Планування житлового будівництва та його реалізація на Донеччині та Луганщині (1943 – 1964 рр.). Історичний аспект

Автор(и)

  • L. Krasnoporova

Ключові слова:

планування, житлове будівництво, забудова, «відлига», післявоєнна відбудова, Донбас

Анотація

У статті робиться аналіз резолюцій, постанов, законів, наказів, директив вищих партійних та владних органів у галузі планування та житлової забудови країні у період з 1943 р. по 1964 р. Автор характеризує державну політику СРСР, щодо означеного питання та дає оцінку її реалізації на Донбасі.

Посилання

Боровський А. С., Нікольський В. М. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в Донбасі у 1943 – середині 1960-х років / А. С. Бобровський, В. М. Нікольський. – Донецьк: Норд-Пресс, 2008. – 245 с.; Бровар О. В. Вугільна промисловість Донбасу у 40-60-х рр. ХХ ст.: проблеми соціального розвитку: монографія / О. В. Бровар. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 365 с.; Герасимова М. С. Повсякденне життя населення Донбасу в 1945 – 1953 рр.: Дис. на здоб. наук. ступ. канд. iст. наук (07.00.01) / Наук. кер. О. В. Стяжкіна; Донец. нац. ун-т. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 280 с.; Ізмайлова К. В. Повсякденне життя шахтарських родин Донбасу в середині 1960-х – середині 1980-х років: дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.01 / Ізмайлова К. В.; наук. кер. О. В. Стяжкіна; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – 320 с.; Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000 рр.) / Л. В. Ковпак. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2003. – 250 с.; Кузіна К. В., Лихолобова З. Г. Соціально-економічні процеси у монопрофільних шахтарських містах Донбасу (1950-1980-ті роки) / К. В. Кузіна, З. Г. Лихолобова. – Донецьк, 2010. – 333 с.; Саржан А. О. Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. Друга половина 40-х – кінець 80-х рр. ХХ ст. / А. О. Саржан. – Донецьк: Лебедь, 2004. – 411 с.

Донецк. Архитектурно-исторический очерк / Килессо С. К., Кишкань В. П., Петренко В. Ф. и др. – К.: Будівельник, 1982. – 152 с.; Станиславский А. И. Планировка и застройка городов Украины / А. И. Станиславский. – К.: Будівельник, 1971. – 267 с.

Постановление Государственного Комитета Обороны, 26 октября 1943 г. «О первоочередных мероприятиях по восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна» / Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам в 4-х томах. – Т. 2. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 802 – 815.

Там само, С. 813.

Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг. / Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам в 4-х томах. – Т. 3. – М.: Госполитиздат, 1958. – С. 7 – 79.

Указ Президиума Верховного Совета СССР, 26 августа 1948 г. «О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов» / Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам в 4-х томах. – Т. 3. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 313.

Держархів Донецької обл., ф. Р-4249, оп. 1 дод., спр. 2171, арк. 3, 7 – 9.

Станиславский А. И. Планировка и застройка городов Украины / А. И. Станиславский. – К.: Будівельник, 1971. – С. 125.

Маються на увазі території, де розміщуються житлові квартали, ділянки культурно- побутових та суспільних будівель, зелені насадження суспільного призначення, вулиці, площі.

Резолюция пленума ЦК КП (б) У, 5 – 8 июня 1945 г. «О восстановлении и строительстве городского хозяйства, строительстве жилых домов колхозников, производственных построек в колхозах и культурно-бытовых зданий на селе» / Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 2. – К.: Политиздат Украины, 1977. – С. 94 – 108.

Там само, С. 100.

Держархів Донецької обл., ф. Р-5418, оп. 1, спр. 9, арк. 82.

Там само, спр. 4, арк. 4.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), Ф.1, оп. 23, спр. 5626, арк. 60.

Там само, арк. 34.

Станиславский А. И. Планировка и застройка городов Украины / А. И. Станиславский. – К.: Будівельник, 1971. – С. 126.

Держархів Донецької обл., ф. Р-5418, оп. 1, спр. 3, арк. 38.

ЦДАГО України, Ф.1, оп. 1, спр. 1386, арк. 17 – 18.

Держархів Донецької обл., ф. Р-5418, оп. 1, спр. 12, арк. 114.

Там само, арк. 145.

