«Контрреволюціонери в рясі»: як знищували духовенство в радянській Україні (1932–1933 рр.).

Автор(и)

  • Tеtiana Hruzova Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.6

Ключові слова:

релігія, духовенство, контрреволюціонери, репресії

Анотація

У статті авторкою здійснена спроба проаналізувати методи знищення духовенства на території радянської України під час антирелігійної політики радянської влади протягом 1932–1933 рр. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та історичні методи пізнання: аналізу, синтезу, порівняння, бібліографічної евристики, описовий метод та хронологічний. У статті було використано принципи історизму, об’єктивності та системності.

Прихід до влади більшовиків призвів до кардинальних змін у становищі релігійних спільнот. Влада знищувала церкву як соціальний інститут. У період загострення соціальних відносин, започаткованих колективізацією 1928 р. та боротьбою з куркульством як класу, церква і представники духовенства були розцінені як прибічники куркульства та контрреволюціонери, а тому мали бути цілковито викорінені та позбавлені можливості впливу на віруючих. Релігійне життя України в 1920–1930-хх рр. ХХ ст. опинилося на межі припинення. Але слідування християнським традиціям додавало суспільству сили для виживання в умовах глобального політичного експерименту, ініційованого верхівкою Радянського Союзу.

Владою були використані різні методи у знищенні духовенства. Зокрема, визначено алгоритми адміністративного та економічного тиску на церкви, що проявлявся у непомірних грошових та натуральних податках і був завищеним порівняно з реальним доходом священників. Охарактеризовано основні аргументи у пред’явленні обвинувачень під час арештів та заслань. Встановлено, що образ ворога-контрреволюціонера, який вдало використовували навіть в роки голоду, не увінчався успіхом.

Дослідження теми потребує подальшого вивчення, зокрема необхідно встановити роль і місце організованої релігійності в українському суспільстві та з’ясувати характер церковних трансформацій в умовах Голодомору.

Біографія автора

Tеtiana Hruzova, Запорізький національний університет

аспірантка кафедри історії України

Посилання

Бойко О. В. Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932–1933 рр.). Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті:[зб. наук. пр.]. 2011. Вип. 9. С. 214–222.

Біографії римо-католицьких священників, репресованих радянською владою. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2003. Вип. 21. С. 374–438.

Бистрицька Е. В. Політика радянської влади щодо римо-католицької церкви в 20–30-х рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичне релігієзнавство. 2010. Вип. 3. С. 17–32.

Войовничий безвірник. Вип. 54–55. 15 грудня 1932.

Войовничий безвірник. Вип. 51. 24 листопада 1932.

Войовничий безвірник. Вип. 56–57. 24 грудня 1932.

Галевич Д. Незаарештовані листи: листи священника з України до Німеччини. 1922–1938. Київ: Видавничий дім «Козаки», 2001. 127 с.

Ганзуленко В. П. Римо-католицька церква на Півдні України за часів державного атеїзму (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичне релігієзнавство. 2014. Вип. 10. С. 62–73.

Ганзуленко В. П. Римо-католицька церква на Півдні України: час соціальних перетворень (1917–1930 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 2008. Вип. 22. С. 71–74.

Галузевий державний архів Служби Безпеки України (далі – ГДА СБУ). Ф. 6. Спр. 75651 фп. Справа по звинуваченню Боді А. А. 117 арк.

ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 75690 фп. Т. 1. Справа по звинуваченню Крушинського Й. П. та інших. 54 арк.

ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 75690 фп. Т. 2. Справа по звинуваченню Крушинського Й. П. та інших. 100 арк.

ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 75690 фп. Т. 3. Справа по звинуваченню Крушинського Й. П. та інших. 222 арк.

ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 75998 фп. Справа по звинуваченню Білика В. М. 80 арк.

Ігнатуша О. М. Руйнація католицької церкви в умовах Голодомору 1932– 1933 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2009. Вип. XXVII. С. 180–184.

Ігнатуша О. М. Разом з народом: церква в умовах голодомору 1932–1933 рр. Голодомор 1932–1933: Запорізький вимір. Запоріжжя: Просвіта, 2008. С. 112– 127.

Інтерв’ю LH21. Анонімна оповідачка, 1906 р. н., с. Гоголів, Броварський район, Київська область. Великий голод в Україні. Свідчення очевидців для комісії конгресу США. Т. 1. 2008. С. 377–397.

