Профспілки та безпека праці у призмі політичних викликів «відлиги».

Автор(и)

  • Viktor Dokashenko Горлівський інститут іноземних мов

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.8

Ключові слова:

безпека праці, «відлига», профспілки, сталінізм

Анотація

Розглядаються політичні аспекти діяльності професійних спілок у царині безпеки праці. Стверджується, що базою для політизації цього аспекту була державна форма власності на засоби виробництва. Доводиться, що влада «відлиги», користуючись відвертим нехтуванням проблеми безпечних умов праці з боку своїх попередників, намагалася всіляко привернути до неї увагу суспільства. При цьому свою власну турботу за безпеку праці вона підкреслено протиставляла бездіяльності сталінської команди, намагаючись отримати від цього політичну підтримку з боку трудящих. Необхідність останньої виводиться зі специфіки приходу владної команди до політичного керма та її перманентною боротьбою з прихильниками сталінщини. Вихідною точкою політичного аспекту проблеми автор вважає той факт, що в умовах безроздільного панування державної форми власності на засоби виробництва Конституція Української РСР гарантувала громадянам право на працю, оголошувала її обов’язком, а гарантій безпечних умов праці при цьому не надавала.

За твердженням дослідника, механізм реалізації владних амбіцій та завоювання нових симпатиків був прихований у розвитку ідеї розширення повноважень професійних спілок. Їхня «боротьба» за безпечні умови праці була лише одним із фрагментів політичної стратегії владної команди. Офіційне наділення спілок державними повноваженнями та правова легалізація їхніх численних компетенцій підпорядковувалися загальній стратегічній лінії, сформульованій у Новій програмі КПРС. Зроблено висновок, що профспілкам вдалося значно вдосконалити систему безпеки праці, позбавивши її старих, архаїчних форм. Крім того, нова влада змогла навіть створити в суспільстві атмосферу безперервної боротьби за покращення умов праці в усіх ланках виробництва, що створювало ілюзію її турботи про трудівників і позитивно впливало на її політичний імідж. Незважаючи на наявність певного позитиву в цьому процесі, політична значущість останнього розцінюється дослідником вище за практичну.

Біографія автора

Viktor Dokashenko, Горлівський інститут іноземних мов

доктор історичних наук, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії

Посилання

В ЦК КПСС. Письмо Первого секретаря ЦК Компартии Украины. П. Е. Шелеста. 8 апреля 1965 г. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Ф. 1, оп. 24, спр. 5990, арк. 157–158.

Виступ Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука на каналі ICTV. 2 вересня 2019 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_rqqDqknFQU (дата звернення: 14.09.19).

Гуменюк А. А. Охрана труда в СССР в 1953–1985 гг. (по материалам Нижнего Поволжья). Известия Саратовского университета. Серия История, Международные отношения. 2015. № 1. С. 106–114. URL: http: //nvsu.ru/ru/ otd_international/1967/1.pdf (дата звернення: 03.09.19).

Даниленко В. М. Політичні зміни в СРСР і Україні в період хрущовської «відлиги». Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2008. Вип. 14. С. 3–17.

Даниленко В. М., Новохатько Л. М. Економіка України в добу десталінізації (1956–1965). Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2-х т. НАН України. Інститут історії України. Київ: Ніка-Центр, 2011. Т. 2. С. 406–456.

Докашенко В. М. «Відлига» в контексті розширення прав і обов’язків професійних спілок. Грані історії. Вип. 8: збірник наукових праць. Артемівськ: вид-во ГІІМ, 2015. С. 46–67.

Докашенко В. М. Метаморфози організаційної будови радянських профспілок (середина 50-х – середина 60-х рр. Грані історії. Випуск 6. Збірник наукових праць. Горлівка: Вид-во ГІІМ «ДДПУ», 2013. С. 47–57.

Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підручник. Львів: Афіни, 2004. URL: https://westudents.com.ua/glavy/3379-z-stor-naglyadu-za-ohoronoyu-pratsv-ukran.html (дата звернення: 07.09.19).

Информация о работе инспекторской группы Винницкого областного совета профсоюзов за второй квартал 1958 г. ЦДАВО України. Ф. 2605, оп. 8, спр. 1798.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської соціалістичної республіки. Затверджено Постановою надзвичайного ХІV Українського З’їзду Рад від 30 січня 1937 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ T370001.html (дата звернення: 06.09.19).

О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959– 1965 гг. Доклад товарища Н. С. Хрущёва. Внеочередной ХХІ съезд Коммунистической партии Советского Союза. 27 января 1950 г. ‒ 5 февраля 1959 г. Стенографический отчет. Т. 1. Москва: Госполитиздат, 1959. С. 12‒120.

О мерах по дальнейшему улучшению охраны труда на предприятиях и стройках. Постановление Совета Министров СССР и Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов. 23 января 1962 г. № 73. Собрание постановлений правительства Союза Советских Социалистических республик. Москва: Госполитиздат, 1962. № 2. С. 23–27. (Далі: СПП СССР).

