного профспілкового положення. Грані історії: Зб. наук. праць. Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2012. Вип. 5. С. 3–15.

Доклад тов. Н. С. Хрущёва «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 годы. Внеочередной ХХІ съезд коммунистической партии Советского Союза. 27 января – 5 февраля 1959 г. Стенографический отчёт. Т. І. Москва : Госполитиздат, 1959. С. 12–120.

Кількість робочих місць в торгуючих організаціях. Народне господарство Української РСР в 1964 році. Статистичний щорічник. Київ: Вид-во «Статистика», 1965. С. 542.

Ковпак Л. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.). Київ : Ін-т історії України НАН України, 2003. 250 с.

Ленин В. И. Удержат ли большевики власть. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 287–339.

Лист Голови Укрпрофради до ЦК Компартії України від 8 вересня 1956 р. ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 31, спр. 330.

Лист Центрального Комітету КП Української РСР І Ради Міністрів Української РСР обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам, первинним партійним організаціям колгоспів і радгоспів «Про серйозні недоліки у виробництві і заготівлях мʼяса та молока в колгоспах і радгоспах республіки». Квітень 1960 р. № П-8/6. ЦДАГО України. Оп. 6, спр 3101 арк. 95–100.

Маленков Г. М. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР. 8 августа 1953 года. Москва : Изд-во политической литературы, 1953. 40 с.

Маркс К. Критика Готской программы. К. Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. Издание второе. Т. 19. Москва : Госполитиздат, 1961. С. 9–32.

О работе профессиональных союзов СССР. Постановление Пленума ЦК КПСС. 14–17 декабря 1957 г. Коммунистическая пария Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 9. 1956–1960. 9-е изд., доп. и испр. Москва : Политиздат, 1986. С. 212–228.

О дальнейшем развитии и улучшении общественного питания. Постановление ЦК КПС, Совета Министров СССР от 20.02.1959 г. № 182. URL: www.consultant.ru

О контроле профсоюзов за работой оптовых баз. Директивное письмо ВЦСПС и Министерства торговли СССР центральным комитетам и советам профсоюзов, министерствам торговли союзных и автономных республик, начальникам (заведующим) краевых, областных и городских управлений (отделов) торговли от 19 сентября 1958 г. Справочник профсоюзного работника, 1957. Москва : Профиздат, 1958. С. 15.

О контроле профсоюзов за работой оптовых баз. Постановление Президиума ВЦСПС от 19 сентября 1958 г. Справочник профсоюзного работника, 1957. Москва : Профиздат, 1958. С. 13–14.

О мерах по улучшению бытового обслуживания населения. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1959 г. URL: www.consultant.ru

О мерах содействия осуществлению контроля профсоюзов над работой предприятий торговли и общественного питания. Приказ Министра торговли Союза ССР от 30 сентября 1953 г. Справочник профработника, 1957. Москва : Профиздат, 1958. С. 625.

О работе профсоюзных организаций по выполнению Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 марта 1956 года «О мероприятиях по улучшению работы предприятий общественного питания. Постановление президиума ВЦСПС от 7 апреля 1956 г. Справочник профработника, 1957. Москва : Профиздат, 1958. С. 620–624.

О развитии общественного питания. Постановление Совета Народных Комиссаров. 18 июля 1930 г. URL: http: istmat.info/node/49917

О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1959 года «О мерах по улучшению бытового обслуживания населения» предприятиями промышленности местного подчинения РСФСР. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України), Ф. 2605, оп. 8, спр. 3093.

Об увеличении производства, повышения качества широкого потребления и мерах по обеспечению улучшения бытового обслуживания трудящихся. Постановление Пленума ЦК Компартии Украины. 29–30 июня 1953 г. Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Том второй. 1945–1976. Москва : Политиздат Украины, 1977. С. 465–478.

Об улучшении организации общественного питания. Постановление Совета Народных Комиссаров. 18 июля 1930 г. URL: http: istmat.info/node/ 56025

Отчёт о работе Кировоградского облсовпрофа о выполнении Президиума Укрсовпрофа от 27.08.1958 г. «О работе Кировоградского областного совета профессиональных союзов по выполнению решений декабрьского Пленума ЦК КПСС и ІХ Пленума ВЦСПС (по состоянию на 01.07.1959 г. ЦДАВО України, Ф. 2605, оп. 8, спр. 2027.

Підраховано за: Виробництво мʼяса і сала (в забійній вазі) по категоріям господарств (тис. тон); Виробництво молока по категоріям господарств (тис. тон); Виробництво яєць по категоріям господарств (млн штук). Народне господарство Української РСР в 1964 році. Київ : Політвидав України, 1965. С. 331, 333–334.

Положение о комиссии общественного контроля за работой торга, треста столовых ОРСа, продснаба. Утверждено Президиумом ВЦСПС 11 июля 1958 г. Бюллетень Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов. 1958. № 15. С. 9–11.

Положение о комиссии общественного контроля и общественных контролёрах фабрично-заводского (местного) комитета профсоюза за работой предприятий торговли и общественного питания. Постановление ВЦСПС от 8 марта 1957 г. Справочник профработника. 1958. № 15. С. 628–635.

Похлёбкин Вильям. Весёлая кухня. Москва, 2000. URL: http//file:///C:/ Users/home/Downloads/453164-www.libfox.ru.pdf

Про дальший розвиток і поліпшення громадського харчування в Українській РСР. Постанова ЦК Компартії України та Ради Міністрів Української РСР. 23 березня 1959 р. Збірник постанов та розпоряджень уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. № 3. 3–23 березня 1959 року. Київ : Держполітвидав УРСР, 1959. С. 3–10.

Продаж основних сільськогосподарських продуктів на колгоспних ринках окремих міст. Народне господарство Української РСР в 1964 році. С. 552–553.

Пыжиков А. В. Хрущёвская «оттепель». Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 511 с.

Складено на основі даних: Таблиці: «Питома вага засобів виробництва (група «А») і предметів споживання (група «Б») у валовій продукції промисловості». Народне господарство Української РСР в 1959 році. Статистичний щорічник. Київ: Державне статистичне видавництво, 1960. С. 56; Народне господарство Української РСР в 1961 році. Статистичний щорічник. Київ: Державне статистичне видавництво, 1962. С. 59; Народне господарство Української РСР в 1963 році. Статистичний щорічник. Київ: Державне статистичне видавництво, 1964. С. 61; Народне господарство Української РСР в 1964 році. Статистичний щорічник. Київ: Державне статистичне видавництво, 1965. С. 54.

Справка о состоянии общественного питания и бытового обслуживания в совхозах Одесского винодельческого треста. (Составлена управляющим трестом Ф. Манзиенко). ЦДАВО України, Ф. 2605, оп. 8, спр. 3098.

Справка о ходе выполнении решений ХХ съезда КПСС профсоюзными организациями Харьковской области. ЦДАВО України, Ф. 2605, оп. 8, спр. 2022.

Среднемесячная заработная плата по экономике Украины. URL: https://i.factor.ua/info/pension/avg-ua/

Сталин И. В. Экономические проблемы социализма в СССР. Москва : Госполитиздат, 1952. 94 с.

Устав профессиональных союзов СССР. Утверждён Х съездом профсоюзов СССР (19–27 апреля 1949 г.). Москва : Профиздат, 1952. 32 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії