Козацькі стратегії і стратегеми під час кампанії 1649 р. та їхні аналоги у «Стратегемах» Секста Юлія Фронтіна.

Автор(и)

  • V. Zadunaysky Український католицький університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.2.3

Ключові слова:

Військо Запорізьке, козаки, воєнне мистецтво, стратегія, стратегеми, античний світ, Давній Рим, Секст Юлій Фронтін

Анотація

У статті сформульовано основні стратегії і стратегеми, застосовані козаками у кампанії 1649 р. (на основі інформації, почерпнутої у працях вітчизняних вчених, присвячених бойовим діям Війська Запорізького в 1649 р.) та здійснено їх порівняння з аналогами античних армій (у першу чергу, Давнього Риму та Давньої Греції). Приклади античних стратегем почерпнуто у праці давньоримського автора С. Ю. Фронтіна «Стратегеми». Значну увагу під час дослідження було приділено використанню методу порівняльного аналізу. Серед 19 козацьких стратегій і стратегем подібність з античними аналогами мають 16, а 3 засвідчили самобутність воєнного мистецтва запорожців. Виявлено універсальність воєнних стратегій і стратегем на європейському континенті попри територіальну і хронологічну віддаленість. Такі результати мають посприяти активізації досліджень відповідного напрямку військової історії.

Біографія автора

V. Zadunaysky, Український католицький університет

доктор історичних наук, професор, професор кафедри світової історії нового і новітнього часу

Посилання

Брехуненко В. Богдан Хмельницький. Київ, 2007. 68 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 8. Київ: Наукова думка, 1995. 856 с.

Журавльов Д. В. Визначні битви та полководці української історії. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. 416 с.

Задунайський В. Військове мистецтво запорожців часів Хотинської війни 1621 р. та його аналоги в «Мистецтві Війни» Сунь-Дзи: універсальність і самобутність. Історичні і політологічні дослідження. Донецьк, 2017. № 1. С. 17–29.

Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. 2-е вид., виправлене і доповнене. Львів: Світ,1990. 408 с.

Крип’якевич І. Історія Українського Війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). Львів: Світ, 1992. 713 с.

Мицик Ю. Облога Збаража. Військо України. 1995. № 7(8). С. 31–35.

Петрів В. Військово-історичні праці. Київ: Поліграфкнига, 2002. С. 56–236.

Разин Е. А. История военного искусства XVI–XVII вв. Санкт-Петербург: ООО «Издательство Полигон», 1999. 736 с.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Київ: Альтернативи, 2003. 400 с.

Сокирко О. Г. Воєнна справа українського козацтва періоду Хмельниччини. Історія Українського Козацтва. Нариси: у 2 т. Т. І. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. С. 485–495.

Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст.: Книга перша: Воєнні дії 1648–1652 рр. Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. 320 с.

Строков А. История военного искусства. В 3 т. Москва: Воениздат, 1955. Т. 1. 662 с.

Фронтин С. Ю. Военные хитрости (Стратегемы). Санкт-Петербург: Алтея, 1996. URL: http://militera.lib.ru/science/frontinus/index.html (дата звернення: 07.12.2018).

Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2003. 518 с.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3 томах. Т. ІІ. Львів: Світ, 1991. 392 с.

Serсzyk W. Na plonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651. Warszawa: «Książka i Wiedza», 1998. 378 s.

Franz M. Wojskowośc Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI–XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. 255 s.

Franz M. Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI–XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. 476 s.

Wójcik Z. Wojny kozackie w dawnej Polsce. Kraków: Agencja Wydawnicza DWWLA, 1989. 78 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з історії України