Держархів Луганської обл., ф. Р-2363, оп. 1, спр. 12, арк. 34; там само, спр. 17, арк. 118 – 119.

Там само, оп. 2, спр. 42, арк. 147.

Крашенников А. В. Жилые кварталы: Учебное пособие для архит. и строит. спец. вузов / Под общ. ред. Н. Н. Миловидова, Б. Я. Орловского, А. Н. Белкина. – М.: Высш. шк., 1988. – С. 16.

Кузіна К. В., Лихолобова З. Г. Соціально-економічні процеси у монопрофільних шахтарських містах Донбасу (1950 – 1980-ті роки) / К. В. Кузіна, З. Г. Лихолобова. – Донецьк, 2010. – С. 112.

Держархів Донецької обл., ф. Р-5418, оп. 1, спр. 9, арк. 1.

Там само, спр. 8, арк. 1, 65.

Держархів Луганської обл., ф. Р-2363, оп. 2, спр. 6, арк. 10.

Держархів Донецької обл., ф. Р-4249, оп. 1, спр. 2171, арк. 7.

Держархів Луганської обл., ф. Р-2363, оп. 3, спр. 4, арк. 105.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 582, оп. 12, спр. 2568, арк. 16 – 17.

Держархів Луганської обл., ф. Р-2363, оп. 2, спр. 11, арк. 9 – 14 зв.

Там само, спр. 18, арк. 9 – 13.

Там само, спр. 22, арк. 17 – 24.

Там само, спр. 28, арк. 8 – 16.

Там само, спр. 33, арк. 7 – 16.

Постановление Совета Министров СССР, 9 мая 1950 г. «О снижении стоимости строительства» / Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам в 4-х томах. – Т. 3. – М.: Госполитиздат, 1958. – С. 484 – 494.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 4 ноября 1955 г. «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» / КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 8. – М.: Политиздат, 1985. – С. 532 – 536.

Там само. – С. 534.

Директивы ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956 – 1960 гг. / КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 9. – М.: Политиздат, 1985. – С. 7 – 90.

Держархів Луганської обл., ф. П-179, оп. 5, спр. 519, арк. 45.

Станиславский А. И. Планировка и застройка городов Украины / А. И. Станиславский. – К.: Будівельник, 1971. – С. 140.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 31 июля 1957 г. «О развитии жилищного строительства в СССР» / КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 9. – М.: Политиздат, 1985. – С. 199.

Программа Коммунистической партии Советского Союза. – М.: Госполитиздат, 1961. – С. 94 – 95.

ЦДАГО України, Ф.1, оп. 23, спр. 5626, арк. 34.

Там само, арк. 47.

Руссаковский М. Города Луганщины / М. Руссаковский // Строительство и архитектура. – 1959. – № 6. – С. 16.

Держархів Луганської обл., ф. Р-2363, оп. 1, спр. 14, арк. 75.

Там само, спр. 17, арк. 52 – 54.

Там само, арк. 93 – 96.

Держархів Донецької обл., ф. П-326, оп. 11, спр. 762, арк. 165.

Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СРСР, 1 июня 1962 г. «Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве». – Режим доступу: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr5798.htm.

Держархів Донецької обл., ф. П-326, оп. 12, спр. 179, арк. 3 – 5.

Постановление Совета Министров СССР, 21 августа 1963 г. «Об улучшении проектного дела в области гражданского строительства, планировки и застройки городов». – Режим доступу: http://bestpravo.ru/sssr/eh-pravo/r1a.htm.

Сидоренко И. Новый облик Донбасса / И. Сидоренко // Строительство и архитектура. – 1959. – № 6. – С. 13; Симонович Е. Некоторые вопросы проектирования и строительства крупнопанельных жилых домов в Донбассе / Е. Симонович // Там само. – 1960. – № 12. – С. 23 – 24.

Держархів Донецької обл., ф. П-326, оп. 11, спр. 1307, арк. 53.

Грищенко В., Голуб Л. О малых и средних городах Донбасса / В. Грищенко, Л. Голуб // Строительство и архитектура. – 1960. – № 4. – С. 18; Иванов Ю., Коваленко Ф., Навроцкий Г. Проектирование и строительство городов Донецкой области / Ю. Иванов, Ф. Коваленко, Г. Навроцкий // Там само. – 1963. – № 1. – С. 7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Історія України