Особливості матеріального добробуту населення Донецької області в 80-ті рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • O. Bodnia

Ключові слова:

матеріальний добробут, заробітна плата, забезпеченість

Анотація

ОТАЦІЯ У статті автор висвітлює особливості матеріального добробуту населення в останнє десятиліття існування радянської держави на прикладі Донецької області, приводить статистичні дані в порівнянні між собою відносно показників якості соціально – економічного життя. Основний акцент дослідник робить на соціальних аспектах зазначеної проблеми.

Посилання

Социальная политика Советского государства: Укрепление ведущей роли рабочего класса в социалистическом строительстве. М., 1985. – 336 с.; Социальная политика КПСС на современном этапе. – М., 1988. – 280 с.

Богуцький О. Аналіз соціально – економічної категорії рівня життя населення України // Україна: аспекти праці. – 1998. - № 2.; Мандибура В. О. Рівень життя України та проблеми реформування механізмів його регулювання / Д. П. Богиня (відп. ред.). – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 255 с.

Просуленко А. А. Людина та місто: Соціально-економічний розвиток міст Донецької області. – Донецьк: Донбас, 1990. – 88 с.; Саржан А. О. Зміни в соціально – економічній сфері Донбасу. Друга половина 40-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.: дис…доктора іст. наук: спец. 07.00.01. / А. О. Саржан. – Донецьк, 2004. – 280 с.

Дмитрик І. О., Нікольський В. М. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в Донбасі періоду непу (1921 – 1928 рр.): Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 171 с.;Соціальна політика радянської держави та її реалізація в Донбасі у 1943 - середині 1960-х років: Монографія / Бобровський А. С., Нікольський В. М. - Донецьк: Норд-Пресс, 2008. – 244 с.; Шимко О. В. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в Донбасі у середині 1960-х – середині 1980-х років: дисерт. на здоб. канд. істор. наук, спец.: 07.00.01 – Історія України – О. В. Шимко – Донецьк: ДонНУ, 2012.

Сміт А. Добробут нації. Дослідження про природу та причини добробуту націй. – К.: Port–Royal, 2001. – C. 130.

Антология экономической классики. Предисловие И. А. Столярова – М.: МП ЭКОНОВ, КЛЮЧ, 1993. – С. 459

Козлов А. Е. Социальная политика: конституционно-правовые проблемы. – М.: Наука, 1990. – 160 с.

Держархів Донецької обл., ф. Р-4249, оп. 7, спр. 8693, арк. 188.

Там само, спр. 7845, арк. 34.

Там само, спр. 8885, арк. 121.

Там само, спр. 8877, арк. 57.

Там само, спр. 8883, арк. 211.

Там само, спр. 8882, арк. 21.

Там само, спр. 7849, арк. 148.

Там само, спр. 8544, арк. 44.

Там само, арк. 45.

Будь здоров [Електронний ресурс]/ - Режим доступу: http://livelycloud.com/blessyou/texts/balance.htm

Держархів Донецької обл., ф. Р-4249, оп. 7, спр. 8542, арк. 78.

Там само, арк. 79.

Там само, арк. 45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Історія України