Оборудка з вугленосною церковною землею та її відлуння в Державній думі (1910)

Автор(и)

  • O. O. Konyk

Ключові слова:

Державна дума, стенографічні звіти, церковна земля, гірни- чорудна промисловість, депутат Каменський, спекуляції, корупція, лобіювання

Анотація

На основі стенографічних звітів Державної думи Російської імперії розглянуто корупційний скандал 1900-х рр. навколо вугленосної церковної землі Бахмутського повіту у висвітленні катеринославського депутата П. Каменського та спроби лобіюван- ня економічних інтересів церкви, парафіян і промисловців.

Посилання

Коник О. О. Опубліковані джерела з історії Державної думи Російської імперії (1906-1917 рр.) / О. О. Коник // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія, методика, практика. Міжвузівський збірник наукових праць. Об’єднаний випуск 20092010 рр. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун- ту, 2009. – С. 305318.

Реєнт О. П. Українці у Державній думі Російської імперії / О. П. Реєнт // Історія українського парламентаризму : від допарламентських форм організації політи ного життя до сьогодення / голова ред. ради В. М. Литвин ; кер. авт. кол. В. А. Смолій. НАН України. Ін-т історії України. – К. : Дніпро, 2010. – С. 244–265.

Коник О. О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) : монографія / О. О. Коник ; наук. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 454 c.

Милько В. І. Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі I-IV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.) : історіографічний аналіз / В. І. Милько // Укр. іст. журн. – 2012. – № 1. – С. 153–170.

Коник О. О. Вказ. праця. – С. 230.

Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області : історичні нариси : у 2 т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 392–397, 404–442.

Дотичні до сюжету спорадичні газетні публікації, створені в жанрі сенсаційних журналістських відкриттів (базованих на публікаціях провінційної преси початку ХХ ст.) є поза межами наукового дискурсу і тут не розглядаються.

Государственная дума Российской империи : 1906 - 1917 : Энциклопедия. – М. : РОССПЭН, 2008. – С. 230; Коник О. О. Вказ. праця. – С. 47, 135, 230, 257, 407.

Государственная дума Российской империи : 1906 – 1917. – С. 273.

Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1910 г. Сессия третья. Часть ІІI. Заседания 65–94 (с 8 марта по 9 апреля 1910 г.). – СПб.: Государственная типография, 1910. – Стлб. 375.

Село було багатим і тяжіло до переростання в місто, як інші великі села цього регіону, в зрештою, влилося в майбутнє українське місто Донецьк. Див.: Історія міст і сіл Української РСР. В двадцяти шести томах. Донецька область. Головна редакція УРЕ АН УРСР. Інститут історії АН УРСР. К., 1970. – С. 17; Мащенко О. О. Каменське. Рік 1917-ий // О. О. Мащенко. Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / Редкол.: С. І. Світленко (відп.ред.). та ін. – Вип. 6. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – С. 57.

Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты … Стлб. 374.

Там само. – Стлб. 373–375.

Там само. – Стлб. 375.

Рындзюнский П. Г. Утверждение капитализма в России (18501880 г.) / П. Г. Рындзюнский. – М. : Наука, 1978. – С. 213.

Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. – Стлб. 375376.

Там само. – Стлб. 376.

Там само. – Стлб. 377. Виділене нами курсивом у тексті місце, очевидно, не викликало запитань чи сумнівів у аудиторії, бо не коментувалося доповідачем, однак – про існування якихось паралельних «приватних» комісій в Думі з літератури наразі нічого не відомо, і питання потребує вивчення. Див.: Демин В. А. Комиссии Государственной думы / В. А. Демин // Государственная дума Российской импе- рии : 1906 – 1917. – С. 265266.

Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. – Стлб. 377.

Там само.

Там само. – Стлб. 378.

Там само.

Аврех А. Я. Царизм и Четвертая Дума (19121914 гг.) / А. Я. Аврех ; [АН СССР, Ин-т истории СССР.] – М. : Наука, 1981. – С. 28.

Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. – Стлб. 374–379.

Там само. – Стлб. 379–380

Там само. – Стлб. 380.

Там само. – Стлб. 381382.

Там само. – Стлб. 382.

Там само. – Стлб. 383.

Там само. – Стлб. 386.

Там само. – Стлб. 387.

Там само. – Стлб. 385.

Там само. – Стлб. 385386.

Там само. – Стлб. 389390.

Там само. – Стлб. 391, 394.

Там само. – Стлб. 396.

Там само. – Стлб. 387.

Там само. – Стлб. 395.

Там само. – Стлб. 400, 403.

Там само. – Стлб. 400403.

Там само. – Стлб. 388.

Там само. – Стлб. 402.

Там само. – Стлб. 401.

Там само. – Стлб. 1069.

Там само. – Стлб. 1088.

Там само. – Стлб. 1085.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історія України