Нестандартні методи вирішення житлової проблеми 1920-х рр. (на матеріалах Донбасу)

Автор(и)

  • I. O. Dmitrik

Ключові слова:

житлова криза, житлове будівництво, гуртожитки, перерозподіл житла, Донбас

Анотація

Стаття присвячена вивченню житлової кризи 1920-х рр. Наявний рівень забезпе- ченості оселями та якість житлових умов абсолютно не відповідали потребам населення. З’ясовано, що характерна для всієї республіки нестача житла на теренах Донбасу ускладнювалася урбанізаційними процесами та приймала катастрофічні масштаби. Подолати кризу намагалися різними шляхами. Використовувалися методи, спрямовані на штучне покращення статистичних показників.

Посилання

Мовчан О. Житлово-побутові умови та комунальне обслуговування робітників УСРР.1920-ті рр. / О. Мовчан // Проблеми Історії України: факти, судження, пошуки. – 2007. – № 17. – С. 229277; Борисенко М. В. Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ ст.: монографія / М. В. Борисенко. – К.: ВД «Стилос», 2009. –357 с; Кокорська О. І. Соціальний розвиток міст Донбасу (друга половина 20-х-30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / О. І. Кокорська. – К.,1995. – 21 с. та ін.

Черных А. И. Жилищный передел. Политика 20-х годов в сфере жилья / А. И. Чер- ных // Социологические исследования. – 1995.– № 10. – С. 71–78.

Меерович М. Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми (19171937 годы) / М. Г. Меерович.– М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина., 2008. – 303 с.

Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр./ О. М. Мовчан. — К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 312 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф.1, оп. 20, спр. 2054, арк. 5–27.

Там само, арк. 21.

Державний архів Донецької області (Держархів Донецької обл.), ф. 1, оп. 1, спр. 2342, арк. 91.

Там само, арк. 107.

Там само, ф. 8, оп.1, спр. 157, арк. 131.

Там само, ф. 1, оп. 1, спр. 611, арк. 90.

Там само, спр. 2342, арк. 254.

Там само, ф. 8, оп. 1, спр. 32, арк. 78.

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. –1924. – № 42. – С. 791–792.

Там само. – С. 792.

Держархів Донецької обл., ф.Р. 1146, оп. 2, спр. 303, арк. 266–267.

Там само, ф.Р. 2, оп. 1, спр. 408, арк. 15 зв. –16.

Балтусевич И. Жилищное строительство в Донбассе/ И. Балтусевич // Донецкий профессионалист. – 1924. – № 1. – С. 7.

Донецкий профессионалист. – 1924. –№ 3. – С. 11.

Там само. – 1925. – № 7. – С. 14.

Вестник Донугля. – 1927. – № 12.– С. 16.

Бюллетень Сталинского окружного совета профессиональных союзов. – 1928. – № 10. – С. 6–7.

Профилактическая хроника Сталинского округа. – 1925. – № 2. – С. 29 –30.

Див.: Кузенко І. О. (Дмитрик І. О.) Житлова кооперація Донбасу як один із засобів поліпшення житлової кризи в період НЕПу // Історичні і політологічні дослідження. –2010. – № 12 (43–44). – С. 126130.

Підраховано автором за матеріалами: Местецкий Я. Жилищное хозяйство Украины / Я. Местецкий, Б. Сигал, Г. Георгиевский. – Харьков: Гос. из-во Украины, 1929. – С.107.

Держархів Луганської обл., ф.П. 34, оп.1, спр. 718, арк. 13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історія України