О мерах по улучшению состояния охраны труда и технике безопасности на железнодорожном транспорте. Постановление Совета Министров СССР от 21 февраля 1950 г. № 746. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_477.htm (дата звернення: 07.09.19).

О передаче технической инспекции центральных комитетов профсоюзов и страховых врачей профсоюзных организаций в ведение советов профсоюзов. Постановление ВЦСПС от 17 августа 1957 г. Справочник профсоюзного работника. Москва: Профиздат, 1965. С. 227–229.

О повышении роли профсоюзов в хозяйственном строительстве. Постановление Пленума ЦК КПСС 16–17 декабря 1957 г. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 9. 1956–1960. 9-е изд. доп. и испр. Москва: Политиздат, 1986. С. 215–228.

О порядке слияния Народного Комиссариата труда Союза ССР с Всесоюзным Центральным Советом профессиональных союзов. Постановление Совета Народных Комиссаров и Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов. URL: http://www.libussr.ru/dok_ussr/ussr_3229.httm (дата звернення: 08.09.19).

Обучение кадров и профактива за 1963 г. Справка Укрсовпрофа. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Ф. 2605, оп. 8, спр. 3657.

Отчёт о работе инспекторской группы Винницкого облсовпрофа за 1958 г. ЦДАВО України. Ф. 2605, оп. 8, спр. 1798.

Отчёт технической инспекции труда Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областей за первую половину 1964. ЦДАВО України. Ф. 2605, оп. 8, спр. 4229; Справка о состоянии техники безопасности и производственного травматизма на предприятиях угольной промышленности. ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 24, спр. 6080.

Отчётный доклад Центрального Комитета Коммунистической Советского Союза ХХ съезду партии. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущева. XX съезд Коммунистической партии Советского Союза 14– 15 февраля 1956 г. Стенографический отчет. Т. І. Москва: Госполитиздат, 1956. С. 9–120.

Положение о доверенных врачах советов профсоюзов и центральных комитетов профсоюзов. URL: http://ussdoc.com_communizm/ussr_5248.htm (дата звернення: 11.11.19).

Положение о комиссии охраны труда фабричного, заводского, местного (цехового) комитета профсоюза. Утверждено постановление Президиума ВЦСПС от 4 октября 1963 г. Справочник профсоюзного работника Москва: Профиздат, 1965. С. 261–263.

Положение о правах фабричного, заводского, местного комитета профессиональных союзов. Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июля 1958 г. Ведомости Верховного Совета СССР. 1958. № 15, ст. 282.

Положение о республиканском, краевом и областном совете профсоюзов. Постановление Президиума ВЦСПС от 17 августа 1957 г. Бюллетень Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов. 1957. Август. № 16. С. 1‒4. (Далі: Бюллетень ВЦСПС).

Программа Коммунистической партии Советского союза. Принята ХХІІ съездом КПСС. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17– 31 октября 1961 г. Стенографический отчет Т. ІІІ. Москва: Политиздат, 1961. С. 229–335.

Протокол № 28 засідання президії Укрпрофради від 19 серпня 1955 р. ЦДАВО України. Ф. 2605, оп. 8, спр. 1033.

Протокол № 35 заседания президиума Украинского республиканского совета профсоюзов 19 декабря 1957 г. ЦДАВО України. Ф. 2605, оп. 8, спр. 1400. С. 255.

Семенков В. И. Охрана труда в СССР (правовые проблемы). В. И. Семенков. Избранные труды. Минск: Ред. журнала «Промышленно-торговое право», 2013. С. 14–460. URL: https://union.by/files/00214/obj/110/2283/doc/semenkovizbrannie trudi.pdf (дата звернення: 25.08.19). 29. Симород З. К. Профспілки і трудові правовідносини (контрольні функції профспілок при встановленні і припиненні трудових правовідносин. Київ: Наукова думка, 1957. 159 с.

Соціальні трансформації: пізній сталінізм і хрущовська доба: монографія / кол. авт., відп. ред. В. М. Даниленко; ред.-упоряд. Н. О. Лаас. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. 698 с.

Среднегодовая численность рабочих и служащих по союзным республикам. Народное хозяйство СССР в 1963 г. Статистический ежегодник. Москва: Профиздат, 1965. С. 476.

Средние зарплаты в России и СССР с 1897 по 2010 гг. (без автора). URL: http:// analysisclub.ru/index.php?page=schiller&art=2757 (дата звернення: 24.09.2019).

Статут професійних спілок. Затверджений ХІІ з’їздом профспілок СРСР 27 березня 1959 р. Київ: Політвидав України, 1959. 47 с.

Устав профессиональных союзов СССР. Утвержден ХІ съездом профсоюзов СССР 15 июня 1954 г. Москва: Профиздат, 1955. 31 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з української історії