Етноконфесійна самосвідомість мешканців українських міст кінця XVI – першої половини XVII ст.

Автор(и)

  • V. V. Gipich

Ключові слова:

нація, народ, конфесія, міжетнічні відносини, міста, толерантність

Анотація

Порушені проблеми міжетнічних відносин у міщанському середовищі українських теренів епохи раннього модерну. Досліджується ставлення різних народностей, що мешкали на українських теренах, до «руських» земель як до власної батьківщини. Констатується наявність ксенофобії та релігійного неприйняття в українських містах. Етнічна ворожнеча посилювалася економічною конкуренцією та намірами представників різних громад отримати королівські привілеї. Таке протистояння нерідко виливалося в судові тяганини та погроми.

Посилання

Драгоманов М. Вибране / Упоряд. Р. С. Міщук. – К.: Либідь, 1991. – С. 278.

Якиминська Л. До проблеми співвідношення соціального та етнічного в наукових студіях ментальності українців: історіографічний аналіз / Л. Якиминська // Україно- знавство. – 2010. – № 4. – С. 296–301.

Капраль М. Національні громади міста Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини) / М. Капраль. – Львів: Піраміда, 2003. – С. 298.

Осипян А. Л. Этно-конфессиональные меньшинства в Польском королевстве во второй половине XIV – первой половине XVІІ вв.: на примере «городских наций» Львова / А. Л. Осипян [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/Osipian.doc.

Там само.

Rachwał S. Jan Alnpek i jego «Opis miasta Lwowa» z początku XVII w. / S. Rachwał. – Lwów, 1930. – S. 50.

Жук О. М. Історична топографія Луцька X-XVIII ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / О. М. Жук. – Львів, 2000. – С. 13.

Зіморович Б. Потрійний Львів, тобто хроніка міста Львова / Пер. з лат. Н. Царьова // Часопис «Ї». – 2003. – № 29. – С. 36.

Петров М. Б Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках XV–XVIІІ століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико- топографічного розвитку: міське і замкове управління / М. Б. Петров. – Кам’янець- Подільський: Аксіома, 2012. – С. 163.

Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI – початок XVIII ст.): Тексти і дослідження / Редкол.: В. І. Шинкарук, В. М. Нічик, А. Д. Сухов. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 34.

Кленович С. Ф. Роксоланія. / Пер. В. Маслюк. // Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV – XVI століття) та в епоху Бароко (кінець XVI – XVIII століття). Книга 1. / Упоряд. В. Шевчук, В. Яременко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2006. – С. 242.

Хомишин М. Я. В. Зиморович про питання історії Київської Русі і Галицько- Волинського князівства / М. Я. Хомишин // Київська Русь: культура, традиції: Збірник наукових праць. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 110.

Стороженко А. Киевъ триста лет назад / А. Стороженко // Киевская старина. – 1894. – № 2. – С. 207.

Київський літопис першої чверті XVII століття / Вступна стаття та упоряд. В. І. Ульяновський, Н. М. Яковенко // Український історичний журнал. – 1989. – № 5. – С. 109.

Зіморович Б. Вказ. праця. – С. 15.

Там само. – С. 16.

Плохій С. Наливайкова віра: козаки та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій; пер. з англ. С. Грачова. – К.: Критика, 2005. – С. 17.

Кленович С. Ф. Вказ. праця. – С. 272.

Капраль М. Антиєврейські заворушення та погроми у Львові XVII – XVIII ст. / М. Капраль // Соціум. Альманах соціальної історії. – Вип. 2. – К., 2003. – С. 89–100.

Зіморович Б. Вказ. праця. – С. 20.

Кленович С. Ф. Вказ. праця. – С. 272.

Еврейские хроники XVII столетия (эпоха «хмельничины») / Исследование, перевод и комментарии С. Я. Борового. – Иерусалим: Гешарим, 1997. – С. 6.

Там само. – С. 42.

Там само. – С. 55.

Там само. – С. 156.

Осіпян О. Л. Запрошення вірмен до Львова галицькими князями Данилом та Левом Даниловичем у «Topographia civitatis leopolitanae» Іоганна Алембека: особливості ренесансного історієписання // О. Л. Осіпян // Український історичний журнал. – 2012. – №6. – С. 150.

Симеон Лехаци. Путевые заметки / Пер. с армянского М. О. Дарбинян. – М.: Наука, Глав. ред. восточной лит-ры, 1965. – С. 248.

Zimorowic B. Pisma do dziejow Lwowa odnoszące się / Wydal K. Heck. – Lwów, 1899. – S. 85.

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. – Т. 2. – СПб., 1865. – С. 127.

Шиян Р. Купці-шотландці в містах Руського воєводства в ХVІ-ХVІІ століттях / Р. Шиян // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1998. – Вип.33. – С. 50–55.

Захаркевич С. А. Социальный статус этнических меньшинств Беларуси в XIV– XVIII вв. // Працы гістарычнага факультэта: навук. зб. Вып. 1 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) . – Мінск: БДУ, 2006. – С. 168–171.

Klonowic S. F. Dzieła. W 2 t. / Oprac. J. N. Bobrowicz. – T. 2. – Lipsk: Breitkopf et Haertel, 1836. – S. 25–28.

Осипян А. Л. Этно-конфессиональные меньшинства…

Федорук Я. Рукопис Мартина Ґолінського – археографічна пам’ятка середини XVII століття / Я. Федорук // Український археографічний щорічник. – Вип. 8/9. – 2004. – С. 70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історія України