Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз

Автор(и)

  • O. Muratova

Ключові слова:

тоталітаризм, епоха «відлиги», лібералізація, літературно- мистецька політика влади, опозиція до влади, дисидентський рух, шістдесятництво, регіональна дислокація осередків формування інтелігенції

Анотація

У статті здійснено соціально-демографічний аналіз складного і суперечливого явища української культури минулого століття – літературного шістдесятництва. На підставі аналізу різних за походженням історичних джерел – архівних документів, публіцистичної, мемуарної літератури, обґрунтовано кількісний склад письменників- шістдесятників; встановлено віковий ценз і регіональне походження митців, які склали ядро цього явища; виявлено дислокацію осередків літературної інтелігенції, що стали основою для формування шістдесятництва в Україні. З урахуванням отриманих у ході дослідження результатів, зроблено спробу впорядкувати категоріальну сферу, визначитися із вживанням дефініцій на означення явищ, що мали місце в культурній сфері України в епоху хрущовської «відлиги».

Посилання

Farmer Kenneth C. Ukrainian Nationalism in the Post-Stalin Era: Myth, Symbols and Ideology in Soviet Nationalities Policy. The Hague. – Boston; London : Martinus Nijhoff Publishers, 1980. – 223 p.; Bilocerkowycz Jaroslaw. Soviet Ukrainian Dissent. A study of political Alienation. – London, 1988. – 242 p.; Ukraine after Shelest / Edited by Bohdan Krawchenko. – Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta, 1983. – 119 p.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору, 1960 – 80-х рр. [Текст] : монографія / Георгій Володимирович Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – 224 с.; Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років / Анатолій Русначенко. – К., 1998. – 720 с.; Курносов Ю. О. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) / Ю. О. Курносов. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1994. – 222 с.; Шевчук О. А. Український національно-культурний рух (друга половина 50-х – початок 90-х рр. ХХ ст.). : дис… канд. іст. наук : 07.00.01 – Запоріжжя, 1998. – 226 с.; Баран В. К., Даниленко В. М. Україна крізь віки : в 15 т. / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К. : Видавничий дім «Альтернатива», 1999. – Т. 13. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-ті роки); Бажан О., Данилюк Ю. Український національний рух : основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х – 1980-ті рр.) / О. Бажан, Ю. Данилюк. – К. : Рідний край, 2000. – 232 с.; Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956 – 1987) / Б. Захаров. – Х. : Фоліо, 2003. – 144 с.; Заплотинська О. О. Інтелектуальний нонконформізм в Україні в 60–70-х рр. ХХ ст. (Історико-культурний аспект): дис. …канд. іст. наук (07.00.01) / О. О. Заплотинська. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – 229 с.

Рибалка І. К. Така наша доля: сторінки життя мого покоління / І. К. Рибалка. – Х. : Основа, 1999. – 248 с.

Литвин В. М. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956 – 1965). – К. : Вид. дім «Лі-Терра», 2004. – 324 с.

Хархун В. П. Соцреалістичний канон в українській літературі: ґенеза, розвиток, модифікації : монографія / В. П. Хархун. – Ніжин : ТОВ «Гідромакс», 2009. – 508 с.; Корогодський Р. Брама світла: Шістдесятники / упоряд. М. Коцюбинська, Н. Кучер, О. Сінченко. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2009. – 656 с.; Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (історико-літературний та поети кальний аспекти): монографія / Л. Тарнашинська. – К. : Смолоскип, 2010. – 632 с.

Курносов Ю. О. Інакомислення в Україні (60–ті – перша половина 80–х рр. ХХ ст.) / Ю. О. Курносов. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1994. – 222 с. – С. 77.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття / Б. Кравченко. – К. : Основи, 1997. – 423 с. – С. 317.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття / Б. Кравченко. – К. : Основи, 1997. – 423 с. – С. 312.

Bilocerkowycz Jaroslaw. Soviet Ukrainian Dissent. A study of political Alienation / Jaroslaw Bilocerkowycz. – London, 1988. – 242 p. – P. 123.

Современный социологический словар / Движение социальное. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.slovari-online.ru/word/социологический- словарь/движение-социальное.htm

Политический словарь / Движение общественно-политическое. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.slovari-online.ru/word/политический- словарь/движение-общественно-политическое.htm

Гідденс Е. Соціологія культури / Е. Гідденс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://systinfo.ru/sotsialnie_subekti_kulturnogo_tvorchestva/sotsialnie_dvizheniya.html

Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение / Пер. И. Ясавеева // Контексты современности-II: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. С. А. Ерофеева; 2-е изд., доп. и перераб. – Казань : Изд-во Каз. ун-та, 2001. – (Программа TEMPUS (TACIS)). – С. 153.

Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение / Пер. И. Ясавеева // Контексты современности-II: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. С. А. Ерофеева; 2-е изд., доп. и перераб. – Казань : Изд-во Каз. ун-та, 2001. – (Программа TEMPUS (TACIS)). – С. 156.

Корогодський Р. Хто є шістдесятниками? / Р. Корогодський // Українська мова та література. – 2002. – № 35. – С. 11.

Зарецький О. Українське шістдесятництво і Хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР / О. Зарецький // Сучасність. – 1995. – № 4. – С. 122.

Великий тлумачний словник української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. – С. 768.

Заплотинська О. О. «Формалізм чи новаторство?»: інтелектуальний нонконформізм в офіційному дискурсі 1960–1970-х рр. в Україні / О. О. Заплотинська // Український історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 149.

Большой энциклопедический словарь : В 2-х т. / Гл. ред. Прохоров А. М. – Т. 2. – М. : Советская энциклопедия, 1991. – 863 с. – С. 44.

Універсальний словник-енциклопедія: УСЕ / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. – К. : Ірина, 1999. – 1551 с. – С. 953.

Баран В. Україна 1950–1960-х рр. : еволюція тоталітарної системи / В. Баран. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 448 с. – С. 346.

Культура и культурология : Словарь / Сост. и ред. А. И. Кравченко – М. : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 925 с. – С. 297–298.

Дзюба І. З криниці літ. Вибрані праці. Т. 2. / І. Дзюба. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2001. – 976 с. – С. 36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-27

Номер

Розділ

Археологія, історіографія, джерелознавство