Метаморфози аграрної еліти українських губерній на зламі ХІХ–ХХ ст.

Автор(и)

  • N. Temirova Донецький національний університет імені Василя Стуса.

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2018.2.6

Ключові слова:

аграрна еліта, перетворення, модернізація, криза, соціальна еволюція, українські губернії

Анотація

Модернізаційні процеси, що активізувалися у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., не оминули тогочасну аграрну еліту українських губерній, репрезентовану, передусім, землевласниками дворянського походження. Стаття має на меті проаналізувати перетворення, яких вона зазнавала під впливом нових умов економічного та соціального життя на зламі двох століть. Підмурок дослідження становить концепція модернізації. Автор спирається на принципи наукової об’єктивності та історизму, послуговується історико-порівняльним, історико-типологічним, історико-генетичним, статистичним методами. За основу розвідки взяті статистичні, діловодні, публіцистичні, особового походження джерела.

Дослідження дозволило акцентувати увагу на карколомних перетвореннях, яких зазнавала аграрна еліта, репрезентована до середини ХІХ ст. дворянами, внаслідок скасування кріпацтва, аграрної кризи кінця ХІХ ст., селянського руху на початку ХХ ст., Столипінської реформи, Першої світової війни. Найочевиднішими зрушеннями були швидке скорочення дворянського землеволодіння, поповнення аграрної еліти «новими» землевласниками, підприємницька переорієнтація частини поміщиків. Новим умовам відповідала професіоналізація управління господарством, застосування нових технологій у сільському господарстві, розвиток промислового підприємництва, активна доброчинність, захист своїх прав через об’єднання у представницькі організації. Показано, що в означений період аграрна еліта рухалася від привілейованого стану до класу аграріїв-підприємців, які мусили орієнтуватися в умовах вільної конкуренції та реагувати на запити суспільства, але перетворення перервали революційні 1917–1921 рр., наприкінці яких аграрна еліта була ліквідована. Перспективи дослідження пов’язані з опрацюванням наративних джерел щодо подолання криз аграрної еліти.

Біографія автора

N. Temirova, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России / Пер. с англ. Б. Пинскера. Москва: Новое литературное обозрение, 2004. 344 с.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні: 1863–1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах. Київ: Критика, 1998. 334 с.

Борисевич С. О. Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793–1886 роки). Київ: НАДУ, 2007. 422 с.

Восьмидесятилетие тайного советника Николы Артемьевича Терещенко. Киев, 1900. 156 с.

Герб Харитоненко. Общий гребовник. URL: https://gerbovnik.ru/arms/3973.html

Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России. С.-Петербург., 1873.

Донік О. Харитоненки. Енциклопедія історії України. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN= 1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02= 0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kharytonenky_rid

Гуржій І. О., Русанов Ю. А. Дворянство Лівобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: соціально-правовий статус і місце у владних структурах Російської імперії. Київ: Інститут історії України НАН України, 2017. 172 с.

Ковалинский В. Меценаты Киева. Киев: Кий, 1998. 536 с.

Кочергін І. О. Соціальна трансформація катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.). Дніпропетровськ: Герда, 2015. 576 с.

Краткое описание имений наследников Ф. А. Терещенко. Киев, 1896. 103 с.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XIX – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. 1. С.-Петербург: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1999. 548 с.

Нестерцова С. М., Заярна Д. О. Родина Іловайських – підприємці Півдня Росії. Нові сторінки історії Донбасу: Зб. статей. Донецьк, 2009. Кн. 17/18. С. 112–122.

Описание имений, принадлежащих Н. А. Терещенко. Киев, 1900. 47 с.

Подвінський О. Основні елементи сільсько-господарського балансу України за 1909–1913 рр. Харків: ЦСУ УСРР, 1930. 65 с.

Рибалка І. К., Турченко Ф. Г. Соціально-класова структура населення України напередодні Жовтневої революції. Український історичний журнал. 1981. № 11. С. 20–23.

Російський державний архів давніх актів. Ф. 1261. Оп. 2. Спр. 1370.

Російський державний історичний архів. Ф. 395. Оп. 2. Спр. 3577и.

Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Том VІІ. Малороссия. С.-Петербург, 1903. 518 с

Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных по 50-ти губерниям Европейской России. С.-Петербург, 1907. 199 с.

Теплицко-Ситковецкое заповедное имение графа К. К. Потоцкого Киевской и Подольской губерний. Киев, 1897. 188 с.

Труды комиссии по описанию имений, состоящих при Киевском обществе сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности. Киев, 1893. 231 с.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 830. Оп. 1. Спр. 396.

Чубіна Т. Рід Потоцьких в Україні (тульчинська лінія). Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2008. 512 с.

Шандра І. О. Представницькі організації буржуазії українських губерній (1861– 1919 рр.). Харків: Майдан, 2016. 316 с.

Янсон Ю. Э. Сравнительная статистика России и западно-европейских государств. Т. ІІ. Отдел І. С.-Петербург, 1880. 662 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з історії України