Страйк українських шахтарів у липні 1989 р.: аналіз причин, результатів та наслідків

Автор(и)

  • V. Agapov

Ключові слова:

шахтар, страйк, зарплата, товарний голод, система управління

Анотація

У статті аналізуються політичні передумови, виробничі, економічні, соціальні та психологічні чинники найпотужнішого в історії України шахтарського страйку, що відбувся 25 років тому. Окреслено соціально-економічні завоювання гірників, з’ясовано міру загрози страйку для влади, його історичне значення та вплив на стан справ у вугільній промисловості і подальшу долю «перебудови».

Посилання

Русначенко А. М. Робітничий рух в українській революції 1989 – 1991 рр. / А. М. Русначенко // Другий міжнар. конгрес україністів. 22–28 серпня 1993 р. – Львів,1994. – Ч.ІІ. –С. 149.

Рыжков Н. И. Перестройка: историяпредательств / Н. И. Рыжков. – М., 1992. – С. 14

Русначенко А. Стачкашахтеров на Украине в июле 1989 г. / А. Русначенко // Отечественнаяистория. – 1991 – № 1. – С. 66–77;Русначенко А. Пробудження: робітничний рух на Україні в 1989 – 1993 роках / А. М. Русначенко. – К., 1995. – 230 с.

Бурносов В. Ф. Соціально-економічне становище та політичне життя в Донбасі (1989 – 1994 рр.) / В. Ф. Бурносов – Донецьк, 1995. – 98 с.;Бурносов В. Ф.Шахтерскиезабастовки : истоки и итоги / В. Ф. Бурносов // Новыестраницы в историиДонбасса : статьи. – Донецьк, 1994. – Ч. 3. – С. 98–108.

Сарбей В. Г. Традиції шахтарського Донбасу в історичному процесі демократизації / В. Г. Сарбей // Укр. іст. журн. – 1992. – № 6. – С. 40–46.

Докашенко В. М. Соціально-політичні аспекти причин та наслідків літніх шахтарських страйків 1989 року / В. М. Докашенко // Нові сторінки історії Донбасу : зб. ст.– Донецьк , 2002. – Кн. 9. – С. 31–47.

Баран В. К. Україна: новітня історія 1945–1991 / В. К. Баран. – Львів : НАН, Ін-т українознавства, 2003. – 667 с.

Вугільний Донбас у другій половині ХХ століття / [В. М. Василенко, О. М. Данілін, З. Г. Лихолобова та ін.]; під ред. З. Г. Лихолобової. – Донецьк, 2001. – 317 с.

Болбат Т. В. Політичне пробудження Східної України (1989 р.) / Т. Болбат // Схід. – 2007. – № 1. – С. 64–68.

Кузіна К. В. Соціально-економічні процеси у монопрофільних шахтарських містах Донбасу (1950 – 1980-ті роки). / К. В. Кузіна, З. Г. Лихолобова. – Донецьк, 2010. – 335 с.

Дряглін В. Масовий шахтарський страйк в Україні в липні 1989 року (причини, характер, основні риси і наслідки) /В. Дряглін // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. Український наук. журн. –2009. –№ 2. – С. 146–148.

Агапов В.Л. Об организаторах и организованностишахтерскойзабастовки на Украине в июле 1989 г. / В.Л. Агапов // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк : – 2006. – № 4. – С.222–242;Агапов В.Л. Шахтарські колективи в умовах кризи 1976 – 1991 рр. / В. Агапов. – Донецьк, 2012. – 663 с.

Березовский В. От движениярабочих – к рабочемудвижению / Березовский В., Кротов Н., Червяков В. // Диалог. – 1990. – № 14. – С. 54.

Ледин И. Д. Рожденныйиюльскими грозами: к 20-летию созданияНезависимогопрофсоюзагорняков / Ледин И. Д., Агапов В. Л., Белобрагин Н. В. – Павлоград ; Донецк , 2010. –С. 70.

Левинсон А. Г. За пределамитерпения : зимниезаметки о жарком июле в Донбассе и Кузбассе / А. Г. Левинсон // Советскийшахтер. – 1990. – № 3. – С. 7.

Яроцкий Б. Организованный хаос / Б. Яроцкий // Советский шахтер. – 1991. – № 7. – С. 4.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. р - 2, оп. 15, спр.1856, арк. 77, 154.

Пеунов В. За межою терпіння / В. Пеунов // Вітчизна. – 1990. – № 1. – С. 156.

Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Т.1. Процес виробництва капіталу / К. Маркс // К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори. – Т. 23. – К., 1963. – С. 405.

Писарева И. А. Точка напряженности в шахтерскомколлективе / И. А. Писарева, А. В. Чучалов // Рабочийкласс и современный мир. – 1990. – № 4. – С. 139.

Держархів Донецької обл., ф. р. 920, оп. 2, спр. 4241, арк. 86.

