Повсякденність єврейського населення УСРР у міжвоєнний період: вітчизняний історіографічний вимір

Автор(и)

  • O. Y. Suchkova

Ключові слова:

євреї, УСРР, історіографія, повсякденність, коренізація, радя- нізація, етнополітика, національні меншини, етнічні громади, антисемітизм

Анотація

У роботі аналізується радянська та сучасна українська історіографія історії повсякденного життя єврейського населення Радянської України у міжвоєнну добу. Досліджуються різні концепції щодо методів, процесу втілення у життя і результатів коренізаційної політики, радянізації національних меншин УСРР взагалі та єврейської зокрема, відображення цих результатів у щоденному житті етнічної громади.

Посилання

Затонський В. Національна проблема на Україні / В. Затонський. – Харків, 1926; Затонський В. П. З питань національної політики на Україні / В. П. Затонський // Більшовик України. – 1933. – № 9–10. – С. 107–117; Затонський В. П. Нові перемоги ленінської національної політики / В. П. Затонський // Більшовик України. – 1933. – № 13–14. – С. 34–50; Затонський В. П. Національно-культурне будівництво і боротьба проти націоналізму. Доповідь та кінцеве слово на січневій сесії ВУАН / В. П. Затонський. – Харків, 1934; Косиор С. В. За ленинскую национальную политику / С. В. Косиор. – Харьков, 1930; Партія і село. Статті й промови за 1924 рік проводирів Комуністичної партії (більшовиків) України тт. Петровського, В. Чубаря, Д. Лебедя, Е. Квірінга. – Харків, 1925; Лебедь Д. З. Советская Украина и национальный вопрос за пять лет / Д. З. Лебедь. – Харьков, 1924; Постишев П. П. Національне питання в реконструктивний період / П. П. Постишев. – Харків, 1930; Постишев П. П. В боротьбі за ленінсько-сталінську національну політику партії: Збірник / П. П. Постишев. – К., 1935; Скрипник М. Нові лінії в національно- культурному будівництві / М. Скрипник. – Харків, 1930; Скрипник М. Зближення і злиття націй за доби соціалізму (Доповідь на Комісії національного питання при ВУАН, 23 лютого 1931 р.) / М. Скрипник // Більшовик України. – 1931. – №8. – С. 13 – 37; Скрипник М. О. Права та стан національних меншостей на Україні / М. Скрипник // Статті й промови з національного питання. – К., 1974. – С. 96 – 100; Скрипник М. О. Національна політика (щодо) малих народів // Вибрані твори. – К., 1991. – С. 148 – 156;Черлюнчакевич Н. К изучению национального состава УССР / Н. Черлюнчакевич // Коммунист. – 1926. – 2 апреля; Черлюнчакевич Н. А. Национальный состав Советской Украины: Объяснительная записка к этнографической карте УССР / Н. А. Черлюнчакевич. – Харьков, 1925; Чер- люнчакевич Н. Національні меншості на Україні // Н. Черлюнчакевич // Більшовик України. – 1926. – № 4–5. – С. 106–112 та інші.

