Метричні книги як джерело демографічної інформації: частина третя «про померлих»

Автор(и)

  • O. V. Kryhina

Ключові слова:

метричні книги, демографічні показники, смертність, захворювання

Анотація

У статті розглянуто відомості метричних книг представників різних віроспо- відань Донбасу. Проаналізовано відомості третьої частини метрик «про померлих» для відтворення демографічної інформації. Для дослідження залучалися матеріали з колекції метричних книг Державного архіву Донецької області. Визначено найбільш загрозливі захворювання, а також встановлено причини та співвідношення дитячої й загальної смертності серед населення.

Посилання

Герман К. Ф. Статистические исследования относительно Российской империи / К. Ф. Герман – СПб., 1819. – 197 с.; Крафт Л. Ю. Собрание разных знаний о законах рождения и смертности в роде человеческом / Л. Ю. Крафт // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. – СПб., 1787.

Буняковский В. Я. Опыт о законах смертности в России и о распределении православного народонаселения по возрастам / В. Я. Буняковский. – СПб., 1866.

Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России / С. А. Новосельский – Пг., 1916. – 208 с.

Елпатьевский А. В. К истории документирования актов гражданского состояния в России и СССР (с XVIII в. по настоящее время) / А. В. Елтапьевский // Актовое источниковедение – М., 1979. – С. 55–84; Елпатьевский А. В. О документальных источниках современных историко-биографических и генеалогических исследований / А. В. Елпатьевский // Актовое источниковедение. – М., 1971. – С. 72 – 88.

Лиман І. Метричні книги як джерело з церковного устрою Південної України другої половини XVIII–першої половини ХІХ ст. / І. Лиман // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 7. – К., 2001. – С. 197–211; Лиман І. Регулювання шлюбних відносин на півдні України в перші роки існування Слов’янської та Херсонської єпархії / І. Лиман // Культурологічний вісник. Науково- теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Вип. 14. – Запоріжжя: Прем’єр, 2005. – С. 10–17.

Гузенков С. Г. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної Украї- ни другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: дис. … кандидата іст. наук: 07.00.06 / С. Г. Гузенков – Запоріжжя, 2005. – 218 с.

Задніпровський О. І. Населення приходу Богородицької церкви в 1873 – 1883 гг. / О. І. Задніпровський // Нові сторінки Донбасу: Статті. Книга 6. – Донецьк, 1998. – С. 45–51.

Терентьєва В. М. Метрична книга Покровської церкви с. Манухівка Путивльського повіту за 1917 рік (Частина І. «Про народжених») / В. М. Терентьєва // Путивльський краєзнавчий збірник. – Вип. 4. – Суми, 2008. – С. 147–173.

Кондратюк Ю. С. Метричні книги Волинської єпархії кінця ХVІІІ − початку ХХ ст. Особливості формування та ведення / Ю. С. Кондратюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

Сердюк І. Джерела для вивчення демографічних характеристик населення міст Лівобережної України другої половини 18 століття. / І. Сердюк // Матеріали за 3-а международна научна практична конференція «Наука и образование без граница», - 2007. – Т. 12. История. – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2007. – С.17–20.

Пилипенко Н. Інформативні можливості метричних книг у дослідженні демографічної поведінки сільського населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. / Н. Пилипенко // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. – Харків, 2006. – Вип. 9. – С. 69–82.

Замура О. Метричні книги Успенської церкви містечка Сорочинці Сорочинської сотні Миргородського полку як джерело з соціальної історії Полтавщини ХVІІІ ст. / О. Замура // Одесос: актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2009. – С. 194 – 198.

Державний архів Донецької області (держархів Донецької області), ф. 217, оп. 1, спр. 9, арк. 108.

Там само, ф. 472, оп. 1, спр. 3, арк. 6.

Там само, ф. 211, оп. 1, спр. 4, арк. 67.

Борисов В. А. Демография / В. А. Борисов – М.: Издательский дом NOTA BENE, 1999. – 272 с.

Держархів Донецької області, ф. 212, оп. 1, спр. 10, арк. 168

Там само, ф. 215, оп. 1, спр. 36, арк. 121, зв., 122.

Там само, ф. 211, оп. 1, спр. 7, арк. 72.

Державний архів Луганської області (держархів Луганської області), ф. 126, оп. 1, спр. 180, арк. 119.

Держархів Донецької області, ф. 211, оп. 1, спр. 5, арк. 70.

Там само, ф. 214, оп. 1, спр. 6, арк. 227.

Там само, спр. 7, арк. 71.

Там само, арк. 231.

Держархів Донецької області, ф. 214, оп. 1, спр. 6, арк. 227.

Там само, спр. 7, арк. 160.

Там само, арк. 231.

Держархів Донецької області, ф. 211, оп. 1, спр. 4, арк. 62.

Кудрявцев Т. В. Добрые советы русскому народу, извлеченные из сорокалетней медицинской практики: Народный лечебник / Т. В. Кудрявцев. – Т. 2. – Ч. 2. – М.: Тип. С. Орлова, 1868. – 551 с.

Рейссиг К. Домашний лечебник: пер. с нем. изд. / К. Рейссиг – Вып. 1. – СПб., 1911. – 718 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство