Кооперативний рух на півдні України в умовах Першої світової війни.

Автор(и)

  • Irina Pyatnitskova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.2.5

Ключові слова:

війна, кооперативний рух, соціально-економічні відносини, товариство

Анотація

Стаття присвячена особливостям розвитку кооперативного руху на Півдні України в умовах Першої світової війни. Методологічну основу дослідження складає комплекс загальнонаукових та історичних методів пізнання: методи логічного аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, проблемно-хронологічний, історико-типологічний, статистико-аналітичний. Було дотримано принципів історизму, наукової об’єктивності та системності. Комплексний аналіз наукової літератури та джерел із застосуванням означених методологічних підходів дає можливість зробити ряд висновків.

Розгортання Першої світової війни створило нові соціально-економічні умови розвитку кооперативного руху. Вони полягали у скороченні державного фінансування; мобілізації частини членів та працівників кооперативів; дефіциті товарів та підвищенні цін; проблематичності пошуку товаропостачальників; призупиненні темпів розвитку сільського господарства та зменшенні потреби в кооперативному кредитуванні.

У результаті адаптації кооперативного руху до воєнних умов спостерігалося збільшення кількості споживчих товариств, діяльність яких була спрямована на забезпечення населення якісними та прийнятними за цінами товарами. Інтенсивність розвитку кредитних та сільськогосподарських кооперативів у роки війни зменшилась. Товариства цих напрямів діяльності розширили обсяги посередницьких операцій з забезпечення армії сільськогосподарською продукцією. Особливу увагу кооперативні товариства приділяли благодійності, допомагали армії, родинам мобілізованих членів. Важливість дослідження полягає в актуалізації цієї проблеми на регіональному рівні; комплексному вивченні особливостей розвитку кооперативного руху Півдня України в умовах Першої світової війни. Дослідження цієї теми не є вичерпаним, воно потребує подальшого вивчення, зокрема уточнення статистичних показників, аналізу культурно-просвітницької діяльності.

Біографія автора

Irina Pyatnitskova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Воззвание Петроградского комитета о сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществах. Вестник кооперации. 1914. № 6–7. С. 1–3.

Глебов (Меркулов) А. В. Сельскохозяйственные общества. Петроград: Мысль, 1918. 14 с.

Кооперативная хроника. Южный кооператор. 1914. № 17. С. 458; Держархів АР Крим, ф. 70, оп. 1, спр. 390, арк. 26–27.

Краткий статистико-экономический обзор по Одесскому уезду за 1916–1917 гг. Одесса: [б. и.], 1920. С. 13.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоритичний аспект (1861–1929 рр.) Київ: Kots Publishing, 1995. 224 c.

Минин А. Война, хозяйство и кооперация Москва: Комитет сельских, ссудосберегат. и пром. товариществ, 1915. 54 с.

Несколько данных о положении дела в кредитных и ссудо-сберегательных товариществах Одесской конторы государственного банка. Южный кооператор. 1914. № 20. С. 533.

Об участии товариществ района Симфиропольского отделения государственного банка в дели помощи войнам и их семьям, 1914–1915 гг. Держархів АР Крим. Ф. 70. Оп. 1. Спр. 390. 90 арк.

Покуль О. Сільськогосподарська кооперація на Україні: (статистичні відомості) Сільський господар. 1919. Ч. 20–21. С. 28.

Реєнт О., Сердюк О. Перша світова віна і Україна. Київ: Генеза, 2004. 482 с.

Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств / Министерство земледелия Отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики. Петроград: Екатеринославская типография, 1917. Вып. 10. 670 с.

Сведения о поставках хлеба в армию, 1914–1915 гг Держархів АР Крим. Ф. 70. Оп. 1. Спр. 389. 39 арк.

Сводные отчеты за 1905 г., 1906 г. Таврический губернский комитет по делам мелкого кредита, 1907 г. Держархів АР Крим. Ф. 70. Оп. 1. Спр. 64, арк. 16; Отчеты ссудо-сберегательных товариществ Таврический губернский комитет по делам мелкого кредита за 1914 г. Держархів АР Крим. Ф. 70. Оп. 1. Спр. 386. арк. 43.

Список кооперативных союзов Украины на 1.01.1919. Київ: Друкарня союзу споживчих союзів України, 1919. 46 с.

Список обществ и союзов-членов тов-ва ПОЮР, 1917–1918 гг. ІР НБУВ. Ф. 290. Спр. 516. 2 арк.; Список потребительных обществ членов товарищества потребительных обществ Юга России. Южно-русский потребитель. 1915. № 3. С. 20–21.

Таблицы средних справочных цен и средних цен потребительских обществ по районам Европейской России на 1 июня 1915 г. По данным анкеты Всероссийского союза городов и МСПО. Москва: Городская типография, 1915. 17 с.

Тульський К. Село Стылы Мариупольского уезда Екатеринославской губернии. Южно-русский потребитель. 1915. № 4. С. 21–22.

Фареній І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія Черкаси: Відлуння-Плюс, 2008. 432 с.

Фрометт Б. Война и культурно-общественные задачи кооперации. Вестник кооперации. 1914. № 6–7. С. 26. Ref

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії історичні