Буценко А. В справі національних меншостей / А. Буценко // Вісті ВУЦВК. – 1927. – 8 січня; Буценко А. Господарське і культурне будівництво серед нацменшостей УСРР / А. Буценко // Радянська Україна. – 1928. – № 10–11. – С. 28–34; Буценко А. Національні меншості України / А. Буценко // Більшовик України. – 1928. – № 12. – С. 67–73; Буценко А. І. Радянське будівництво серед нацменшостей УСРР / А. Буценко. – Харків, 1928; Василенко М. Очередные задачи перевыборов советов среди нацменьшинств / М. Василенко. – Харьков, 1930; Василенко М. Один из многих: К пятилетию Мархлевского польського района / М. Василенко // Революция и национальности. – 1930. – № 4–5. – С. 38–47; Гафтель І. Результати виборчої кампанії в німецьких сільрадах / І. Гафтель // Радянська Україна. – 1929. – № 3–4. – С. 21–26; Гафтель І. Попередні висновки по перевиборах в німецьких сільських радах України (лютий 1929 р.) / І. Гафтель // Німці в Україні. 20-30-і рр. ХХ ст. (збірник документів державних архівів України. – К., 1994. – С. 130–136; Гітлянський А. Обслуговування нацменшостей в Барському районі / А. Гітлянський // Радянська Україна. – 1931. – № 3–4. – С. 75–76; Гітлянський А.С. Вибори до рад серед нацменшостей / А. С. Гітлянський // Радянська Україна. – 1934. –№ 11. – С. 13–18; Глинський А. Досягнення і хиби в роботі серед національних меншостей / А. Глинський. – Харків, 1931; Глинский А. Б. Национальные меньшинства на Украине / А. Б. Глинський. – Харьков, 1931; Кантор Я. Что сделано для обслуживания национальных меньшинств / Я. Кантор // Коммунист. – 1926. – 6 февраля; Кантор Я. Еврейское землеустроение на Украине / Я. Кантор. – М., 1929; Кантор Я. Национальное строительство среди евреев в СССР / Я. Кантор. – М., 1934; Мац Д. Світло і тіні в роботі серед нацменшостей / Д. Мац // Радянська Україна. – 1929. – № 9–10; Мац Д. На высоком подъеме: О работе среди национальных меньшинств Украины / Д. Мац // Революция и национальности. – 1935. – № 6(64). – С. 56–63; Мац Д., Гітлянський А. Трудящі нацменшості України до Надзвичайного ІV з’їзду Рад УРСР / Д. Мац, А. Гітлянський // Радянська Україна. – 1937. – № 1. – С. 69 – 72; Ялі С. Про роботу серед греків України / С. Ялі (В зв’язку з 150-ми роковинами переселення греків з Криму на Озівське узбережжя) / С. Ялі // Краєзнавство. – 1928. – Ч. 6–10. – С. 57 –68; Ялі С. Греки в УСРР / С. Ялі. – Харків, 1931 та інші.

Мац Д. Єврейське містечко тепер (За попередніми даними вибіркового обстеження) / Д. Мац // Вісті ВУЦВК. – 1932. – 12 серпня.

ІР НБУВ. № 297. Боровий С. Я. Нариси з історії єврейської книги на Україні. Ч. 1. Автограф. Машинопис. 1925 р. – 11 арк.; № 298. Боровий С. Я. Нариси з історії єврейської книги на Україні. Ч.ІІ. Автограф. Рукопис. 1926 р. – 15 арк.

ІР НБУВ. №1058. Дмитрук Н. До вивчення нацменшостей Волині. Машинопис. – 18 арк.

Бурменко-Ортенберг Д. Антисемітизм – зброя наших ворогів / Д. Бурменко- Ортенберг. – Харків, 1927.

Там само. – С. 45.

Канцелярский П. Советская власть и еврейское население в СССР / П. Канце- лярский. – Днепропетровск, 1929.

Там само. – С. 31.

Ларин Ю. Евреи и антисемитизм в СССР / Ю. Ларин. – М. –Л., 1929.

Якубова Л. Д. Повсякденне життя етнічних меншин Радянської України у міжвоєнну добу / Л. Д. Якубова. – К., 2011. – С. 10–11.

Гіршфельд А. Міграційні процеси України (в світлі перепису 1926 р.) / А. Гіршфельд. – Харків, 1930.

Зінгер Л. Еврейское население СССР / Л. Зінгер. – Л., 1927; Еврейское население в Советском Союзе. Статистико-экономический обзор. – М. – Л., 1932; Националь- ный состав пролетариата в СССР / Под ред. С. Диманштейна. – М., 1934.

Вейцблит И. Деражня. Современное еврейское містечко / И. Вейцблит. – М.–Л., 1929; Вейцблит И. Вегн алтн ун найем штетл / И. Вейцблит. – Москва; Харьков; Минск: Централер фар лаг фар ди фелкер фун ФССР, 1932; Кипер М. Еврейское местечко Украины. – Харьков, 1930.

