Народне вбрання Карпатської України як відображення етнічної спільності європейських народів.

Автор(и)

  • Inna Martynchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.2.8

Ключові слова:

Карпатська Україна, етнічне порубіжжя, етнографічна група, традиційна культура, народне вбрання

Анотація

У статті розглянутий вплив регіонального фактора на формування традиційного костюма як культурної ціннісної спільності етнічної історії європейських народів. Аналіз досліджень наукового доробку окресленої проблеми, зокрема робіт О. Косміної, К. Матейко, Т. Ніколаєвої, Т. Кара-Васильєвої, Г. Стельмащука, В. Коцана, С. Кривопустової та інших фахівців, дали можливість визначити і узагальнити етнічні взаємовпливи європейських народів, процеси міжкультурної комунікації на формування народного костюма.

Головна увага зосереджена на виявленні самобутніх рис та етнічних запозичень у процесі формування і розвитку народного одягу етнографічних груп українців Закарпаття. У ході дослідження було з’ясовано, що схожість традиційного вбрання українців з сусідніми етнічними групами обумовлюється спільними кліматичними умовами, географічним розміщенням, рельєфом місцевості та історичними особливостями розвитку. Наявність значної кількості спільних різновидів елементів одягу, орнаментальних мотивів і прийомів його оздоблення стало спільним елементом розвитку традиційної культури етнічного порубіжжя. Етноісторичний та господарський розвиток українців Закарпаття позначився, насамперед, на локальних особливостях одягового комплексу, зокрема на способах компонування, колориті, технічних прийомах у вишивці, орнаментальних мотивах. Аналіз мотивів орнаментики, композиційних прийомів, розташування декору, функціональне призначення елементів народного костюма тісно пов’язані та взаємообумовлені, що дозволило з’ясувати ті основні фактори, які безпосередньо пов’язані з місцевими особливостями народного строю українців Закарпаття.

Біографія автора

Inna Martynchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. Київ: Апріорі, 2011. 312 с.

Васіна З. О. Український літопис вбрання. Т. 2. ХІІІ – початок ХХ ст.: Науково-художні реконструкції. Київ: Мистецтво, 2006. 448 с.

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорноетнографічних матеріалів. Т. 10. Традиційне і повсякденне та обрядове вбрання / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2018. 640 с. URL: http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2018/ odyag.pdf

Зеленчук В. С. Костюм румынского населения Закарпатской области УССР. Карпатский сборник. Москва: Наука, 1976. С. 69–78.

Іваниш А. Іноетнічні запозичення та їх впливи на формування традиційного народного костюму Закарпаття 20–40-х рр. ХХ ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 35. С. 309–320.

Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Київ: Балтія Друк, 2008. Т. І: Лісостеп та степ. 2008. 160 с.

Коцан В. В. Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини: ХІХ – перша половина ХХ ст. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. 164 с.: іл.

Коцан В. Традиційний народний одяг як прояв ідентичності етнографічних груп українців Закарпаття (ХІХ – першої половини ХХ ст.) Народознавчі зошити. 2014. № 1 (115), С. 80–97.

Мамуня В. М. Українські народні сорочки в колекції Державного Історичного музею Української РСР. Київ: Мистецтво, 1970. 35 с. URL: http://www.academia.edu/29259800/Каталог_Українські_жіночі_народні_сорочки_в_колекції_ державного_історичного_музею_Української_РСР_1970_

Матейко К. І., Полянська О. В. Одяг. Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження. Київ: Думка, 1987. С. 189–203. URL: http://www.twirpx.com./ file/1668326/

Матюхіна О. А. Національний стиль в одязі як вираз національної самосвідомості. Рідна Мода. Традиційний і сучасний український одяг для молоді та панства. 2009, 18 січня. URL: http://www.ridnamoda.com.ua/?p=598

Ніколаєва Т. А. Історія українського костюма. Київ: Либідь, 1996. 171 с.

Ніколаєва Т. О., Кара-Васильєва Т. В. Особливості народного вбрання та вишивка Українського Прикарпаття. Народна творчість та етнографія. 1988. № 3. С. 67–73.

Свйонтек І. Вишивка гуцульських сорочок ХІХ–ХХ століть. Народний костюм як виразник національної ідентичності: Збірник наукових праць за ред. д-ра мистецтвознавства М. Селівачова. Київ: ТОВ «ХІК», 2008. 310 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії історичні