Науково-дослідні проекти представницьких організацій буржуазії українських губерній (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Автор(и)

  • I. A. Shandra

Ключові слова:

дослідне поле, ентомологічна станція, насіннєва станція, сейсмічна станція, метеорологічна станція, випробувальна станція, хімічна лабораторія

Анотація

Діяльність представницьких організацій буржуазії українських губерній охоплювала весь спектр можливих потреб підприємців, у тому числі й науково- дослідний напрям. У статті подається аналіз науково-дослідних установ у структурі представницьких об’єднань сільськогосподарського та промислового спрямування, виділено особливості їхнього функціонування.

Посилання

Чайка Н. Видавнича справа сільськогосподарських товариств Південно-Західного краю / Н. Чайка // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – Вип. 13. – 2003. – С. 190–200; Глоба О. Заснування та діяльність контрольної насіннєвої станції Харківського товариства сільського господарства в кінці ХІХ–на початку ХХ століття / О. Глоба // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – 2002. – С. 47–52; Вергунов В. Перші всеросійські та місцеві з’їзди діячів сільськогосподарської дослідної справи: організація, напрямки роботи, значення / В. Вергунов // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – 2002. – С. 18–22.

Пантелеймоненко А. О. Сільськогосподарські товариства України: зародження, основні напрямки діяльності і значення (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.01.04 – «Економічна історія та історія економічної думки» / А. О. Пантелеймоненко. – К., 1994. – 20 с.

Демуз І. Сільськогосподарські товариства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: досвід історіографічних напрацювань сучасної вітчизняної науки / І. Демуз // Сіверянський літопис. – 2013. – № 1. – С. 76–82.

Тихомиров В. А. Историческая записка о деятельности Полтавского сельско-хозяйственного общества с 1865 г. по 1887 г. / В.А. Тихомиров. – Полтава: Типография наследн. Н. Пигуренко, 1887. – [разд. паг.]; Воронцов А. Отчет об опытах откармливания молодых свиней на мясо на Опытном поле Полтавского сельскохозяйственного общества / А. Воронцов. – Полтава: Типография Л. Фришберга, 1890. – [разд. паг.].

Воронцов А. Отчет об опытах откармливания молодых свиней на мясо на Опытном поле Полтавского сельско-хозяйственного общества / А. Воронцов. – Полтава: Типография Л. Фришберга, 1890. – [разд. паг.].

Отчет о деятельности Полтавского общества сельского хозяйства за 1904 год. – Полтава: Электрическая типография Г. И. Маркевича, 1905. – 30 с.; Отчеты и труды состоящих при Всероссийском обществе сахарозаводчиков и субсидируемых ими учреждений за 1913 г. – К.: Типография Р. К. Лубковского, 1914. – [разд. паг.]; Харьковское общество сельского хозяйства на Областной сельскохозяйственной выставке в 1910 г. в г. Екатеринославе. – Харьков: Типо-Литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1910. – 52 с.; Труды XXXV съезда горнопромышленников Юга России (23 ноября–9 декабря 1910 г.). – Т. 2. – Харьков, 1910. – [разд. паг.].

1884 год в сельскохозяйственном отношении. Вып. ІІІ. Ч. ІІ. Деятельность правительственных и общественных учреждений по сельскохозяйственной части. – СПб., 1886. – [разд. паг.].

Чайка Н. Г. Створення та розвиток наукових установ при сільськогосподарських товариствах Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.07 – «Історія науки і техніки» / Н. Г. Чайка. – К., 2005. – С. 7.

1884 год в сельскохозяйственном отношении. Вып. ІІІ. Ч. ІІ. Деятельность правительственных и общественных учреждений по сельскохозяйственной части. – СПб., 1886. – С. 15.

Тихомиров В. А. Историческая записка о деятельности Полтавского сельско- хозяйственного общества с 1865 г. по 1887 г. / В. А. Тихомиров. – Полтава: Типография наследн. Н. Пигуренко, 1887. – С. 33.