Кантор Я. Национальное строительство среди евреев в СССР / Я. Кантор. – М., 1934.

Вейцбліт І. Рух єврейської людності на Україні періоду 1897 – 1926 років / І. Вейцбліт / Інститут єврейської культури при Всеукраїнській Академії Наук, соціально-економічна секція. – Кременчук, 1930.

Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. Статистико-картографічне дослідження / В. І. Наулко. – К., 1965; Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине (Историко-этнографический очерк) / В. И. Наулко. – К., 1975; Иванова Ю. В. Особенности формирования хозяйственного комплекса многонационального района Приазовья / Ю. В. Иванова // Культурно-бытовые процессы на юге Украины. – М., 1979.

Вовк В.П. Культурно-просветительная работа среди национальных меньшинств Украины в годы восстановительного периода (1921–1925 гг.) / В. П. Вовк, В. И. Яненко // Вопросы общественных наук. – 1974. – Вып. 19. – С. 91–101.

Социально-культурный облик советских наций (По материалам этносоциологического исследования). – М., 1986.

Там само. – С. 54.

Див., наприклад: Финберг Л. Иудаика в Украине. Год 1994 / Л. Финберг // Єврейська історія та культура в Україні. Матеріали конференції. Київ. 8–9 грудня 1994 р. – К., 1995.

Гительман Ц. Формирование еврейской культуры и самосознание в СССР: государство в качестве социального інженера / Ц. Гительман // Советская этнография. – 1991. – № 1. – С. 33–43.

До історії міжнаціональних процесів на Україні: Документи та матеріали // Укр. іст. журнал. – 1990. – № 6. – С. 109–118; № 8. – С. 87–103; № 10. – С. 130–142; № 11. – С. 107–118; 1991. – № 1. – С. 99–112; №2. – С. 89–102; 1992. – № 12. – С. 91–106.

Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів / Панчук М. І., Гошуляк І. Л., Діброва С. С. – К., 1994; Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2-х част. / Упоряд. І. О. Кресіна (керівник). – К., 1997 та інші.

Єврейські політичні партії та рухи в Україні в кінці ХІХ – ХХ століття: Документи і матеріали. – К., 2002; Еврейское население на Николаевщине: Сборник документов и материалов. В 2 т. / Л. Л. Левченко и др. (сост.); Государственный архив Николаевской обл., Николаевское общество еврейской культуры. – Николаев, 2004 та інші.

Еврейский вопрос: поиски ответа: Документы 1919 – 1926 гг. – Вып. 1 / Центр изучения и публикации документов еврейской истории «Храни и помни»; Под общ. ред. В. Ю. Васильева. – Винница, 2003.

Копелев Л. И сотворил себе кумира / Л. Копелев. – Харьков, 2010; Копелев Л. Хранить вечно. В 2 кн. / Л. Копелев – Харьков, 2010; Кульбак М. Зелменяне / М. Кульбак. – М., 2008.

Якубова Л. Д. Етнічні меншини УСРР у 20-і–першій половині 30-х років ХХ ст.: історіографія та джерела дослідження / Л. Д. Якубова. – К., 2006.

Якубова Л. Д. Повсякденне життя етнічних меншин Радянської України у міжвоєнну добу / Л. Д. Якубова. – К., 2011.

Горбань В. Проблема єврейського містечка в радянській Україні 20-х рр. / В. Горбань // Єврейська історія та культура в Україні. Матеріали конференції. – К., 1994. – С. 42–43; Школьникова Э. Трансформация еврейского местечка в СССР в 1930-е годы (по материалам Государственного Архива Российской Федерации и еврейской прессы на идиш и русском) / Э. Школьникова. Общество «Еврейское наследие» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jhistory.nfurman.com/lessons9/1930.htm; Гейзер М. Майн штэтэлэ Бэлц… [Электронный ресурс]. – Режим доступа: newswe.com/index.php?go=Pages&in=vi…

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство