Організація діловодства в органах місцевого самоврядування в україні у ХХ ст.: джерелознавчий аспект

Автор(и)

  • I. O. Petrova

Ключові слова:

джерельна база, фонд, нормативно-правовий акт, нормативно- методичний документ, діловодство, органи місцевого самоврядування

Анотація

У статті систематизовані основні джерела інформації, які становлять основу вивчення процесів документування управлінської інформації та організування роботи зі службовими документами в українських органах місцевого самоврядування в минулому сторіччі.

Посилання

Загорецька О. М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.10 / О. М. Загорецька. – К., 2005. – 191 с.; Палеха Ю. І. Історія діловодства / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К.: «Ліра–К», 2011. – 328 с.

ЦДАВО України, ф. 1092, оп. 1, спр. 7, арк. 1–14.

ЦДАВО України, ф. 1092, оп. 2, спр. 180, арк. 4; спр. 183, арк. 14.

ЦДАВО України, ф. 1092, оп. 1, спр. 7, арк. 3.

ЦДАВО України, ф. 1092, оп. 2, спр. 191, 16 арк.; спр. 201, 46 арк.

ЦДАВО України, ф. 1092, оп. 2, спр. 403, арк. 9; спр. 567, арк. 4; спр. 760, арк. 9.

ЦДАВО України, ф. 1092, оп. 1, спр. 7, арк. 1–17; оп.2., спр. 539, арк. 3–3 зв.; спр. 569, арк. 1-6 зв.; спр. 759, арк. 19; спр. 760, арк. 10; спр. 772, арк. 1; оп. 5, спр. 21, арк. 2.

ЦДАВО України, ф. 1092, оп. 2, спр. 539, арк. 5–5 зв.; оп. 4, спр. 34, арк. 4–4 зв.

ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 3, спр. 2, 138 арк.; спр. 5, арк. 12; ф. 1429, оп. 2, спр. 123, арк. 23; ф. 2201, оп. 1, спр. 84, 43 арк.; ф. 2581, оп. 1, спр. 46, арк. 3–4, 13.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 4, спр. 2, арк. 4–4 зв.; ф. 2581, оп. 1, спр. 227. –26 арк.; ф. 2582, оп. 2, спр. 19, арк. 9; спр. 35, арк. 37; ф. 3689, оп. 1, спр. 16, арк. 1–2; спр. 17, арк. 2–2зв.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 453, арк. 22–104; спр. 646, арк. 155–171; спр. 2687, арк. 29; оп.2, спр. 562, арк. 2–56; спр. 3246, арк. 3.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2035, арк. 35, 62; оп. 2, спр. 2762, 180 арк.; спр. 2818, 225 арк.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 82, 22 арк.; спр. 99, 40 арк.; , спр. 150, 107 арк.; спр. 355, арк. 92; спр. 449, 237 арк.; спр. 2035, 123 арк.; спр. 2301, 68 арк.; оп. 2, спр. 1839, 176 арк.; спр. 2703, 123 арк.; спр. 2818, арк. 213–214.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 54, 38 арк.; спр. 56, 20 арк.; спр. 1173, 31 арк.; оп. 2, спр. 2387, 127 арк.; спр. 3243, 135 арк.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 1788, 157 арк.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 1859, 71 арк.; спр. 1941, 121 арк.; спр. 2100. – 59 арк.; спр. 2326, 13 арк.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 3137, 259 арк.

Підручник діловодства сільських рад та районових виконавчих комітетів / НК РСІ УСРР Група радянського управління. – Харків: Укроргстрой, 1928. – 247 с.

Там само. – С.4.

Там само. – С.3.

Общие правила документации и документооборота: проект / Ин-т техники управления НК РКИ СССР. – М., 1931. – 21 с.

Там само. – С. 8.

История делопроизводства в СССР: Учеб. пособие / Под ред. Я. З. Лившица, В. А. Цикулина. – М.: МГИАИ, 1974. – С. 110.

Организация работы с документами: Учеб. / Под ред.проф. В. А. Кудряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 26.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 519, 21 арк.

Инструкция по делопроизводству в Сельских Советах депутатов трудящихся Украинской ССР. – К., 1949. – 48 с.

Про затвердження Інструкції по діловодству у виконкомах сільських, селищних Рад депутатів трудящих Української РСР: Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 січня 1971 р. № 18 // ЗПР УРСР. – 1971. – № 2. – Ст. 18. – С. 9–52.

Про затвердження Примірної Інструкції по діловодству в міністерствах і відомствах Української РСР та виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1975 р. № 362 // ЗПР УРСР. – 1975. – № 9. – Ст. 54. – С. 6–42.

Основные положения по организации работы с документами в исполнительных комитетах сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся: Метод. пособие / Под ред.А. С. Малитикова; Сост.З. В. Бондаренко и др. – М.:Главархив СССР. ВНИИДАД, 1971. – 96 с.

Рекомендации по совершенствованию делопроизводства в исполкомах местных Советов депутатов трудящихся / Главархив СССР, ВНИИДАД; Под общ. ред.М. Т. Лихачева; Отв. сост. З. В. Бондаренко. – М., 1974. – 228 с.

Документирование деятельности местных Советов народных депутатов: Рекомендации / ВНИИДАД, отдел документоведения. – М., 1988. – 251 с.

Примерные номенклатуры дел областного (краевого) Совета депутатов трудящихся, его исполкома, управлений и отделов: Метод. пособие / Главархив СССР. ВНИИДАД: В 2-х ч. – М., 1971. – 646 с.

Сборник законодательных актов по делопроизводству (1917–1970): Учеб. пособие / Под ред. Я. З. Лившица. – М.: МГИАИ, 1973. – 157 с.

О работе с письмами трудящихся: Сб. нормативных актов. – М.: Юрид. лит., 1986. –С. 22.

Там само. – С. 30.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 3246, арк. 3.

Организация работы с документами: Учеб. / Под ред.проф. В. А. Кудряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 29.

Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86.

Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного підприємства, установи і організації [Електронний ресурс]: Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 47 від 16 жовтня 1995 р. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/Provisions/index.php?1995–47-p

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації [Електронний ресурс]: Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 9 від 13 березня 1996 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/Provisions/ index.php?1996-9-p

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 43. – С. 50–105.

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – С. 85–99.

Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів. – К.: ГАУ при Кабінеті Міністрів України. УДНДІАСД. – 1998. – 255 с.

Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010–98. – К.: Держстандарт України, 1999. – 50 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732–94. – К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 33 с.

Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843–99. – К.: Держстандарт України, 2000. – 7 с.

Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови: ДСТУ 3844–99. – К.: Держстандарт України, 2000. – 8 с.

Методичні рекомендації з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ / ГАУ при КМ України, УДНДІАСД. – К., 1997. – 17 с. 50. Методичні рекомендації щодо складання відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням термінів їхнього зберігання / Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 1997. – 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство