Поховальні пам’ятки Донеччини фіналу середньої бронзи.

Автор(и)

  • O. Gryshchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса.

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.2.1

Ключові слова:

поховальні пам’ятки, Донеччина, період фіналу середньої бронзи, Дніпро-Донська бабинська культура

Анотація

У запропонованому дослідженні використовуються матеріали курганних поховальних пам’яток населення Дніпро-Донської бабинської культури Донецького регіону, які відносять до фінального періоду доби середньої бронзи. Часові рамки існування цієї спільноти на історичній арені – близько ХХІІ–XVIII ст. до Р. Х. Основними матеріалами для розробки подальших історичних інтерпретацій для запропонованого періоду виступають археологічні джерела, які на сьогодні не повністю опрацьовано та введено до наукового обігу. Метою роботи є подання загальної характеристики археологічних матеріалів для подальших досліджень у галузі історії, археології, релігієзнавства, культурології, соціології та створення статистичної вибірки на матеріалах Донеччини. Під час роботи з джерелами було використано статистичні методи обробки інформації, структурного аналізу, кореляції. У статті використано матеріали, здобуті в ході археологічних досліджень курганних могильників на теренах Донецької області, спираючись на які було розглянуто основні показники поховальної обрядовості бабинців, серед яких: кількість основних і впускних у курган поховань, орієнтація небіжчиків, поховальне придане, статевовікова диференціація померлих.

Біографія автора

O. Gryshchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

cтарший викладач кафедри всесвітньої історії

Посилання

Алёкшин В. А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ (по археологическим материалам Средней Азии и Ближнего Востока). Ленинград: Наука, 1986. 191 с.

Березанская С. С. Культура многоваликовой керамики. Культуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев: Наукова думка, 1986. С. 5–43.

Братченко С. Н. Культура многоваликовой керамики. Археология Украинской ССР: В 3 т. Киев: Наук. думка, 1985. Т. 1. С. 451–458.

Гершкович Я. П. Фигурные поясные пряжки культуры многоваликовой керамики. СА. 1986. № 2. С. 132–146.

Гуляев В. И. Изучение погребального обряда в зарубежной археологии. КСИА. Москва: Языки славянской культуры, 2010. № 224. С. 5–19.

Дубовская О. Р. Погребения культуры многоваликовой керамики Донетчины и Северо-Восточного Приазовья. Археология и краеведение – школе: Тез. докл. обл. семинара. Донецк, 1985. С. 19–21.

Ковалёва И. Ф. Север Степного Поднепровья в среднем бронзовом веке. Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1981. 80 с.

Литвиненко Р. О. Статево-вікова диференціація в поховальному обряді бабинських культур. Матеріали та дослідження з археології Східної України. Від неоліту до кіммерійців. Луганськ: Вид-во СНУ, 2007. № 7. С. 156–172.

Литвиненко Р. О. Культурне коло Бабине (за матеріалами поховальних пам’яток): автореф. дис. … д-ра іст. наук. Київ, 2009. 32 с.

Отрощенко В. В. О ранней обрядовой группе погребений культуры многоваликовой керамики. История и археология Слободской Украины: Тез. докл. и сообщ. Всеукраинской конф. Харьков, 1992. С. 163–165.

Писларий И. А. Погребальный обряд племен культуры многоваликовой керамики. Древняя история населения Украины. Киев, 1991. С. 52–66.

Писларий И. А. Культура многоваликовой керамики Восточной Украины: автореф. дис… канд. ист. наук. Москва, 1983. 22 с. 13. Санжаров С. М. Східна Україна на рубежі середньої – пізньої бронзи: автореф. дис. … д-ра іст. наук. Київ, 2007. 33 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з історії України