Генеалогія селянських родин с. Тернівка Черкаського повіту Київської губернії за матеріалами ревізійних переписів кінця XVIII – середини ХІХ ст.

Автор(и)

  • Inna Petrova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.2

Ключові слова:

джерелознавчий аналіз, генеалогія, ревізія, ревізькі «сказки», Тернівка, Київська губернія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню генеалогії селянських родин с. Тернівка Черкаського повіту Київської губернії. Як основні джерела для упорядкування родоводів селянських родин було обрано ревізькі «сказки», що зберігаються у Державному архіві Київської області. У статті конкретизовано час створення ревізьких «сказок» селянських родин с. Тернівка Черкаського повіту Київської губернії, з’ясовано сучасний стан їхнього збереження, виявлено інформаційний потенціал документів. Ревізькі «сказки» допомогли встановити динаміку чисельності, природного руху, статево-вікової структури селян Тернівки за 1795–1834 рр. У статті розглянуто в часовому вимірі співвідношення між чоловіками та жінками, демографічне навантаження на працездатне населення, тривалість життя селян цієї локальної території. Також було досліджено історію родин (Лихочасів, Третяків, Бугер), родинні зв’язки між ними та відносини. Визначено головні атрибути особи – ім’я, прізвище, вік, місце проживання, що фігурують у матеріалах ревізійних переписів. Авторка дослідження обґрунтувала необхідність використання інших джерел (метричних книг, сповідальних відомостей, матеріалів військового обліку та наборів тощо) для реконструкції родоводу селян. Комплексно подана в статті інформація зацікавить музейних працівників, архівістів, істориків-аматорів.

Біографія автора

Inna Petrova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та археології

Посилання

Волошин Ю. В. Статево-вікова та шлюбна структура населення міста Полтави в другій половині XVIII століття. Історична пам’ять. 2011. № 1. С. 5–24.

Гедьо А. Матеріали ревізійного перепису населення як джерело з історії іноземних колоністів Донбасу (за матеріалами Державного архіву Донецької області). Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Т. 19 (у 2-х кн.). Тематичний випуск «Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». Кн. І. Київ, 2009. С. 551–562.

Дружинина Е. И. Южная Украина в 1800–1825 гг. Москва: Изд-во «Наука», 1970. 383 с.

Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Черкаська область / ред. кол. тому: Стешенко О. Л. (гол. редкол.), Гольцев Є. М., Горкун А. І., Дудник О. М., Зайцев М. С., Звєрєв С. М., Зудіна Г. М., Коваленко В. Я., Кузнецов С. М., Курносов Ю. О., Непийвода Ф. М., Степаненко А. О., Тканко О. В. (заст. гол. редкол.), Храбан Г. Ю., Червінський О. А. (відп. секр. редкол.), Шпак В. Т. АН УРСР. Інститут історії. Київ: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. 788 с.

Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX века (1719–1858 гг.). Москва: Наука, 1976. 308 с.

Кабузан В. М. Материалы ревизий как источник по истории населения России XVIII – первой половины XIX в. (1718–1858 гг.). История СССР. 1959. № 5. С. 128–140.

Легун Ю., Петренко О. Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія. Ч. 1: Бершадський повіт, т. 1: Ревізійні списки селян сіл: Крикливець, Крушинінка, Лугувате, Любашівка, Ободівка, Поташня, П’ятківка, Рогізка, Татарівка, Христище, Яланець. Вінниця: Консоль, 2003. 284 с.

Легун Ю. Генеалогія селян Подільської губернії: джерела. Вінниця: О. Власюк, 2005. 516 с.

Ликова В. В. Ревізькі сказки як джерело до соціально-економічної історії Південної України першої половини ХІХ ст. (1795–835 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя: Просвіта, 2007. Вип. XXI. С. 345–351.

Лобко Н. Теоретичні та практичні питання реконструкції родоводів українців. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Генеалогія та геральдика. Зб. наукових праць. Київ: НАН України, Інститут історії України, 2012. С. 132–146.

Маркова М. Первичные документы по учету населения Санкт-Петербургской губернии в XVIII – первой половины ХIХ вв. как исторический источник (метрические книги, исповедные росписи, ревизские сказки): дис. канд. ист. наук: спец. 07.00.09. С.-Петербург, 2005. 183 с.

Махнова Г. П. Чисельність і склад українського населення Росії в 60-х рр. XVIII ст. Український історичний журнал. 1965. № 2. С. 111–116.

Орлова А. К. вопросу об изучении третьей ревизии. Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Вып. 3. Т. ІV. 2013. С. 71–82.

Подъяпольская Е. П. Ревизские сказки как исторический источник. Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. Сб. статей / ред. В. П. Волгин и др. Москва: Изд-во Академии Наук СССР, 1952. С. 310–321.

Похилевич Л. И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. Біла церква: Вид. О. Пшонківський, 2005. 763 с.

Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). Статистические очерки / под ред. С. Г. Струмилина. Москва: Гос. стат. изд-во, 1956. 351 с.

Ревизская сказка 1795 года, декабря 16, Вознесенского наместничества Черкасского уезда села Тарнавки [Терновки], принадлежащего дедичному владельцу его сиятельству, высокопревосходительному господину, действительному тайному советнику, генерал-прокурору ея императорского величества, действительному камергеру и разных орденов кавалеру графу Александру Николаевичу Самойлову и находящийся в его действительном владении, уполномоченный от него надворный советник и кавалер Андрей Прожика по сим состоявшего 1794 года, июня 23 дня; Ея императорского величества и в народе публикованного указа дал сию сказку о состоящих в упомянутом селе жителях мужеска и женска пола душах не исключая самых малолетних и престарелых по самой истине без всякой утайки и будь кем впредь обличен явлюсь и по сей действительному найдется что кого либо утаил то по вине положенному по указам и штрафу без всякого послабления. Державний архів Київської області. Ф. 280. Київська казенна палата. Оп. 2. Спр. 63. Арк. 855–864 зв.

Ревизская сказка 1811 г. сентября 23 дня, Киевской губернии Черкасского уезда помещика села Терновки помещика генерал-майора Крестьяна Крестьяновича Гревса о состоящих мужеска пола дворовых людях и крестьянах. Державний архів Київської області. Ф. 280. Київська казенна палата. Оп. 2. Спр. 286. Арк. 228–249 зв.

Ревизская сказка 1816 г. марта 10 дня, Киевской губернии Черкасского повета помещика генерал-майора и кавалера Крестьян Крестьяновича Гревса селения Терновка, о состоящих мужского женского пола дворовых людях и крестьянах. Державний архів Київської області. Ф. 280. Київська казенна палата. Оп. 2. Спр. 369. Арк. 598–626.

Ревизская сказка 1834 года, апреля 12 дня, Киевской губернии Черкасского уезда села Терновки, помещиков отставного подпоручика Александра и гвардии и штаб капитана Владислава Крестьяновых Гревсов состоящих мужеска и женска пола дворовых людях и крестьян. Державний архів Київської області. Ф. 280. Київська казенна палата. Оп. 2. Спр. 687. Арк. 28–72.

Сердюк І. О. Особливості відображення вікових категорій населення Лівобережної України в Рум’янцевському описі Малоросії. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». 2008. № 33–34. С. 55–62.

Троицкая И. Ревизии населения России как источник демографической информации (методологические проблемы): дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.18. Москва, 1995. 123 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з української історії