Отчет о деятельности Полтавского общества сельского хозяйства за 1904 год. – Полтава: Электрическая типография Г. И. Маркевича, 1905. – С. 5.

Чайка Н. Видавнича справа сільськогосподарських товариств Південно-Західного краю / Н. Чайка // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – Вип. 13. – 2003. – С. 192.

Земледелие. –1891. – № 31. – С. 250.

Отчеты и труды состоящих при Всероссийском обществе сахарозаводчиков и субсидируемых ими учреждений за 1913 г. – К.: Типография Р. К. Лубковского, 1914. – С. 3.

Там само.

Вестник сахарной промышленности. – 1912. – № 18. – С. 666.

Там само. – № 48. – С. 751.

Земледелие. – 1891. – № 22. – С. 181.

Подольский хозяин. – 1915. – № 5. – С. 30–31.

Отчет о деятельности Екатеринославского общества пчеловодства за 1912 год. – Екатеринослав: Типография бывш. Братства Святого Владимира, 1913. – С. 8-9.

Отчет о деятельности Верхнеднепровского общества сельских хозяев за 1903–1904 годы. – Екатеринослав: Товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1904. – С. 3.

Земледелие. – 1896. – № 44. – С. 739.

Харьковское общество сельского хозяйства на Областной сельскохозяйственной выставке в 1910 г. в г. Екатеринославе. – Харьков: Типо-Литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1910. – С. 6.

Глоба О. Заснування та діяльність контрольної насіннєвої станції Харківського то- вариства сільського господарства в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / О. Глоба // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – 2002. – С. 48.

Там само. – С. 51.

Харьковское общество сельского хозяйства на Областной сельскохозяйственной выставке в 1910 г. в г. Екатеринославе. – Харьков: Типо-Литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1910. – С. 9.

Отчет о деятельности Полтавского общества сельского хозяйства за 1904 год. – Полтава: Электрическая типография Г. И. Маркевича, 1905. – С. 5.

Отчет о деятельности Полтавского сельско-хозяйственного общества. – Полтава: Типо-Литография Губернского правления, 1891. – С. 60; Тихомиров В. А. Историческая записка о деятельности Полтавского сельско-хозяйственного общества с 1865 г. по 1887 г. / В. А. Тихомиров. – Полтава: Типография наследн. Н. Пигуренко, 1887. – С. 6, 37.

Отчет о деятельности Полтавского сельско-хозяйственного общества. – Полтава: Типо-Литография Губернского правления, 1891. – С. 65.

Отчет о деятельности Полтавского общества сельского хозяйства за 1904 год. – Полтава: Электрическая типография Г. И. Маркевича, 1905. – С. 8.

Там само. – С. 9.

Там само. – С. 10.

Там само. – С. 12.

Тихомиров В. А. Историческая записка о деятельности Полтавского сельско-хозяйственного общества с 1865 г. по 1887 г. / В. А. Тихомиров. – Полтава: Типография наследн. Н. Пигуренко, 1887. – С. 19.

Воронцов А. Отчет об опытах откармливания молодых свиней на мясо на Опытном поле Полтавского сельско-хозяйственного общества / А. Воронцов. – Полтава: Типография Л. Фришберга, 1890. – С. 3.

Отчет о деятельности Полтавского общества сельского хозяйства за 1904 год. – Полтава: Электрическая типография Г. И. Маркевича, 1905. – С. 7.

Денежный отчет Полтавского общества сельского хозяйства и опытного поля за 1904 г. – Полтава: Электрич. Типо-лит. Торгового дома И. Л. Фришберг, 1905. – С. 63.

Отчет о деятельности Полтавского сельско-хозяйственного общества. – Полтава: Типо-Литография Губернского правления, 1891. – С. 13.

Хуторянин. – 1912. – № 50. – С. 1312.

Там само. – 1898. – № 22. – С. 362.

Там само. – 1902. – № 41. – С. 734.