Комаров В. А кому-то ни холодно, ни жарко / В. Комаров // Советскийшахтер. – 1989. – № 12. – С. 3.

Див.: Агапов В. Л. Партійно-державна політика щодо заробітної плати у вугільній промисловості у 1985–1990 рр. та її результати / В.Л. Агапов // Нові сторінки історії Донбасу : Зб. статей. Кн. 22. – Донецьк , 2013.– С. 65-76.

Студенков А. А. Социальнаяоценка роли новыхусловийхозяйствования на шахтах / А. А. Студенков, А. В. Чучалов // УгольУкраины. – 1988. – № 9. – С. 13.

Див.: Агапов В. Л. Госпрозрахункові стосунки на українських шахтах у 1987 – 1990 рр.: впровадження, перепони, результати /В.Л. Агапов // Наукові записки історичного факультету Запорізького національного університету. Т. ХХХVІ. – Запоріжжя, 2013. – С.194–203.

Держархів Донецької обл., ф. 18, оп. 59, спр. 26, арк. 34.

Див.: Агапов В. Л. Партійно-державна політика щодо вугільної промисловості УРСР у 1976 – 1989 рр. / В.Л. Агапов // Історичні записки: зб. наук. праць. Вип. 38. – Луганськ, 2013. – С.6–18.

Держархів Донецької обл., ф. 326, оп. 136, спр. 182, арк. 59.

Підраховано за: О социальных проблемах шахтеров Донецкой области / Госкомстат УССР, Донец. обл. упр. статистики. – Донецк, 1990. – С. 25.

Воловодова Е. Истокизабастовки / Е. Воловодова // Вечерний Донецк. – 1989. –28 июля.

Показатели экономического и социального развития Донецкой области. – С. 4.

Держархів Донецької обл., ф. р. 920, оп. 2, спр. 4241, арк. 125.

Мальцева Л. Л. Что привело к забастовке? / Л. Л. Мальцева, О. Н. Пуляева // Социс. – 1990. – № 6. – С. 41.

Держархів Донецької обл., ф. п.113, оп. 49, спр. 27, арк. 182.

Там само, арк. 186.

Держархів Дніпропетровської обл., ф. п.46, оп. 60, спр. 2, арк. 34.

Казун Ф. А. Ложняк. Дневниковые записи: в 2 ч. /Казун Ф. А. – Луганск, 2002. – С.32.

Держархів Донецької обл., ф. п.326, оп. 136, спр. 115, арк. 52.

Там само, ф. р. 920, оп. 2, спр. 4424, арк. 72.

Там само, ф. п. 68, оп. 52, спр. 3, арк. 102.

Там само, ф. п.587, оп. 43, спр. 35, арк. 114.

Там само, ф. п.566, оп. 58, спр. 2, арк. 20.

Мау В. А. Перестройка: Теория и политика / В. А. Мау // Вопросыэ кономики. – 1995. – № 2. – С. 23.

Держархів Донецької обл., ф. р. 2794, оп. 2, спр. 5979, арк. 35.

Там само, ф. р. 2794, оп. 5, спр. 13, арк. 1.

Там само, ф. п.18, оп. 61, спр. 7, арк. 67.

Геллер М. История России. 1917– 1995. [В 4 т.]. Т. 3 / М. Геллер. – М., 2001. – С. 270.

Ледин И. Д. Вказ. праця. – C. 130.

Держархів Донецької обл., ф. п. 425, оп. 66, спр. 29, арк. 173.

Там само, ф. п.79, оп. 50, спр. 2, арк. 48.

Состояние и перспективы рабочего движения в оценках его участников // Новые движения трудящихся: опыт России и других стран СНГ – М., 1992. – Ч.1. – С. 228.

Держархів Донецької обл., ф. п.79, оп. 50, спр. 2, арк. 31.

Там само, ф. п.68, оп. 52, спр. 3, арк. 20.

Там само, ф. п.326, оп. 136, спр. 158, арк. 64.

Мендел Д. Забастовка шахтеров: впечатления, коммент., анализ / Д. Мендел // Социс. – 1990. – № 6. – С. 64.

Держархів Донецької обл., ф. р. 2794, оп. 2, спр. 6121, арк. 156.

Держархів Луганської обл., ф. п.179, оп. 77, спр. 70, арк. 109.

Держархів Донецької обл., ф. п.436, оп. 45, спр. 8, арк. 106.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 32, спр. 2668, арк. 63.

Держархів Донецької обл., ф. 326, оп. 136, спр. 7, арк. 14.

Там само, ф. п.18, оп. 61, спр. 7, арк. 67.

Там само, ф. п.326, оп. 136, спр. 254-а, арк. 47.

ЦДАВО України, ф. р. - 2, оп. 15, спр. 1856, арк. 86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Історія України