№ 3-4 (2014)

Зміст

Інформація про журнал

© Донецький національний університет, 2014
PDF

Історія України

V. O. Zabavin
PDF
9-22
D. G. Rudnik
PDF
23-31
V. V. Gipich
PDF
31-40
I. A. Shandra
PDF
41-52
O. A. Zabudkova
PDF
53-60
V. V. Zadunajskyj
PDF
60-67
V. O. Voloshenko
PDF
67-75
O. O. Konyk
PDF
75-87
I. O. Dmitrik
PDF
87-94
O. O. Gorbatiuk
PDF
94-99
Y. Y. Buriak
PDF
100-107

Історіографія, джерелознавство

D. A. Kondratieva
PDF
108-114
I. V. Pyatnytskova
PDF
114-121
O. Y. Suchkova
PDF
122-132
S. S. Arabadzhy
PDF
132-137
A. V. Gede, J. R. Ostroushko
PDF
138-147
O. V. Kryhina
PDF
147-156
A. S. Kuhlev
PDF
157-165
A. V. Gedo, Yu. V. Iordanova
PDF
165-171
L. A. Kovalska
PDF
171-181
I. O. Petrova
PDF
181-189
A. V. Kostenko
PDF
190-195

Зарубіжна історія

P. V. Satskyy
PDF
196-207
L. B. Lykhachova, A. V. Yakovliev
PDF
207-219
O. O. Velychenko
PDF
220-227
V. V. Pylypenko
PDF
227-234

Політичні науки

N. D. Gorodnia
PDF
246-259
A. V. Shevchuk
PDF
260-266
I. D. Dudko
PDF
266-276
O. S. Osel’s’ka
PDF
276-285
I. V. Boginska
PDF
285-295
V. F. Lisak
PDF
295-302