Інтерв’ю LH14. Анонімний оповідач, 1903 р. н., Зіньківський район, Полтавська область. Великий голод в Україні. Свідчення очевидців для комісії конгресу США. Т. 1. 2008. С. 285–304.

Інтерв’ю LH65. Анонімна оповідачка, 1918 р. н., м. Київ. Великий голод в Україні. Свідчення очевидців для комісії конгресу США. Т. 2. 2008. С. 161–181.

Інтерв’ю LH32. Олександра Биковець, 1901 р. н., смт Велика Багачка, Полтавська область. Великий голод в Україні. Свідчення очевидців для комісії конгресу США. Т1. 2008. С. 576–595.

Інтерв’ю LH08. Федір Капуста, 1900 р. н., с. Горби, Полтавська область. Великий голод в Україні. Свідчення очевидців для комісії конгресу США. Т. 1. 2008. С. 175–197.

Інтерв’ю SW83. Теодора Трипняк, 1924 р. н., с. Азуватка, Царичанський район, Дніпропетровська область. Великий голод в Україні. Свідчення очевидців для комісії конгресу США. Т. 3. 2008. С. 219–231.

Киридон А. М. Держава–Церква–Суспільство: інверсна трансформація в суспільстві. Рівне: РІС КСУ, 2011. 216 с.

Киридон А. М. Релігійно-церковне життя в Україні (1932–1933 рр.). Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». 2012. Вип. 13. С. 51–57.

Киструська Н. В., Шумейко О. В. Репресоване духовенство (за документами Державного архіву Дніпропетровської області). Архіви України. 2017. № 3–4 (308–309). С. 42–49.

Людяність у нелюдяний час / упоряд. В. С. Тиліщак, В. М. Яременко 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Смолоскип, 2018. 288 с.

Мартирологія українських Церков: у 4-х т. Т. 1. Українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України / упоряд. і ред. О. Зінкевич, О. Воронин. Торонто; Балтимор: Смолоскип. 1987. 1207 с.

Нестуля О. О. Доля церковної старовини в Україні: в 2 ч. Ч. 2: Кінець 20-х – 1941 рр. Киев, 1995. 216 с.

Про заходи посилення антирелігійної роботи. URL: http://istmat.info/node/ 59437 (дата звернення: 10.01.2020).

Рубльова Н. С. Антикостьольна кампанія в УСРР: причини, інструментарій, перебіг (кінець 20-х – 30-ті рр.). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1996. Вип. 1. С. 388–405.

Рубльова Н. С. Ліквідація в Україні ієрархії Римо-католицької церкви (кінець 1917–1937 рр.). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. № 2/4(13/15). С. 311–331.

Савчук Т. Г. Православне духовенство 1920–1930-х рр.: між настановами Біблії та викликами століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2011. Вип. 31. С. 243–246.

Савчук Т. Г. Православне духовенство в умовах Голодомору 1932–1933 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2013. Вип. 35. С. 134–138.

Форостюк О. Д. Правове регулювання державно-церковних відносин на Донбасі у 1917–1941 роках. Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. 166 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 1. Оп. 7. Спр. 172. Листування з райвиконкомами по розгляду скарг релігійних громад, служителів культу та окремих віруючих на дії місцевих органів влади. 298 арк.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 7. Спр. 177. Листування з рай- та облвиконкомами про закриття молитовних будинків, реєстрацію статутів релігійних громад та розгляду скарг громад і окремих віруючих. 216 арк.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 7. Спр. 184. Листування про закриття молитовних будинків та використання їх приміщень під культустанови, реєстрацію релігійних громад та обкладання податком служителів культу на літери «Б» та «Ш». 151 арк.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 128. Листування з обласним виконавчим комітетом і райвиконкомами Київської області по розгляду скарг релігійних громад. 189 арк.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 129. Листування з обласним виконавчим комітетом і райвиконкомами Одеської області по розгляду скарг релігійних громад. 58 арк.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 9. Спр. 12. Листування з обласним виконавчим комітетом і райвиконкомами Чернігівської області про скарги релігійних громадян та інші питання щодо релігійних культів. 58 арк.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 9. Спр. 14. Відомість про кількість кірх та молитовень на Україні. 7 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з української історії