Вергунов В. Перші всеросійські та місцеві з’їзди діячів сільськогосподарської дослідної справи: організація, напрямки роботи, значення / В. Вергунов // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – Вип. 7. –2002. – С. 21.

Труды Первого съезда деятелей по селекции сельскохозяйственных растений, семеноводству и распространению семенного материала. – Т. 1. – Харьков, 1911. – С. 3.

Горно-заводское дело. – 1916. – № 47. – С. 14736–14737.

Справочная книга для горнопромышленников юга России: В 2 ч. – Ч. 1. – Харьков: Тип. «Мирный труд», 1916. – С. 38.

Державний архів Ростовської області. – Ф. 455. – Оп. 1. – Спр. 354. – Арк. 1.

Труды XXXV съезда горнопромышленников Юга России (23 ноября – 9 декабря 1910 г.). – Т. 2. – Харьков, 1910. – С. 28.

Горно-заводской листок. – 1900. – № 17. – С. 44–50.

Горнопромышленная карта Донецкого бассейна и Кривого Рога. – Харьков: Издание Совета съезда горнопромышленников юга России, 1907. 2к (69х83). М., 1:420000.

Отчет Совета Съезда XXXIV Съезду горнопромышленников юга России за 1908–9 отчетный год. – Харьков: Тип. Б. Бенгис, 1909. – С. 45.

Труды XXXVI съезда горнопромышленников юга России, бывшего в городе Харькове (20 ноября – 4 декабря 1911 года). – Т. 2. – Харьков: Тип. Б.Бенгис, 1911. – С. 4.

Отчет Совета Съезда XLI Съезду горнопромышленников юга России за 1915–1916 отчетный год. – Харьков: Тип. Б. Бенгис, 1916. – С. 72.

Державний архів Ростовської області. – Ф. 455. – Оп. 1. – Спр. 351. – Арк. 2.

Труды XXV съезда горнопромышленников юга России. – Харьков, 1901. – С. 4.

Горно-заводской листок. – 1900. –№ 23. – С. 4635.

Труды XXIV съезда горнопромышленников юга России, бывшего в городе Харькове с 25 октября по 20 ноября 1899 года. – Ч. 1. – Харьков: Паровая тип. и литогр. Зильберберг, 1900. – С. 87.

ЦДІА України в м. Києві. – Ф. 2161. – Оп. 1. – Спр.16. – Арк. 1–2.

Труды XXXV съезда горнопромышленников Юга России (23 ноября – 9 декабря 1910 г.). – Т. 2. – Харьков, 1910. – С. 2.

Там само. – С. 25.

Справочная книга для горнопромышленников юга России: В 2 ч. – Ч. 1. – Харьков: Тип. «Мирный труд», 1916. – С. 40.

ЦДІА України в м. Києві. – Ф. 2161. – Оп. 1. – Спр.16. – Арк. 3.

Справочная книга для горнопромышленников юга России: В 2 ч. – Ч. 1. – Харьков: Тип. «Мирный труд», 1916. – С. 51.

Труды XXXVI съезда горнопромышленников юга России, бывшего в городе Харькове (20 ноября – 4 декабря 1911 года). – Т. 2. – Харьков: Тип. Б. Бенгис, 1911. – С. 30.

Державний архів Ростовської області. – Ф. 455. – Оп. 1. – Спр. 219. – Арк. 133.

Справочная книга для горнопромышленников юга России: В 2 ч. – Ч. 1. – Харьков: Тип. «Мирный труд», 1916. – С. 41.

Труды XXXVI съезда горнопромышленников юга России, бывшего в городе Харь- кове (20 ноября–4 декабря 1911 года). – Т. 2. – Харьков: Тип. Б.Бенгис, 1911. – С. 31.

Литвинов-Фалинский В. П. Наше экономическое положение и задачи будущего / В. П. Литвинов-Фалинский. – СПб.: Типография В. Ф. Киршбаума, 1908. – С. 58–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історія України