Польське землеволодіння правобережної України у працях дореволюційних дослідників.

Автор(и)

  • N. Stoberskaya Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.2.5

Ключові слова:

польське землеволодіння, Правобережна Україна, дореволюційні дослідники, історіографія

Анотація

Статтю присвячено аналізу праць дореволюційного періоду з проблеми польського землеволодіння в губерніях Правобережної України. Входження регіону до складу Російської імперії змінило становище польських землевласників, що сприяло зростанню зацікавленості дослідників дореволюційної доби до його історії та тогочасного стану. Доробок авторів того покоління становить інтерес, оскільки вони досліджували сучасне їм явище. Метою цього дослідження є аналіз праць, створених у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., з проблеми польського землеволодіння в українських губерніях. Стаття спирається на принципи наукової об’єктивності та історизму, у процесі її написання застосовані аналітико-синтетичний, статистичний, історико-типологічний методи. Основу розвідки склали праці дореволюційних авторів, серед яких переважають історики та економісти.

Висвітлено погляди дослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на походження, становище, еволюцію польського землеволодіння. Показано, що дореволюційні дослідники акцентували увагу на дворянсько-поміщицькому господарстві Росії, тоді як польське згадувалося лише в його контексті, зокрема в частині законодавчого забезпечення обмеження польського впливу та зменшення їхнього землеволодіння. Характерною особливістю дореволюційних досліджень стало те, що в них зосереджений великий масив статистичного матеріалу щодо землеволодіння Правобережної України.

Біографія автора

N. Stoberskaya, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Антонович В. Б. Моя сповідь. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: Либідь, 1995. С. 78–90.

Бараненко С. Дворянство пореформеної доби в дореволюційній літературі. Історичні і політологічні дослідження. 2016. № 1(59). С. 100–109.

Борисевич С. О. Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793–1886 роки). Київ: НАДУ, 2007. 422 с.

Грушевській М. Барськое староство (ХV–XVIII в.). Историческіе очерки. Киев, 1984. 404 с.

Грушевський М. Історія України-Руси. URL: http://litopys.org.ua/hrushrus/ iur50203.htm

Гульдман В. К. Поместное землевладение в Подольской губернии. Настольносправочная книжка для землевладельцев и арендаторов. Каменец-Подольский: тип. С. П. Киржацкого, 1903. 867 с.

Кривошея І. І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XIX – перша третина ХІХ ст.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. 254 с.

Криськов А. А. Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в історіографії дореволюційного періоду. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2015. Вип. 16(2). С. 83–90.

Лук’яненко В. П. Аграрне питання в громадсько-політичній думці України на початку ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук. Донецьк, 2009. 20 с.

Осадчий Т. И. Земля и земледельцы в Юго-Западном крае: на Украине, Подолии, Волыни. Опыт статистико-экономического исследования. Київ, 1899. 132 с.

Порш М. Статистика землеволодіння в 1905 р. і мобілізація земельної власності на Україні від 1877 р. і до 1905 р. Україна. 1907. № 4. С. 146–180.

Рудченко И. Записка о землевладении в Юго-Западном крає. Киев, 1882. 237 с.

Садовський В. Русское землевладъніе въ Правобережной Украине. Украиская Жизнь. Москва. 1913. № 1. С. 45–58.

Темірова Н. Р. Поміщики України в 1861–1917 рр.: соціально-економічна еволюція. Донецьк: ДонНУ, 2003. 319 с.

Шульгин В. Я. Юго-Западный край в последнее двадцатипятилетие (1838–1863). Київ: Тип. Ун-та, 1864. 254 с.

Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Київ: Ризографіка, 2005. 616 с.

Янсон Ю. Э. Влияние реформы 1861 года на сельское хозяйство и хлебную торговлю в юго-западных губерниях. Труды императорского вольного экономического общества. СПб.: Общественная польза, 1868. С. 257–276.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з історії України